Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita

Vydáno: 
27. 11. 2020 8:45
Datum konce výběrového řízení: 
14. 12. 2020 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita“ 

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, 724 575 465 e-mail: kovarova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky:

·         je vytvoření turistického průvodce Brnem formou aplikace s prvky rozšířené reality
·         je tedy vytvoření moderního a inovativního vizuálního díla pracujícího s prostředky rozšířené reality
·         je dodávka obsahu a software pro tuto aplikaci s rozšířenou realitou

Především musí reflektovat tyto náležitosti a stanovené cíle:

Aplikace má zábavnou formou představit Brno a jeho vybraná specifika.

Vybraná specifika = klíčová brněnská témata - soubor témat jako například architektura, historie, top památky, …  

Kreativní výběr tohoto souboru témat je součástí hodnocení nabídky.

 

Cílový uživatel:

Je „široká veřejnost“ (návštěvník Brna), s důrazem na podskupiny mladých lidí 10–35 let a mladé rodiny s dětmi.

Předpokládaný rozsah: aplikace (zakoupení aplikace/pronájem) a nejméně 6 zpracovaných míst/objektů formou rozšířené reality.

 

Technické zpracování:

·         každé místo má v aplikaci vytvořen digitální záznam snímaného objektu
·         po namíření mobilního zařízení na objekt, mobil rozpozná objekt v záběru a nahradí/doplní jej animovaným digitálním záznamem
·         fungování aplikace na operačních systémech Android (od verze Android 7.0) a iOS (od verze iOS 10)

Grafické zpracování:

·         Grafické zpracování dle korporátní vizuality zadavatele je součástí zakázky

·         Zadavatel poskytne grafický manuál a konzultaci s korporátními grafiky (na vyžádání)

Obsah předmětu veřejné zakázky:

·         Návrh struktury a obsahového konceptu průvodce

·         Vývoj daného systému – software aplikace

·         Zpracování textů, fotografií a zejména animací míst/3D modelů pro použití v rozšířené realitě, tedy včetně zajištění podkladů na jednotlivé animace

·         Zajištění mapových podkladů s neomezenou licencí

·         Jazykové mutace aplikace – čeština, angličtina (angličtina od rodilého mluvčího)

·         Předání zadavateli výhradních autorských práv k obsahu

·         Zajištění technické podpory k dodanému software po dobu záruční lhůty 36 měsíců

 

Servisní podpora:

Dodavatel se zavazuje, že zajistí kompletní funkčnost software formou servisní podpory, a to po dobu 3 let ode dne dodání zboží zadavateli. Podpora bude zahrnovat též přístup k aktualizacím, novým verzím software a technické podpoře výrobce software. V případě změny obecně závazných právních předpisů vztahujících se k software, se prodávající zavazuje zajistit i aktualizace s takovou změnou spojené.

 

Požadovaná doba dodání předmětu VZ

do 31. 3. 2021

 

Hodnota veřejné zakázky, fixní cena, jež bude zadavatelem vítěznému dodavateli uhrazena:

 

600 000 Kč včetně DPH  

 

Místo plnění VZ:

Česká republika

 

Forma předání VZ:

-          Nachystané k nahrání ke stažení v Googleplay a App store

-          data ke stažení uložené na elektronickém úložišti

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Kritérium 1: Řešení konceptu obsahu

- hodnota kritéria je 50%

 

Kritérium 2: Kvalita zpracování animací

- hodnota kritéria je 50%

 

Pro účely hodnocení nabídek v kritériu číslo 1:

-     Bude hodnocen návrh řešení obsahu, spočívající v kreativě obsahu a návrhu míst/objektů rozšířené reality.

-     Nejlépe bude hodnocena nabídka, u které bude řešení nejlépe naplňovat nastavené cíle a záměr, aplikace má zábavnou formou představit Brno a jeho vybraná specifika, a která bude nejlépe reagovat na potřeby a specifika zvolené cílové skupiny, tzn. široká veřejnost, s důrazem na podskupiny mladých lidí 10–35 let a mladé rodiny s dětmi.

-     Účastník ve své nabídce detailně popíše návrh obsahu a fungování aplikace.

-     Vítězný návrh bude následně dopracován do finální podoby aplikace s rozšířenou realitou. Finální podoba bude podléhat schválení Zadavatele.

-     Nejlépe hodnocená zakázka: řešení je zpracováno výjimečně kvalitně a představuje excelentní zpracování zadání. Řešení velmi vhodně naplňuje záměr poskytnout zábavnou a technologicky atraktivní formou poznání Brna a jeho vybraných specifik.

 

Pro účely hodnocení nabídek v kritériu číslo 2:

-     Bude hodnocena kvalita zpracování animací.

-     Nejlépe bude hodnocena nabídka se špičkovou kvalitou animací, vysokou technologickou hodnotou a vysokou estetickou hodnotou zpracování obsahu.

 

Nabídka bude obsahovat:

·         Návrh řešení software

·         Návrh obsahu souboru klíčových témat

·         Návrh struktury průvodce

·         Ukázku zpracování textů, fotografií a animací míst/3D modelů pro použití v rozšířené realitě

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:  

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0–10. Každ é jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena každým členem hodnoticí komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětn é nabídky v rámci dílčího kritéria.

-         

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 10 bodů a každ é následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, kter é vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodně no p řiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.  

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2. 

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodn é bodové hodnoty. 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:   31. 3. 2021

 • Záloha 50 procent před započetím prací na výrobě předmětu plnění. Zbylých 50 procent ceny bude uhrazeno po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) a předání předmětu plnění zadavateli.
 • Cena je splatná na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu (v případě zálohy se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy zadavatel písemně vyzve objednatele k vystavení zálohové faktury). Splatnost faktur: 21 kalendářních dnů po jejím doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne zadavateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle výše uvedených bodů

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktur:     0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

Dodavatel ve své nabídce předloží jako přílohu č. 4 návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel formulář výzvy této veřejné zakázky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

1.      Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.1)

2.      Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:

a.    Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti na VZMR (příloha č. 2 této výzvy),

b.    Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),

c.    Výpis z živnostenského rejstříku

d.    Výpis z obchodního rejstříku

3.      Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

4.      Návrh smlouvy v souladu s požadavky této výzvy v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, a budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel Krycí list.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita“ 

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základní , profesní způsobilosti a technické kvalifikace uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:       14.12. 2020       10:00   hod.

 


Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

sekretariát

Radnická 2, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: v době nouzového stavu vždy pondělí a čtvrtek 8:00-12:00

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

  

Přílohy:                      

1.     Krycí list nabídky.

2.     Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad.

3.     Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.