Brněnské Vánoce 2016 – „HRNKY“

Vydáno: 
26. 9. 2016 17:15
Datum konce výběrového řízení: 
7. 10. 2016 12:00

POPTÁVKA
Brněnské Vánoce 2016
– „HRNKY“

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2016 “
poptává nabídku
na uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2016 mezi  zadavatelem
jako objednatelem a zájemcem jako poskytovatelem  mimo rámec z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


1. Zadavatel: 
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et  Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
Kontaktní osoba:    MgA. Jiří Mottl
tel. 542 427 103
                email: mottl@ticbrno.cz

2. Předmět poptávky
2.1. Předmět:
uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů a to dodáním Hrnků včetně poskytováním jejich servisu a distribuce prodejcům
(dále jen „systém“)  v průběhu akce „Brněnské Vánoce 2016“ a to:
-    Brněnské Vánoce 2016      v místě konání Brno - nám. Svobody, Dominikánské nám., 
-    Advent na Moraváku 2016 v místě konání Brno -  Moravské nám. ,
-    Advent na Zelňáku 2016     v místě konání Brno  - Zelný trh.
(dále vše jen „Akce“).

2.2. Technické parametry vratných nádob:
A. HRNEK
Typ:            hrnek
Objem (ml):            0,2 l
Materiál:         porcelán   
Motiv:             vánoční
Mytí:              bez následků poškození materiálu a vzhledu Hrnků
Výrobce:        Česká republika

B. KELÍMEK
Typ:            kelímek
Objem (ml):            0,25 l -
Materiál:         polypropylén   
Motiv:             vánoční
Mytí:              bez následků poškození materiálu a vzhledu
Výrobce:        Česká republika

C. KELÍMEK
Typ:            kelímek
Objem (ml):            0,5 l -
Materiál:         polypropylén   
Motiv:             případně bez motivu, tj. čirý kelímek
Mytí:              bez následků poškození materiálu a vzhledu
Výrobce:        Česká republika

Výše uvedené typy vratných nádob jsou v textu výzvy nadále vždy označovány společným pojmem „Hrnky“.

2.3. Termín realizace předmětu plnění:
- od 23. 11. 2016 do 6. 1. 2017  včetně

2.4. Místo plnění:
      - Brno - nám. Svobody, Dominikánské nám., Zelný Trh, Moravské nám.

2.5.    Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky, a to dle textu Dohody uzavřené mezi Zájemcem jako  Poskytovatelem a Pořadateli č. 1., 2. a 3., která tvoří  přílohu č.  4  této Poptávky, dále jen „Dohoda“.

Zájemce předloží jako součást nabídky podepsaný návrh Dohody  ve  čtyřech vyhotoveních s úředně  ověřeným podpisem oprávněné osoby.

Dohodou je vymezen základní princip fungování systému vratných obalů v rámci Akce. Za předpokladu, že zájemce nebude odůvodněně schopen dostát veškerým smluvním ujednáním obsaženým v návrhu Dohody, předloží návrh Dohody s vyznačenými změnami a komentářem tyto změny odůvodňujícím. O přípravném protinávrhu Zájemce bude o ukončení výběrového řízení vedeno mezi Zájemcem a Zadavatelem jednání s cílem uzavřít smlouvu v souladu s touto výzvou, potřebami Zadavatele a Zájemce. Jako protinávrh zájemce jsou připuštěny pouze takové změny, jež nezasáhnou do principu fungování systému vratných obalů. Zájemce se na Zadavatele může obrátit s žádostí o zaslání návrhu Dohody v elektronické podobě.

Návrh Dohody musí být podepsán oprávněnou osobou (viz čl. 5. odst. 5.2. písm. e)
       Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění Dohody (z hlediska formálních úprav).


3. Finanční podmínky
Zájemce co by Poskytovatel nese náklady spojené s realizací předmětu Dohody – tj. na své náklady sám zajišťuje dodání Hrnků prodejcům, včetně nákladů servisu a jejich distribuce po celou dobu Akce. 
Příjmy z prodaných Hrnků  zajištěných Zájemcem co by Poskytovatelem (kromě limitované série Hrnků dodaných Pořadatelem č.1 dle Dohody, které jsou v jeho vlastnictví) jsou výlučným ziskem Poskytovatele, stejně jako odměna za umývání a distribuci Hrnků dle smluv, které uzavře s jednotlivými prodejci v místech plnění.4. Hodnotící kritéria:
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
4.1. Kritérium: č. 1
Nejnižší nabídková výše zálohy za 1 ks Hrnku. 

