Brněnské Vánoce 2015 na náměstí Svobody, Radnické ulici – podmínky nabídkového řízení

Vydáno: 
27. 5. 2015 15:00
Datum konce výběrového řízení: 
24. 6. 2015 12:00

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2015“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej zboží s vánoční tematikou, občerstvení a řemeslných výrobků s ukázkami jejich výroby v lokalitě nám. Svobody a Radnické ulici v Brně.

 

1. Zadavatel: 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TICmB“)

Kontaktní osoba:

Jana Andrášková
tel. 542 427 126
email: andraskova@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2015, a to dle jednotlivých lokalit:

2.1. Lokalita: náměstí Svobody               

a/ Termín prodeje v gastro-kontejnerech: od 27. 11. 2015 do 1. 1. 2016 včetně

b/ Termín prodeje ostatních prodejních míst: od 27. 11. 2015 do 23. 12. 2015 včetně

c/ Minimální požadované podnájemné bez DPH:

ca/  prodejní stánek (velikost cca 3 x 3m) - 85.000,- Kč      
cb/  malé gastro (velikost cca 3 x 3m) - 155.000,- Kč    

cc/  gastro-kontejner (velikost cca 6 x 3m) - 290.000,- Kč 

cd/ řemeslnický stánek, kde zájemce zajistí pro veřejnost ukázky výroby tradičních řemeslných výrobků (velikost cca 3 x 3m) – 45.000,- Kč    

 

2.2. Lokalita: Radnická ulice

a/ Termín prodeje všech prodejních míst: od 27. 11. 2015 do 23. 12. 2015 včetně

b/ Minimální požadované podnájemné bez DPH:

                 prodejní stánek (velikost cca 2 x 2m) - 40.000,- Kč

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:

-       V ceně podnájemnéhov lokalitě nám. Svobody nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 13. 11. 2015, a to ve výši 7.000,- Kč bez DPH pro všechny stánky vyjma gastro-kontejnerů, u nichž je výše ceny energií stanovena na 26.000,- Kč bez DPH. Zájemce uhradí tuto cenu bez DPH, které bude posléze přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce února 2016.

-       V ceně podnájemného v lokalitě Radnická ulice nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována při jednorázové platbě za nájem stánku, a to ve výši 2.500,- Kč + DPH.

 

Forma úhrady podnájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, se splatností 14 dnů, zbytek podnájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 13. 11. 2015.

 

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 13. 11. 2015, bude vyžadováno složení kauce na účet TICmB za případné poškození stánků, a to ve výši:

a/ lokalita: náměstí Svobody:

 

aa/  prodejní stánek

4.250,- Kč,

ab/  malé gastro

7.750,- Kč,

ac/  gastro-kontejner

14.500,- Kč,

ad/ řemeslnický stánek, kde zájemce zajistí pro veřejnost ukázky výroby tradičních řemeslných výrobků

2.250,- Kč

b/ lokalita: Radnická ulice – prodejní stánek

2.000,- Kč.

Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2016 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

 

Pokud nebude do 13. 11. 2015 uhrazena plná výše celkové částky podnájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

 

4. Podmínky podání nabídek

Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2015 zašlou své nabídky do 24. 6. 2015. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha č. 1) a uvedou následující údaje:

- jméno a příjmení/název firmy zájemce;

- adresa/sídlo;

- IČ; DIČ (pokud je přiděleno);

- bankovní spojení;

- lokalita, kterou zájemce požaduje, počet a druh stánků;

- popis sortimentu nabízeného vánočního zboží nebo nabízeného občerstvení nebo řemesel s uvedením zajištění jejich ukázky; vysoce žádoucí je sortiment spojený s tradicí regionu (řezbáři, kováři, dráteníci, výrobci tradičních vánočních ozdob, slaměných výrobků, tradičních dekoračních předmětů, lokálních adventních
a vánočních pochutin, atp.)

