Kapuzinergruft po brněnsku

Když se v březnu 1989 manželka Karla I. a tedy poslední císařovna rakouská Zita odebrala za svým manželem, odešla spolu s ní nostalgická vzpomínka na podunajskou monarchii. Počátkem dubna pak byla slavnostně pohřbena v Císařské hrobce ve vídeňském klášteře kapucínů.

Kapucínské náměstí kolem roku 1900

Bylo Apríla pohnutého roku evropských revolucí a my jsme se dívali na rakouskou televizi, jak se přes všechny politické převraty shromáždil výkvět evropské šlechty, aby definitivně pohřbil onen nádherný fin-de-siècle.A při tom jsem si uvědomil, že v Brně máme také kapucínskou hrobku, v níž však neleží 146 šlechticů z habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven, ale jen 24 kapucínů a s nimi František, svobodný pán Trenck a 50 dalších šlechticů a měšťanů.

Kapucínské náměstí s klášterem, kostelem a slavnou hrobkou je jedním z nejmenších v Brně a přitom nabízí úžasný průřez dějinami, i když bez císařské pompy. Řád bratří kapucínů je řeholním řádem, jednou ze tří větví františkánského řádu. Jeho členové jsou nazýváni kapucíny podle dlouhé kapuce, jež je odlišuje od minoritů a františkánů. První misionářskou skupinu kapucínů přivedl do českých zemí sv. Vavřinec z Brindisi, a to roku 1599 za úřadování arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé. Základní kámen mateřince na Hradčanech byl položen roku 1600, budova kláštera v Brně byla postavena před Měnínskou branou v letech 1604 – 1606. Do našich časů se však nedochovala, neboť ji z obavy před zneužitím nepřátelskými Švédy dal v roce 1643 strhnout vrchní velitel obrany Brna Raduit de Souches.

O několik let později přikoupil řád ke třem domům, co jim daroval hrabě František Magnis, dalších sedm stavení v okolí. Na vzniklém místě byl s podporou hraběte Kryštofa Pavla z Lichtenštejna - Kastelkornu zbudován nový klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže. Stavba realizovaná brněnským stavitelem Ondřejem Ernou (otcem Jana Křtitele) byla dokončena roku 1651 a vtiskla tehdejšímu Uhelnému trhu charakteristický vzhled. Klášter i se zahradou přiléhal k městským hradbám, a proto brněnský magistrát uzavřel s klášterem smlouvu o přístupu městské posádky v době ohrožení města. Jednoduchá a prostá budova kostela byla vystavěna tak, aby byla v souladu s ideály chudoby, hlavní zásadou řádu. Proto postrádá i věž. Stojí v mírném svahu, jenž se zvedá k Petrovu, a proto byla před kostelem zbudována opěrná zeď se třinácti schody směřujícími k hlavnímu vchodu. Nad portálem poutá pozornost mozaika s námětem sv. Františka z Assisi.

V boční lodi bývá o Vánocích vystavován pozoruhodný betlém, který vyřezal sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk. Až do roku 1990 jej autor v kostele sám stavěl. V roce 1991 dokončil své poslední dílo – reliéf svatého Františka z Assisi, zakladatele tradice stavění jesliček. Mistr Vaněk zemřel téhož roku právě na svátek tohoto františkánského světce.

Tím se dostáváme opět k otázce smrti, jíž je zasvěceno celé podzemí kláštera. Tamní slavná hrobka vznikla v polovině 18. století a její autorství je připisováno staviteli Mořici Grimmovi. Pravděpodobné je, že k jejímu vybudování posloužily sklepní prostory původních domů, o čemž svědčí nestejná výška podlah a stropů v jednotlivých částech krypty. Vhodná geologická skladba půdy v podloží kostela a neobyčejně důmyslný systém vzduchových průduchů umožnily mumifikovat přirozenou cestou uložená těla.

Spočinuli tu jako i jinde místní mniši, ale mezi nimi i velmi slavný dobrodruh, válečník a rebelant František, svobodný pán Trenck. Pocházel z Reggio di Calabria, kde spatřil světlo světa roku 1711. V šesti letech se poprvé ocitl na bitevním poli a jako osmnáctiletý byl již bojovným poručíkem uherského pěšího pluku hraběte Pálffyho. Jeho dobrodružný život je sdostatek znám, což platí vlastně i o jeho smrti. Na sklonku svého jen osmatřicetiletého života se smířil s Bohem i lidmi, a proto mohl spočinout vedle klidných kapucínů.

Necelých 40 let po jeho smrti zakázal Josef II. pohřbívání ve městě a krypta se pomalu změnila v historickou kuriozitu. Změnilo se i náměstí, v té době již nazvané Kapucínským, které zejména počátkem 20. stolení prošlo úpravami, které otevřely průhled na věžemi opatřený Petrov a vstup do Biskupského dvora, na jehož nádvoří nalezneme původní Merkurovu kašna, přemístěnou sem z náměstí Svobody.

 

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307