Cena plnění, tj. výše zálohy za 1 ks Hrnku bude uvedena v české měně, zaokrouhlená na desítky korun českých. 
Uchazeč uvede cenu bez DPH, DPH samostatně a cenu včetně DPH. Cenou, která bude uvedena v nabídce za splnění předmětu veřejné zakázky, se rozumí cena včetně všech dalších nákladů, spojených s realizací zakázky (cestovní náklady do míst plnění apod.). 

4. 2.  Podpůrné kritérium:
Vzdálenost mycího centra od místa plnění    - nejkratší vzdálenost od města Brna                                  
4.3. Způsob hodnocení nabídek:
             4.3.1.  Výše zálohy            -  váha 100%
4.3.2.  V případě shody cenových nabídek dle kritéria č. 1 rozhodne o vítězi podpůrné kritérium,
           tj. nejkratší vzdálenost mycího centra od města Brna.
4.3.3.  V případě shody při použití jak hlavního tak podpůrného kritéria bude o vítězi losováno a to za
           účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.


5. Podmínky podání nabídek
5.1.    Lhůta pro podání nabídky je  dne    7. 10. 2016
Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

5.2.    Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

a)   Identifikační údaje uchazeče
- jméno a příjmení/název firmy zájemce;
- adresa/sídlo;
- IČO; DIČ (pokud je přiděleno);
- bankovní spojení;
-   odkazy na již realizované  obdobné  akce  včetně dohledatelných referencí;
            b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
                   předmětu nabídkového řízení, zejména:     
 1. Oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky
               - živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání  nabídky
     2. Oprávnění k podnikání -výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné
         evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
         c)  Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad (viz př.č.3).
         d)  Cenovou nabídku podepsanou oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení
         e)  Text Dohody dle Přílohy č. 4 v závazné podobě  opatřené ověřeným podpisem uchazeče, nebo protinávrh v vyznačenými a odůvodněnými změnami
         f)  Pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy,
               či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží k nabídce smlouvy
               o budoucí smlouvě, je povinen v den podpisu Dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se
  subdodavateli.
         g) Manuál pro prodejce – závazný návrh realizace Celoplošného vratného systém zálohovaných
               Hrnků v rámci Akce zpracovaný Poskytovatelem.

5.3. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:
        Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. 10. 2016. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po         skončení lhůty pro podání nabídek.
Zájemci s nabídkou dodají uvedené doklady včetně bezchybně a úplně vyplněného Krycího listu


6. Upozornění:
6.1. Poptávkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
6.2. Jednotlivé požadované doklady dle bodu 4. budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
6.3. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, nebo jejím jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
6.4. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými. Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření Dohody.
6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah Poptávky, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis Dohody.
6.7. Zadavatel  si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Rozhodnutí je konečné a není možné se proti němu odvolat.
6.8. V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn. Odstupující  zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v  tomto řízení. 6.9. Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
6.10. Zájemce o uzavření Dohody  svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
6.11. V případě nedodržení podmínek Poptávky  a ujednání sjednané Dohody nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření Dohody uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností a to i opakovaně.
6.12. Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný  Formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.


7. Předání / zaslání nabídek
Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce.
Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Vánoce 2016 – „HRNKY“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu:
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
-    sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno,  nejpozději  do    7. 10. 2016  do 12:00 hod.
-    v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě,
tzn. nejpozději dne    5. 10.  2016 včetně.

8. Informace o výsledku řízení
Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku nabídkového řízení do 14. 10. 2016


Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha  č. 1:  Krycí list
Příloha  č. 2:  Čestné prohlášení - kvalifikace
Příloha  č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha  č. 4:  Závazný text Dohody o spolupráci mezi Poskytovatelem a Pořadateli č. 1, 2, 3 o zajištění
                       a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje opatřený ověřeným podpisem
                       zájemce

V Brně,  dne  26. 9. 2016

Mgr. et  Mgr.  Jana Tichá Janulíková
                ředitelka

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111