Nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Kina Art v Brně

Vydáno: 
27. 2. 2020 15:45
Datum konce výběrového řízení: 
6. 4. 2020 23:59

PODMÍNKY NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ

Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Kina Art v Brně, Botanická 16, číslo popisné 783, jenž je součástí pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, obec Brno. Pozemek s objektem se nacházejí ve vlastnictví statutárního města Brna a jsou předány k hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizaci, Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 00101460 (správce objektu nebo TIC).

 

I. Předmět pronájmu

Prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 194,98 m² se zázemím o výměře 25,50 m2 (celoroční provoz). 

NP                           č. místnosti

                               

způsob užití

výměra v m2

NP III.                      203

Kancelář

 51,00

                                 204

Kancelář

 10,70

                                 205

Kancelář

 13,90

NP II.                       212

Kancelář

 33,40

                                 214

Kancelář

 29,58

                                 215

Kancelář

 15,20

                                 216

Kancelář

 10,80

                                 TIC

Kancelář

 30,40

Příslušenství – prostory užívané společně se správcem objektu

 

 

NP II.

WC

    8,50

NP III. 

WC muži

    8,50

NP III.

WC ženy

    8,50

celkem

 

      220,48

Výše uvedené prostory nabízí pronajímatel k pronájmu jednotlivě. V případě zájmu o více kanceláří uvede uchazeč nabídkovou cenu za jednotlivé kanceláře, o které má zájem.

Pronajímané prostory jsou přístupné přímo z ulice Botanická. Prostory se nachází v zóně s parkovacím omezením. Pro zásobování je přístup z komunikace Botanická. Prostory sloužící k pronájmu jsou blíže uvedeny v pláncích, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 podmínek nabídkového řízení. Prostory je pronajímány bez vybavení. Náklady na služby (energie, úklid) budou řešený zvláštní smlouvou se správcem objektu.

 

Účel a podmínky využití:

Prostory jsou vhodné jako kanceláře pro administrativní či kreativní činnosti (např. IT, architektonický ateliér, právní služby, umělecký ateliér), či pro neziskové organizace. Blízkost zázemí kina nabízí možnosti pronájmů sálu či kavárny pro prezentaci vlastní činnosti a sdružené projekty. 

 

Doba pronájmu:

Nájem se předpokládá cca od 1. 5. 2020 na dobu neurčitou. Termín zahájení provozu (nájmu) zájemce doplní v nabídce. Termín zahájení provozu je jedním z kritérií při hodnocení nabídky uchazeče.

 

Zvláštní podmínky pronájmu:

Úklid pronajímaných prostor si řeší nájemce na vlastní náklady.

Je zakázáno bez domluvy cokoliv odkládat či jinak využívat společné prostory budovy bez souhlasu správce objektu.

Vyvěšování či vylepování jakýkoliv materiálů dekorativního či informačního charakteru v budově či na jejích součástech je možné jen po domluvě se správcem objektu.

 

II. Další podmínky pronájmu prostor sloužících k podnikání

Cena pronájmu a způsob její úhrady:

Za prostory sloužící k podnikání bude sjednáno nájemné ve výši nabídnuté vybraným zájemcem v nabídkovém řízení.

Nájemné je osvobozené od DPH a bude hrazeno s měsíční splatností předem, vždy nejpozději
do desátého dne měsíce, který předchází měsíci, na který se nájemné vztahuje. Výše nájemného bude pronajímatelem jednostranně zvyšována dle inflace (indexu růstu spotřebitelských cen) stanovené Českým statistickým úřadem vždy za uplynulý kalendářní rok. Ke zvýšení nájemného dochází na základě písemného oznámení pronajímatele vždy od 1. ledna příslušného kalendářního roku, pokud je oznámení o zvýšení nájemného (dále jen oznámení) nájemci doručeno do 30. 6. příslušného kalendářního roku, jinak od pololetí, v němž je nájemci doručeno oznámení o zvýšení nájmu. Případný nedoplatek navýšeného nájemného je splatný do jednoho měsíce od doručení oznámení nájemci. Nájemné bude zvýšeno nejdříve v roce 2021, dle inflace za rok 2022. Tímto způsobem bude nájemné zvyšováno po celou dobu trvání nájmu. Oznámení bude nájemci zasláno prostřednictvím správce objektu.

Náklady na služby spojené s nájmem - tj. elektrická energie, vodné a stočné, vytápění a náklady spojené s odvozem odpadu - budou hrazeny nad rámec nájemného přímo správci objektu na základě samostatné smlouvy uzavřené se správcem objektu.

 

III. Provoz v objektu kina Art

Objekt, kde se nacházejí mj. kancelářské prostory, slouží celoročně pro pořádání kulturních akcí a je otevřen veřejnosti. Kancelářská část má samostatný vstup a se prostorem kina přímo propojená není. Přesto je nutné tento režim respektovat.

IV. Další informace o nabídkovém řízení

A. Požadovaný obsah nabídky:

Zájemci uvedou v nabídce tyto údaje:

-          specifikaci činnosti, která bude v pronajatých prostorách sloužících k podnikání provozována – konkrétní podnikatelský záměr (viz ustanovení nazvané Účel a podmínky využití prostor);

-          nabídku ročního nájemného v Kč, kterou se zájemce za pronájem prostor sloužících k podnikání zavazuje hradit;

-          datum začátku pronájmu;

-          doklad o oprávnění jednat za zájemce nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony zájemce nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem;

-          další dokumenty požadované v nabídkovém řízení. 