- odkazy na již realizované projekty na vánočních trzích včetně dohledatelných referencí;

- navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, které bude následně připočteno v zákonné výši);

- navržené benefity pro podporu společensko-kulturního programu Brněnských Vánoc 2015 ze strany zájemce ve formě věcného plnění (např. věcné ceny do soutěží pro děti, materiál pro zajištění vánočních dílen, vedení vánočních dílen, tradiční zábavné atrakce pro děti, služby pro zatraktivnění programu a výzdoby centra města, apod.).

- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;

- čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 13. 11. 2015 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 2).

 

Upozornění:

a)         TICmB si vyhrazuje právo vyžadovat po zájemcích prodej teplých a studených nápojů výhradně v nádobách na opakované použití (vratné kelímky, sklenice a hrnečky) a jejich čepování z vratných obalů (sudy, vratné lahve), pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání, a to v případě, že TICmB pro účely prodeje ve vratných nádobách zajistí limitovanou sérii vratných porcelánových hrnečků s cejchem 0,2l  s motivem Náš Ježíšek – Brno (vhodných i jako suvenýr) pro prodej horkých nápojů a současně i dostatečné množství vratných plastových kelímků velikosti 0,5l pro studené nápoje a rezervu vratných plastových kelímků 0,2l pro horké nápoje.

b)         Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

c)          Jednotlivé výše požadované doklady budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

d)         Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky nebo formální předpoklady, vzniká důvod k jejímu vyřazení z nabídkového řízení.

e)         Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

f)          Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

g)         Podáním přihlášky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

h)         TICmB si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

i)TICmB si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah nabídkového řízení.

j)           Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2015 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

k)         Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských vánoc 2015 je konečné a není možné se proti němu odvolat.

l)V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil níže, přičemž o této skutečnosti bude níže umístěný zájemce neprodleně vyrozuměn.

m)       Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

n)         Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

  • o)         Zájemce o přidělení prodejního stánku svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

p)         V případě nedodržení sortimentu, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

q)         Podmínkou pro výběr zájemce je kompletně vyplněná přihláška doručená i s přílohami v požadovaném termínu!

 

5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2015 – stánky“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze předávat/zasílat na adresu: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno, do 24. 6. 2015 do 12:00 hod. Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání - pondělí až pátek od 8 hod. do 15 hod., v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 22. 6. 2015 včetně.

 

6. Kritéria pro hodnocení nabídek

a)      sortiment nabízeného vánočního zboží, občerstvení nebo řemesel s uvedením způsobu zajištění jejich ukázky,

b)      nejvyšší nabídková cena podnájemného, které se zájemce zavazuje uhradit,

c)       navržené benefity pro podporu společensko-kulturního programu a obohacení vánoční atmosféry související s projektem Brněnské Vánoce 2015 ze strany zájemce ve formě finančního nebo věcného plnění (např. služby, předvádění tradičních řemesel, věcné ceny do soutěží pro děti, materiál pro zajištění vánočních dílen, apod.). Maximální finanční hodnota v případě věcných benefitů ve formě zboží (tj. netýká se služeb a finančních benefitů) je 10.000,- Kč vč. DPH.

 

Váha jednotlivých kritérií pro hodnocení nabídek:

-          nabízený sortiment zboží dle písmene a) výše – 35%

-          nabídková cena podnájemného dle písmene b) výše – 35%

-          navržené benefity dle písmene c) výše – 30%

 

7. Informace o výsledku řízení

Zájemci budou ze strany TICmB informováni o výsledku nabídkového řízení do 15. 7. 2015, a to po projednání podaných nabídek Koordinační skupinou pro přípravu Brněnských Vánoc 2015.  K uzavření smlouvy budou vybraní zájemci vyzváni do 31. 7. 2015 prostřednictvím TICmB.                                                                                                                                                    

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Formulář zájemce

Příloha č. 2: Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad

Příloha č. 3: Plánek rozmístění stánků v rámci projektu Brněnské Vánoce 2015 nám. Svobody

Příloha č. 4: Plánek rozmístění stánků v rámci projektu Brněnské Vánoce 2015  Radnická ul.

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111