Správa a průběžná údržba webu gotobrno.cz

Vydáno: 
19. 11. 2020 14:00
Datum konce výběrového řízení: 
2. 12. 2020 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky: Správa a průběžná údržba webu gotobrno.cz (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace se sídlem: Radnická 365 / 2, Brno 602 00 IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460 zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18 zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace kontaktní osoba: MgA. Zuzana Mičkalová, tel.: +420 542 427 176, 775 899 357, e-mail: mickalova@ticbrno.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Správa a průběžná údržba webu gotobrno.cz, jehož provozovatelem je TIC BRNO.

Rozsah: cca 40 hodin měsíčně s garancí dostupnosti a reakční doby.

Rozsah hodin se může lišit, je odvislý od aktuální potřeby zadavatele.

Portál je k dispozici na www.gotobrno.cz

Přístup do administrace www.gotobrno.cz/wp-admin.

V případě potřeby vám zašleme přístupová hesla.

Portál je postavený na open source CMS Wordpress.

Našim cílem je najít dlouhodobého partnera pro technologický rozvoj portálu, od kterého očekáváme, že bude mít rozumný vývojový proces a dokáže pokrýt naše potřeby. 

 

Požadavky na zvládnutí technických parametrů:

 • Navázat na stávající kód. Průzkum kódu a jeho osvojení není součástí služeb, dodavatel je musí provést na vlastní náklady.

 

Požadované znalosti dodavatele na senior úrovni:

 • npm, gulp, babel

 • stylus - BEM/ITCSS

 • vanilla js - ES2015+ a typescript

 • expertní znalost Wordpress

 • zkušenost s tvorbou a zpracování dat z REST API

 • zkušenost s Algolia Search

 • znalost přístupností optimalizace

 • znalost výkonnostní optimalizace

 

Předpokládaná doba plnění VZ 

10. prosince 2020 – 9. prosince 2022

 

Maximální hodnota VZ:

600 000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Česká republika

 

  Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci: a)    splněním základní způsobilosti b)    splněním profesní způsobilosti c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně

 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky. Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením realizace minimálně dvou zakázek shodného, či obdobného charakteru (struktury médií) a velikosti zajištěných v posledních pěti letech, jejichž hodnota realizace byla minimálně 200.000,- Kč. V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

 1. období realizace zakázky a její rozsah

 2. název zakázky nebo stručný popis

 3. kontaktní osoby dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka poskytnuta

 
 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena bez DPH (v Kč) za 1 hodinu práce.   Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za 1 hodinu práce za kompletní přehled veřejné zakázky dle této výzvy.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:   Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou bez DPH po nabídku s cenou bez DPH nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby bez DPH.   Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili. 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH. Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR. Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2022, maximálně však do doby vyčerpání finančního limitu ve výši 600.000,- Kč bez DPH

 • Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %

  z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.

 • Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 • Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

 • Smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 • Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude obsahovat a bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

  2. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy)

  3. Oprávnění k podnikání,

  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – soupis referenčních zakázek spolu s uvedením popisu zakázky a kontaktu na zadavatele této zakázky.

 4. Nepovinné přílohy.

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.

 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Správa a průběžná údržba webu gotobrno.cz“.

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.

 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·         Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele dodatečné dodání nabídky v elektronické podobě.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.

 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním nabídky, příp. smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

·         Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě. ·         V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí. ·         Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.  

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:   2. 12. 2020       12:00   hod.

 

Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele: TIC BRNO, příspěvková organizace, podatelna, Radnická 2, 602 00 Brno. Pondělí: 8:00 – 12:00 Čtvrtek: 8:00 – 12:00

 

V Brně dne:             Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková ředitelka organizace TIC BRNO, příspěvková organizace  

 

Přílohy:                      

1.      Krycí list nabídky
2.      Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
3.     Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad
4.     Zjednodušená informace GDPR