Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti

Vydáno: 
30. 9. 2015 14:00
Datum konce výběrového řízení: 
9. 10. 2015 13:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

„Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti

(dále jen „výzva“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 2-10, 65878 Brno, IČ: 00101460, DIČ: 00101460, (dále také jen „vyhlašovatel“), vypisuje výběrové řízení na provozovatele dětského vláčku na náměstí Svobody v rámci Brněnských Vánoc 2015.

Zadání výběrového řízení:
Atrakce bude umístěna a provozována v termínu od 27. 11. 2015 do 27. 12. 2015 na určeném prostoru o velikosti 13x16 m na náměstí Svobody v Brně.  Provoz atrakce bude stanoven na dobu 10:00 – 19:00 hod. denně, včetně dnů pracovního klidu a státních svátků.

Termín instalace a deinstalace atrakce bude dohodnut dle možností vyhlašovatele (termín instalace nejdříve
23. 11. 2015, deinstalace nejpozději 30. 12. 2015). Provozovatel je povinen si sám, prostřednictvím třetích osob zajistit smluvní vztah s dodavatelem el. energie pro provoz atrakce, přičemž veškeré náklady spojené s provozem atrakce, instalací a deinstalací uhradí. Současně provozovatel uhradí vyhlašovateli výběrového řízení odpovídající část poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, které je vyhlašovatel v souvislosti s projektem Brněnské Vánoce 2015 povinen uhradit.
Podmínkou pro vybraného provozovatele atrakce bude každou adventní neděli zajistit provoz vláčku pro děti zcela zdarma a poskytnout 5% z celkové tržby na charitativní účely dle společné volby na základě dohody s vyhlašovatelem.

Kritéria pro posouzení nabídek:
Při posouzení zaslaných nabídek budou hodnocena následující kritéria, a to:

 • vizuál dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc – váha kritéria 50 %
 • navržený finanční benefit pro podporu společensko-kulturního programu a obohacení vánoční atmosféry související s projektem Brněnské Vánoce 2015 – váha kritéria 50 %.

Návrh vizuálu dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc je třeba v rámci zaslané nabídky ve výběrovém řízení doložit fotografiemi nebo návrhy vizuálu.


Kvalifikační předpoklady:
Zájemce je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)     splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za zájemce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v prosté kopii.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

 • Nabídka nesplňující požadavky vyhlašovatele uvedené ve výzvě bude vyhlašovatelem vyřazena.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným zájemcem upravit smluvní podmínky.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před výběrem nejvhodnější nabídky požádat zájemce o upřesnění či doplnění informací.
 • Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou vyhlašovatelem hrazeny.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Zájemce bere na vědomí povinnost vyhlašovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky zájemci nevzniká právní vztah.

 

Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky budou předány do 9. 10. 2015, do 13:00 hod.

 

Předání nabídky:

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem "Brněnské Vánoce 2015 - vláček pro děti" a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Adresa pro předání nabídek: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát (I. patro), Radnická 4, 658 78 Brno, úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00.

Adresa pro zaslání poštou: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2-10, 658 78 Brno. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí vyhlašovatelem považováno převzetí nabídky sekretariátem vyhlašovatele.

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111