Poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií

Vydáno: 
16. 10. 2019 15:30
Datum konce výběrového řízení: 
25. 10. 2019 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

Stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

 

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Údržba a správa počítačové sítě objednatele, a to v rozsahu:

a)       Konfigurace hardware, čištění, servisní zásahy a správa klientských PC dle požadavků objednatele.

b)       Konfigurace a správa software klientských PC a navazující software dle specifikace objednatele.

c)       Správa serverů a jimi poskytovaných základních služeb (AD, interní DHCP, interní DNS, Produkty Kerio) dle navazujících potřeb objednatele.

d)       Správa síťové infrastruktury a síťového hardware (na úrovni uživatelské hardwarové instalace a softwarové konfigurace) dle navazujících potřeb objednatele.

e)       Správa navazujících zařízení (tiskárny, scannery atp.).

f)        Zastupování objednatele při jednání s výrobci a distributory HW, SW a služeb v oblasti výpočetní techniky

g)       Školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání ve využívání výpočetní techniky v rámci interní sítě, nastavení hesel a přihlašovacích údajů

h)       Práce při technickém zhodnocení, opravách a údržbě prostředků výpočetní techniky (náklady na počítačové komponenty a spotřební materiál nejsou ve smlouvě zahrnuty a budou fakturovány zvlášť)

i)         Pravidelnou profylaxi, zálohování (je-li plánováno a HW prostředky umožněno) a kontrolu serverů

j)         Poskytování podpory uživatelům a vzdálené řešení problémů či prací na místě související s touto podporou.

k)       Poskytování dalších služeb v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, na kterých se smluvní strany v jednotlivých případech dohodnou (dále jen „dílo" nebo „činnosti").

Správou hardwarových zařízení se rozumí uživatelská údržba a konfigurace a ev. dopravy do/z autorizovaného servisu vč. odborného popisu diagnostiky a zajištění vyřízení servisu/reklamace těchto zařízení, v případě nutnosti výměna dílů za adekvátní odpovídající.

l)            Správa specifických programů, které TIC využívá, jako Karat, Colosseum, BRNOPAS apod. Zadavatel požaduje správu systémů Colosseum a BRNOPAS na administrátorské úrovni.

 

Doba plnění VZ:

do 30. 11. 2023

 

Maximální hodnota VZ:

 

Maximálně 1.200.000,- Kč bez DPH

 

Celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

Místo plnění VZ:

objekty ve správě TIC BRNO, příspěvková organizace: Brno, Mikulov

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele.

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Zhotovitel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

c)    Technická kvalifikace:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením realizace minimálně jedné zakázky shodného, či obdobného charakteru a velikosti zajištěných v posledních třech letech, jejichž hodnota realizace byla minimálně 900.000,- Kč bez DPH.

V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

 1. období realizace zakázky a její rozsah
 2. název a stručný popis zakázky
 3. originální písemné potvrzení reference ze strany klientů dodavatele

 

Minimálně jedna z uvedených zakázek se musí týkat správy specifických programů, které TIC využívá, tj.

-         Colosseum - správa vstupenkového systému organizace se skládá z administrátorské části, do které spadají instalace a nastavení systému na prodejních místech organizace, instalace tiskáren vč. nastavení driveru a tiskových definic. Druhá část je konzultační, kdy je předpokládána základní znalost obsluhování systému a je poskytována základní podpora uživatelům.

-         BRNOPAS - instalace spočívá v zavedení partnera do portálu, donastavení čtečky, instalace čtečky a aplikace na počítač, test a zaškolení obsluhy a

-         Karat – orientace v tomto účetním a ekonomickém softwaru

Dodavatel nemusí předkládat potvrzení reference, jedná-li se o reference zadavatele.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší nabídková cena formou hodinové sazby bez DPH (v Kč).

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou formou hodinové sazby po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou formou hodinové sazby za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel dále předloží ceník svých služeb pro případ potřeby objednávky nad rámec vymezený tímto výběrovým řízením.

Nabídková cena bude stanovena v souladu s touto výzvou jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavateli z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 1. Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2023.
 3. Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
  z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním. Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 5. Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 6. Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 7. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 8. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 9. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 10. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 11. Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy)
  3. Oprávnění k podnikání,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
  5. Soupis referenčních zakázek
 3. Návrh smlouvy o dílo – vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel Krycí list,
 1. Přílohy (nepovinné).

 


Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií.“
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                   Datum: 25. 10. 2019                           Hodina: 10:00 hod.

 

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

sekretariát (přízemí),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

 

Přílohy:          

 

1.         Krycí list

2.         Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

3.         Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad

4.         Zjednodušená informace - GDPR