ZIMNÍ BAR – Brněnské Vánoce 2017

Vydáno: 
14. 7. 2017 18:00
Datum konce výběrového řízení: 
4. 8. 2017 12:00

„Brněnské Vánoce 2017“
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení

„ZIMNÍ BAR“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2017“ vyhlašuje nabídkové řízení na nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v období pořádání projektu Brněnské vánoce 2017 v Brně, na nám. Svobody.

1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2. 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:                    Radka Sedláčková

tel. 542 427 177

                                                               email: sedlackova@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se  zájemcem o  nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2017 v Brně na nám. Svobody v období od 24. 11 2017 a ukončen bude 23. prosince 2017. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.

2.1 Specifikace stánku:
Celková vnitřní plocha baru:                                                 71,00  m2
Rozměr podlahy baru: největší průměr:                                  9,50  m
Plocha baru pro obsluhu – zázemí baru:                              10,20 m2
Obsluhovaná plocha – pro zákazníky:                                   60,80 m2
Předpokládaný maximální počet zákazníků:                        70
Stoly v obsluhované části baru:                                            stoly pro konzumaci ve stoje
Technologická zařízení, nádobí a vybavení baru, kromě nábytku, budou majetkem nájemce.

Stánek bude vytápěn quartzovým topením, 4 ks, jež zajistí zadavatel.

 • Umístění stánku na náměstí Svobody – viz příloha č. 4 (Snow bar)
 • Nákres stánku – viz příloha č. 5,7
 • Stánek bude vybaven nábytkem – viz příloha č. 6

2.2 Termíny prodeje: od 24. 11. 2017  do 23. 12. 2017 včetně

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH: 465.000,- Kč

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:
- V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 10. 11. 2017, a to ve výši 18.150,- Kč vč. DPH.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2018.

Forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 20 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, další zálohová faktura ve výši 30% z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, bude vystavena se splatností 3 týdnů, nejpozději do 10. 11. 2017. Zbylou část, tedy 50% nájemného bude uhrazena na základě faktury se splatností nejpozději do 18. 12. 2017.

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 10. 11. 2017 bude vyžadováno složení kauce na účet TIC za případné poškození stánku, a to ve výši: 50. 000,- Kč. Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2018 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude do 10. 11. 2017 uhrazena záloha ve výši 50% z celkové částky nájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

 

4. Podmínky podání nabídek
Zájemci o užívání stánku na Vánočních trzích 2017 zašlou své nabídky zadavateli do 4. 8. 2017. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný Krycí list (viz příloha 1) a uvedou následující údaje:

 • jméno a příjmení/název firmy zájemce;
 • kontakt:  mobil,email
 • adresa/sídlo korespondenční adresa
 • IČO; DIČ (pokud je pokud je přiděleno, doklad o registraci plátce DPH
 • bankovní spojení;
 • odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí
 • navrhovanou výši nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);
 • oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 • Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ( Příloha č. 2.)
 • Doklad o dosaženém vzdělání ve vztahu k oboru barista
 • Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 4. 10. 2017 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 3).

Upozornění:

a)        Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

b)        Podmínkou pro podání nabídky je:

 • Plnoletost
 • Schopnost personálu komunikace v českém a anglickém jazyce, další jazyky jsou výhodou
 • Schopnost doložit splnění odborných barmanských kritérií, zejména:

                                 I.             ověřitelné zkušenosti ve vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky

                                II.             zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata

                              III.            příslušnými oceněními zejména: 

-         ocenění barmana: The Best Bartender – Grand Prix CBA

-         ocenění koktejlového baru:

 1. umístění v hodnocení Czech Bar Awards
 2. nominace do hodnocení Czech Bar Awards
 3. označení Partner’s Bar CBA
 4. případně další ocenění

c)        Způsob zpracování nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb, na které se vztahuje jeho nabídka. Nabídka bude obsahovat:

-         Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy)

-         Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

-         Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení (Příloha č. 2 Výzvy)

-         Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)

-         Reference o vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky

-         Reference o zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata  a  popis vlastních postupů s jejich vytvářením

-         Písemný  návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy

-         Návrh  skladby nabízených nápojů včetně Seznamu používaných surovin

-         Ocenění dle písm b),Upozornění- bod III. (nedoložení bude důvodem nehodnocení nabídky  a vyloučení z řízení)

d)       Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Způsob označení jednotlivých listů

e)       Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

f)         Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

g)        Pokud uchazeč neprokáže ve své nabídce kvalifikaci požadovaným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel má však právo požadovat vyjasnění, nebo doplnění kvalifikace.

h)       Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

i)         Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

j)         Zadavatel vyhrazuje právo přiměřeně změnit, resp. upřesnit rozsah nabídkového řízení písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

k)        Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

l)         Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.

m)      Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

n)       Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

 • o)       V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

p)       Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

q)       Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

r)        Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

s)        Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou. Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

t)        V případě nedodržení sortimentu určeného  a zájemcem specifikovaného pro Zimní bar, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

u)       Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list  doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.

v)        Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku  a vyloučit uchazeče z výběrového řízení z nabídkového řízení  v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění) písm. d),
 • opožděného podání nabídky,
 • jedná-li se o uchazeče, který předložil více nabídek v jedné obálce
 • nedoloží  Ocenění dle písm b), bod III.

w)      Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.


5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2017– ZIMNÍ BAR“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu: TIC BRNO, příspěvková organizace

 • sekretariát ředitelky, Radnická 4, 602 00 Brno, nejpozději do 4. 8. 2017 do 12:00 hod.
 •  v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 2. 8. 2017 včetně.


6. Kritérium pro hodnocení nabídek
Kriterium 1.
Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.                           
V případě shody podaných nabídek na stánek bude o vítězi losováno za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.
Kriterium 2
Kvalita a originalita  předloženého návrhu nabízené služby (s ohledem na nevšední a moderní styl práce a pracovní postupy včetně způsobů vytváření signaturních koktejlů na různá  témata  a skladbou nabízených nápojů).
1.    Nejvyšší nabídková cena bez.  DPH                                               váha kritéria 50%
2.    Kvalita a originalita návrhu nabízené služby                                váha kritéria 50%


V Brně,   dne 

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                Ředitelka organizace
TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Plánek  umístění Zimního Baru v rámci projektu Brněnských Vánoc
Příloha č. 5:  Konstrukce stavby baru
Příloha č. 6:  Interiér baru
Příloha č. 7:  Půdorys baru