 

B. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Zájemce prokáže splnění základních a příp. profesních kvalifikačních předpokladů viz bod B2 podmínek nabídkového řízení (dle zamýšlené činnosti v pronajatých prostorách) doklady, které jsou uvedeny níže. Jednotlivé doklady budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s ověřeným překladem do českého, nebo slovenského jazyka. Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

 

B 1 Základní kvalifikační předpoklady

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že není v úpadku, není proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-          Čestné prohlášení zájemce, je-li právnickou osobou, kterým prokáže, že není v likvidaci;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že nemá žádné splatné dluhy vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem a právnickým osobám zřízeným statutárním městem Brnem nebo právnickým osobám, kde je statutární město Brno vedeno v obchodním rejstříku jako společník či akcionář, a nevede se statutárním městem Brnem, či jím zřízenými právnickými osobami, nebo právnickými osobami, kde je statutární město Brno vedeno v obchodním rejstříku jako jejich společník či akcionář, žádný soudní spor;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že nemá v evidenci daní v místě podnikání zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku. Právnické osoby předloží čestné prohlášení
o beztrestnosti všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým prokáže, že dle jeho znalostí není proti němu veden výkon rozhodnutí či exekuce;

-          Čestné prohlášení zájemce, kterým bere na vědomí, že statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti;

-          Čestné prohlášení zájemce, ve kterém prohlašuje, že je svou nabídkou vázán do 1. 7. 2020.

 

B 2. Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Úředně ověřený doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu činnosti v pronajímaných prostorách – vztahuje - li se na tuto činnost takové oprávnění. Tímto dokladem se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, (příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokazatelným doručením příslušnému živnostenskému úřadu), vydaný příslušným živnostenským úřadem (nikoli výstup z informačního systému veřejné správy - CZECH POINT), prokazující oprávnění provozovat živnost v tomto oboru.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán.

 

Požadované doklady nesmí být ke dni skončení lhůty pro podání nabídek starší tří měsíců.

 

C. Požadavky na podání nabídky více zájemci společně:

Předkládá-li nabídku více zájemců společně, prokáže splnění profesních kvalifikačních alespoň jeden z nich. Základní kvalifikační předpoklady prokáže každý zájemce samostatně. V nabídce bude doložen v originále doklad obsahující závazek, že zájemci podávají společnou nabídku, budou vůči statutárnímu městu Brnu a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s nabídkovým řízením zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání nabídkového řízení i po dobu trvání nájemního vztahu. Zájemci předloží způsob příp. zastupování ve věci společného návrhu.

 

D. Kritéria hodnocení nabídek:

-          výše nájemného, které se nájemce zavazuje uhradit;

-          konkrétní podnikatelský záměr zájemce s nebytovými prostorami, tj. např. atraktivita nabízených služeb;

-          dosavadní praxe v činnosti jež bude provozována v předmětných prostorách;

-          datum začátku pronájmu.

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované váhy.

 

E. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 4. 2020 včetně.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek hodnotící komisí je neveřejné.

 

F. Označení, obsah a způsob podání nabídky:

Zájemce podá nabídku v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Pronájem prostor č..........* v objektu kina ART v Brně. Dále bude obálkaoznačena slovem „NEOTVÍRAT“ a bude na ní uvedena adresa, na níž je možné zaslat zájemci případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Obálka s nabídkou bude na uzávěru opatřena razítkem, pokud jej zájemce používá, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu zájemce, je-li právnickou osobou. Nabídka zájemce musí být na níže uvedenou adresu doručena, nikoliv tedy pouze předána k poštovní přepravě do konce lhůty pro podání nabídek.

(*zájemce uvede č. požadované kanceláře/kanceláří dle části I. podmínek nabídkového řízení)

 

G. Místo a doba pro podání nabídky:

Poštou se nabídka podává na adresu: Odbor kultury MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno.

Osobně se nabídka podává na sekretariát Odboru kultury MMB Dominikánské nám. 3,
601 67 Brno, 3. poschodí, dveře č. 302, a to v pracovních dnech v úředních hodinách.

 

H. Uzavření smlouvy:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (smlouva). Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především řádné podepsání všech úplných vyhotovení návrhu smlouvy do 10 dnů ode dne doručení návrhu
na uzavření smlouvy uchazeči a jeho zaslání nebo předání zpět na Odbor kultury MMB na adresu dle bodu G. Pokud vybraný uchazeč řádně nepodepíše návrh smlouvy do 10 dnů ode dne jeho doručení uchazeči, považuje se tato skutečnost za odmítnutí vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a smlouva bude uzavřena s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž bude přistoupeno k uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s pl. legislativou.

 

I. Další podmínky nabídkového řízení:

 1. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
 2. Pokud nabídka nebude obsahovat požadavky v oddílu I. a II., nebo pokud nebude splňovat formální předpoklady dle předchozích odstavců, vzniká důvod k vyřazení takové nabídky z nabídkového řízení.
 3. Statutární město Brno si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, příp. nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 4. Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
 5. Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
 6. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení.
 7. Pronájem prostor sloužících k podnikání podléhá schválení Radou města Brna dle zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB na internetových stránkách www.brno.cz a na internetových stránkách www.ticbrno.cz. Informace o nabízených prostorách poskytne
a prohlídku umožní za správce objektu – Milan Šimánek, tel.: 725 518 108, e-mail: simanek@kinoart.cz. Za Odbor kultury MMB vyřizuje Mgr. Jindřiška Lesová tel.: 542 172 184,
e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.