Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti

Vydáno: 
22. 10. 2015 17:30
Datum konce výběrového řízení: 
29. 10. 2015 10:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: „Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti“(dále jen „výzva“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 2-10, 65878 Brno, IČ: 00101460, DIČ: 00101460, (dále také jen „vyhlašovatel“), vypisuje výběrové řízení na provozovatele dětského vláčku na náměstí Svobody v rámci Brněnských Vánoc 2015.

Zadání výběrového řízení:

Atrakce bude umístěna a provozována v termínu od 27. 11. 2015 do 27. 12. 2015 na určeném prostoru o velikosti 13x16 m na náměstí Svobody v Brně.  Provoz atrakce bude stanoven na dobu 10:00 – 19:00 hod. denně, včetně dnů pracovního klidu a státních svátků.

Termín instalace a deinstalace atrakce bude dohodnut dle možností vyhlašovatele (termín instalace nejdříve
23. 11. 2015, deinstalace nejpozději 30. 12. 2015). Provozovatel je povinen si sám, prostřednictvím třetích osob zajistit smluvní vztah s dodavatelem el. energie pro provoz atrakce, přičemž veškeré náklady spojené s provozem atrakce, instalací a deinstalací uhradí. Současně provozovatel uhradí vyhlašovateli výběrového řízení odpovídající část poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, které je vyhlašovatel v souvislosti s projektem Brněnské Vánoce 2015 povinen uhradit.

Podmínkou pro vybraného provozovatele atrakce je poskytnutí 3000 ks volných vstupenek pro podporu společensko-kulturního programu a obohacení vánoční atmosféry související s projektem Brněnské Vánoce 2015 (tisk volných vstupenek zajistí provozovatel na své náklady) a poskytnutí 5% z celkové tržby na charitativní účely dle společné volby na základě dohody s vyhlašovatelem.


Kritériem pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení nabídek je vizuál dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc.

Návrh vizuálu dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc je třeba v rámci zaslané nabídky ve výběrovém řízení doložit fotografiemi nebo návrhy vizuálu.

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny tak, že každý člen hodnotící komise sestaví pořadí doručených návrhů vizuálu, na základě kterého bude dané nabídce přiděleno bodové hodnocení. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která získá v součtu za hodnotící komisi nejvíce bodů.

 

Kvalifikační předpoklady:

Zájemce je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za zájemce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:

  1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v prosté kopii.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

  • Nabídka nesplňující požadavky vyhlašovatele uvedené ve výzvě bude vyhlašovatelem vyřazena.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným zájemcem upravit smluvní podmínky.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před výběrem nejvhodnější nabídky požádat zájemce o upřesnění či doplnění informací.
  • Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou vyhlašovatelem hrazeny.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
  • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  • Zájemce bere na vědomí povinnost vyhlašovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
  • Výběrem nejvhodnější nabídky zájemci nevzniká právní vztah.

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do 29. 10. 2015, do 10:00 hod.

 

Předání nabídky:

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem "Brněnské Vánoce 2015 - vláček pro děti" a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Adresa pro předání nabídek: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát (I. patro), Radnická 4, 658 78 Brno, úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00.

Adresa pro zaslání poštou: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2-10, 658 78 Brno. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí vyhlašovatelem považováno převzetí nabídky sekretariátem vyhlašovatele.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY A KRYCÍ LIST: