Dodávka velkoformátové tiskárny, vč. motorizovaného navíječe do 25 kg

Vydáno: 
12. 11. 2020 9:45
Datum konce výběrového řízení: 
23. 11. 2020 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Dodávka velkoformátové tiskárny, vč. motorizovaného navíječe do 25 kg“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Jiří Šanca, tel.: +420 773 771 557, e-mail: sanca@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na dodávky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání následující zařízení:

-       Velkoformátová tiskárna

-       motorizovaný navíječ do 25 kg

-       doprava na místo instalace

-       Instalace a proškolení zaměstnance

Specifikace:

Velkoformátová tiskárna

Univerzální tiskové řešení s vynikající kvalitou tisku pro nejširší škálu coatovaných a necoatovaných materiálů, kompatibilní se všemi druhy běžných médií, latexový inkoust včetně optimizeru, eko standard pro zdravotně nezávadné pracovní prostředí, kvalita výstupu dosahující stálosti barev až 3 roky bez laminace a 5 let s laminací. Nízká doba uvedení do provozní teploty a velmi rychlé schnutí, které umožní další zpracování výtisků bezprostředně po vytištění.

Základní parametry:

Šířka: 1,37 m

Interiérová kvalita (8pass): 12 m2/hod

Exteriérová kvalita: 16 m2/hod

Formát role – průměr/váha: 180 mm/ 25 kg

RIP: Ano

Odřezávání v ose X: Ano

Tisk na propustné textily: Ne

4“ ovládací dotykový panel: Ano

Spektrofotometr: Ne

OMAS / Oboustranný tisk: Ano / Ne

Orientační měsíční objem tisku: 300 m2 / měsíc

Motorizovaný navíječ: do 25 kg

Doprava: na místo určení – Radnická 366/4, Brno

Instalace a zaškolení obsluhy: rozsah 8 pracovních hodin

 

 

Předpokládaná doba plnění VZ

24. 11. 2020 – 30. 11. 2020

 

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 400.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě, že nabídková cena nabídnutá dodavatelem překročí částku 400.000,- Kč bez DPH, bude taková nabídka dodavatele vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

 

Místo plnění VZ – místo dodání:

Radnická 366/4, 602 00 Brno, 2.patro

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 

1.     Podrobný popis nabízeného plnění dle požadavků zadavatele včetně specifikace - Technické parametry

2.     Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.1)

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu.

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

 

Požadavky na zpracování nabídky dodavatele:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Návrh ceny bude obsahovat:

1. velkoformátová tiskárna, motorizovaný navíječ

2. startovací sada inkoustu,

3. doprava,

4. Instalace zařízení a zaškolení obsluhy

 

Obchodní podmínky:

·         Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

·         Zálohy nejsou přípustné.

·         Cena je splatná po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu.
Splatnost faktury: 21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.

·         Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

·         Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

·         Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle
čl. II. bod 1

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

·         Sankce za prodlení ve splatnosti faktury:       0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení

·         Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·         Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

·         Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

·         Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

·         Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.

·         Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.

·         Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka velkoformátové tiskárny, vč. motorizovaného navíječe do 25 kg“

·         Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele

·         Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·         Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

·         Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·         Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

·         Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

·         Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

·         V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

·         Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do           23.11.2020         12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

Podatelna,

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

Pro osobní doručení na podatelnu:

Pondělí: 8:00 – 12:00

Čtvrtek: 8:00 – 12:00

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

  

 

Přílohy:                      

1.     Krycí list nabídky

2.     Informace o GDPR