Dodávka nábytku do infocentra v ulici Radnická 8

Vydáno: 
24. 11. 2017 14:30
Datum konce výběrového řízení: 
4. 12. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Dodávka nábytku do infocentra Radnická 8“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, 724 575 465 e-mail: kovarova@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na dodávku:
Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího nábytku dle návrhu architekta do infocentra Radnická 8:

-          skříňky se zásuvkami a prostorem na šanony – výkres AT 01
-          informační pult – výkres AT 02
-          pult s vitrínami – výkres AT 03 knihovnu – výkres AT 04
-          skříňky se zásuvkami a policí na letáky – výkres AT 05
-          lavice v okně – 2x – výkres AT 06
-          štendr na oblečení /součástí je dodávka zámečnického výrobku – výkres D 03
-          světlo nad skříňky za info pultem – hranol 40/40 mm, se zafrézovaným led páskem a integrovaným předřadníkem – dva ks, na ocelových nastavitelných nosnících, dl. 1x 2400mm, 1x 4000 mm / p.ú. dtto jako lavice, detaily budou specifikovány\ v rámci realizace s architektem

 

Technická specifikace nábytku tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Jedná se o výkresy jednotlivých prvků: AT 01 – AT 06, D 03, 01 schéma dispozice, 02 pohledy.
V případě dotazů doporučujeme kontaktovat architekta: Eva Beránková, tel. 603207178.

 

Požadavky na zpracování nabídky dodavatele:

Dodavatel ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb, na který se vztahuje jeho nabídka.

V popisu dodavatel uvede:

Změny v materiálech oproti projektu, a to v případě, že navrhuje výměnu za materiál stejného standartu, ale jiného dodavatele. Typ laku na MDF (výrobce). Typ pojezdů. Typ povrchové úpravy na dubových prvcích (výrobce).

Nabídka bude obsahovat cenu za dodávku a montáž jednotlivých prvků tak, aby po montáži byly kompletní, a to včetně osazení elektro rozvodů v informačním pultu AT02, osazením stojanu na tablet v pultu AT 05, případnými elektro zásuvkami ve skříňkách AT 01. Počet a umístění zásuvek bude adekvátní obslužnému pultu a bude upřesněn architektem při realizaci.

Struktura nabídky bude následující:

AT 01 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

AT 02 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

AT 03 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

AT 04 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

AT 05 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

AT 06 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

D03 – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

světlo nad skříňky – cena za kompletní D+M+dopravu bez DPH – cena za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

Cena celkem za kompletní D+M+dopravu bez DPH

Cena celkem za kompletní D+M+dopravu vč. DPH

 

 

Požadovaná doba dodání předmětu VZ

do 28. 2. 2018

 

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 400.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě, že nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 400.000,- Kč bez DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

 

Místo plnění VZ:

sídlo dodavatele a území města Brna (minimálně dodání)

 

Prohlídka místa plnění VZ:

-       možná do domluvě termínu

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

 

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž celková nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

 

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena:  

-         Bude uvedena jako položková bez DPH a včetně DPH a současně též bude uvedena celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH,

-         Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH

-         Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výši nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-         Dodavatelem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-         Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde
ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů, která se uplatňuje na 
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za   
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-         Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:   11. 12. 2017

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  28. 2. 2018

 • Záloha 50 procent před započetím prací na výrobě předmětu plnění. Zbylých 50 procent ceny bude uhrazeno po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) a předání předmětu plnění zadavateli.
 • Cena je splatná na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu (v případě zálohy se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy zadavatel písemně vyzve objednatele k vystavení zálohové faktury). Splatnost faktur: 21 kalendářních dnů po jejím doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne zadavateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle výše uvedených bodů

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktur:     0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

Dodavatel ve své nabídce předloží jako přílohu č. 4 návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel formulář výzvy této veřejné zakázky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.1)
 2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti na VZMR (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),
  3. Výpis z živnostenského rejstříku
  4. Výpis z obchodního rejstříku
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 4. Návrh smlouvy v souladu s požadavky této výzvy v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, a budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel Krycí list.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„Dodávka nábytku do infocentra Radnická 8“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základní , profesní způsobilosti a technické kvalifikace uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        4.12. 2017        12:00  hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace