Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2020

Vydáno: 
1. 10. 2020 14:00
Datum konce výběrového řízení: 
13. 10. 2020 11:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

 

Název zakázky:

„Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2020

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

 

Služby

 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: BcA. David Velčovský, tel.: 725 415 622, e-mail: velcovsky@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době od 27. 11. 2020 do 3. 1. 2021 (včetně), vyjma dnů 24. - 26. 12. 2020 na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2020“ (dále jen akce).
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je dodavatel povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu ozvučení apod., výjimečně i zrušení celé akce.

Zakázka zahrnuje:

 • pronájem zvukové aparatury (včetně dopravy, instalace, demontáže),
 • nahrávání ve formátu wav – stereo,
 • zajištění technického a pomocného personálu,
 • zajištění technické produkce dle požadavků zadavatele,
 • flexibilitu při spolupráci s manažerem akce a schopnost přizpůsobit se požadavkům daného vystoupení,
 • přísné respektování stanoveného hygienického limitu hluku.

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

27. 11. – 23. 12. 2020, 27. 12. 2020 - 3. 1. 2021

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 400.000 Kč + DPH

 

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody v Brně, bližší specifikace místa je podána Přílohou č. 8 této výzvy.

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele.

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

 1. splněním základní způsobilosti,
 2. splněním profesní způsobilosti,
 3. splněním podmínek technické kvalifikace.

 

 

 1. Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Čestné prohlášení tvoří Přílohu č. 2 této výzvy.

 

 1. Profesní způsobilost:
 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c) Technická kvalifikace:

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením přehledu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 300.000 Kč bez DPH) zajištěných dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů a včetně potvrzení reference těmito zadavateli.

 

Další součásti výzvy:

 • Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy),
 • Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti na veřejnou zakázku
  malého rozsahu (Příloha č. 2 této výzvy),
 • Čestné prohlášení - Vázanost nabídkou a akceptace výhrad (Příloha č. 3 této výzvy),
 • Cena akce podle typu a délky bez DPH a včetně DPH, Rozdělení akcí na 2 typy podle rozsahu použité techniky (Příloha č. 4 této výzvy),
 • Specifikace technických zařízení, která budou sloužit k plnění veřejné zakázky (Příloha č. 5 této výzvy),
 • Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc (Příloha č. 6 této výzvy),
 • Informace o GDPR (Příloha č.7 této výzvy),
 • Plánek místa plnění (Příloha č. 8 této výzvy).

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby. Umístí-li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavek na zpracování ceny:

Dodavatel stanoví nabídkové ceny za veřejnou zakázku v tabulce v Příloze č. 4 této výzvy a v dodatkové tabulce při požadavku použití techniky navíc v Příloze č. 6. této výzvy.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých prací, nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky a bude uvedena v české měně v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 • nabídková cena celkem včetně DPH.

 

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů, to neplatí u stavebních prací vzhledem k přenesené daňové povinnosti.

 

Obchodní podmínky:

Dodavatel předloží dvě podepsaná vyhotovení návrhu smlouvy, jako přílohu číslo 3 nabídky.

Za předpokladu, že dodavatel poruší svou povinnost využít pro plnění předmětu zakázky dle této výzvy technické vybavení specifikované jeho nabídkou, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

Platební podmínky:

Zálohy nejsou přípustné.

Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena do 5 dnů po uskutečnění akce.

Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedení všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické, či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy).
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
 1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 této výzvy).
 2. Čestné prohlášení - Vázanost nabídkou a akceptace výhrad (Příloha č. 3 této výzvy).
 3. Výpis z živnostenského rejstříku.
 4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
 5. Soupis referenčních zakázek.
 1. 2x návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 2. Cena akce podle typu a délky bez DPH a včetně DPH, Rozdělení akcí na 2 typy podle rozsahu použité techniky (Příloha č. 4 této výzvy).
 3. Specifikace technických zařízení, která budou sloužit k plnění veřejné zakázky (Příloha č. 5 této výzvy).
 4. Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc (Příloha č. 6 této výzvy).
 5. Soupis techniků a dalších osob dodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ (tabulka typu: jméno a příjmení, druh funkce).

 

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí uchazeči.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2020„

Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.

 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude-li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.   
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci plnění, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, bude bránit aktuální epidemiologická situace v České republice / státem nařízený zákaz, jenž by takové jednání, které by spočívalo v plnění předmětu tohoto výběrového řízení, učinil protiprávním. V případě, že dojde ze strany zadavatele k odstoupení od smlouvy, má dodavatel nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny odpovídající rozsahu fakticky poskytnutého plnění. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

 

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 13.10. 2020                                        Hodina: 11:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Radnická 365/2, 602 00 Brno

 

Pro osobní doručení na sekretariát ředitelky:

Pondělí – Čtvrtek          9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Pátek                           9:00 – 11:00   

 

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace 

Nedílnou součástí této výzvy jsou:            

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti na veřejnou zakázku malého rozsahu

Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Vázanost nabídkou a akceptace výhrad

Příloha č. 4: Cena akce podle typu a délky trvání bez DPH a včetně DPH, Rozdělení akcí na 2 typy podle rozsahu použité techniky

Příloha č. 5: Specifikace technických zařízení, která budou sloužit k plnění veřejné zakázky

Příloha č. 6: Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc

Příloha č. 7: Informace o GDPR

Příloha č. 8: Plánek místa plnění