Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2021 a 2022

Vydáno: 
3. 12. 2020 14:15
Datum konce výběrového řízení: 
16. 12. 2020 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2021 a 2022“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka (vč. dopravy) kancelářských potřeb, hygienických potřeb a tonerů do tiskáren, dle konkrétních požadavků zadavatele v průběhu platnosti smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky.

Předpokládaný položkový rozpočet ročního odběru zboží tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Zadavatel bude činit dle aktuální potřeby dílčí objednávky kancelářských potřeb nad rámec vymezený přílohou č. 1 této výzvy.

 

Předpokládaná doba plnění VZ: 

leden 2021 – prosinec 2020

 

Maximální hodnota VZ vzhledem k předmětu vymezenému přílohou č. 1 této výzvy:

1.000.000,- Kč + DPH

 

Místo plnění VZ:

sídlo zadavatele

 

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

 

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této výzvy dodavatel uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Dodavatel dále předloží ceník kancelářských potřeb, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena zboží neuvedeného v položkovém rozpočtu, jež bude zadavatel u dodavatele případně objednávat nad rámec stanovený Přílohou č. 1 dle své aktuální potřeby. Ceny zboží neuvedeného v položkovém rozpočtu nebudou vyšší než ceny jednotlivých položek obsažených v ceníku předloženém dodavatelem v nabídce na VZ.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. do sídla zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

·         Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

·         Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022.

·         Dílčí dodávky zboží v rámci předmětu této veřejné zakázky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele, každá objednávka bude považována za samostatnou smlouvu.

·         Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

·         Lhůta pro poskytnutí dílčí dodávky zboží bude stanovena v jednotlivých objednávkách, zboží bude dodáno vždy max. do 14 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

·         Dodavatel odpovídá za to, že zboží bude zabaleno do vhodného obalu tak, aby obal chránil zboží po celou dobu přepravy.

·         Pro případ prodlení dodavatele bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z ceny služby za každý den prodlení s dodáním.

·         Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí dílčí dodávky služby, zpravidla jednou měsíčně. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

·         Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhotovení faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

·         Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

 • Rámcovou smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností, Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 2 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 3 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 4 této výzvy)
  3. Oprávnění k podnikání,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – soupis referenčních zakázek spolu s uvedením popisu zakázky a kontaktu na zadavatele této zakázky,
 4. Položkový rozpočet – ceník – kancelářských potřeb specifikovaných Přílohou č. 1 této výzvy,
 5. Ceník kancelářských potřeb – kompletní, tj. ceník dodavatele. Návrh rámcové smlouvy v souladu s požadavky této výzvy v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 6. Návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 7. Přílohy (nepovinné).

 


Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

·       Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

·       Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2021 a 2022“

 

·       Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele

·       Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·       Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, či technické kvalifikace uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.

·       Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení.

·       Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·       Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

·       Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

·       Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

·       Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

·       V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 16. 12. 2020                                          Hodina: 10:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

sekretariát

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Úřední hodiny sekretariátu: v době nouzového stavu vždy pondělí a čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.

 

V Brně dne 3. 12. 2020

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace 

 

Přílohy:                      

1.     Položkový rozpočet

2.     Krycí list nabídky

3.     Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

4.     Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad