Brněnské vánoce 2016 – „HRNKY LIMIT“

Vydáno: 
7. 10. 2016 14:45
Datum konce výběrového řízení: 
13. 10. 2016 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:
Název zakázky: Brněnské vánoce 2016 – „HRNKY LIMIT“

1. Zadavatel: 
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
Kontaktní osoba: MgA. Jiří Mottl
tel. 542 427 103
email: mottl@ticbrno.cz

 

2. Předmět veřejné zakázky
2.1. Předmět:
dodání vratných nádob na nápoje pro prodejce nápojů (dále jen „Hrnky “) v průběhu akce Brněnské Vánoce 2016  (dále jen „Akce“).
2.2. Technické parametry vratných nádob:
Typ: hrnek
Počet Hrnků: 10.000 ks
Objem (ml): 0,2 – 0,25 l
Průměr hrnku: 75 mm
Výška Hrnku: 100 mm
Materiál: porcelán   
Motiv: dle  zadání a  Návrhu předloženém zadavatelem
Mytí: bez následků poškození materiálu a vzhledu Hrnků
2.3. Termín realizace předmětu plnění: 15. 11. 2016
2.4. Místo plnění: Sídlo zadavatele: Brno,  Radnická ulice  4, Osoba oprávnění převzít plnění: MgA Jiří Mottl
2.5. Obchodní podmínky zadavatele:
Smlouvu  uzavře zadavatel se zájemcem, který předloží nejvhodnější nabídku.
2.5.1  Uchazeč předloží jako součást nabídky podepsaný návrh smlouvy ve 2 vyhotoveních.
2.5.2.  Uchazeč si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného předloženého návrhu smlouvy.

 

3. Finanční podmínky
-    Zadavatel neposkytuje zálohu.
-    Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky předmětu plnění včetně dopravy.
-    Cena plnění bude zadavatelem hrazena v plné výši smluvní ceny, jestliže budou dodržena smluvně sjednané množství a odpovídající kvalita  dle  čl.  2.,bod  2.2  v termínu plnění Poptávky.
-    Úhrada za plnění zakázky bude prováděna na základě příslušného daňového dokladu (dále jen „faktury“), Faktury budou vystaveny po dodání zakázky v plném rozsahu a bez  vad  zadavateli předávacím protokolem. Předávací protokol bude podepsán pověřenými kontaktními osobami obou smluvních stran.
-    Faktury budou splatné do 14 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně, kurýrem nebo doporučeným dopisem). Za den úhrady se považuje datum odepsání finanční částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.
-    Pro případ nedodržení termínu plnění z  důvodů na straně vybraného zájemce, je vybraný zájemce  povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

 

4. Kritérium  hodnocení nabídek
4.1. Hlavním kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší  nabídková cena (váha 100 %) za 1 ks Hrnku bez DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky  Vítězem  výběrového řízení se stane uchazeč, který splnil všechny podmínky a nabídl nejnižší cenu.
4.2. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
•    Nabídková cena za zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace nákladů v korunách českých.
•    Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky
a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
4.3. V případě shody podaných nabídek bude o vítězi losováno za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.

 

5. Podmínky podání nabídek
5.1.     Lhůta pro podání nabídky  je  dne   13. 10. 2016
5.2.     Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.
5.3.     Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:
a)        Krycí list účastníka s identifikačními údaje uchazeče
- jméno a příjmení/název firmy zájemce;
- adresa/sídlo;
- IČO; DIČ (pokud je přiděleno);
- Doklad o registraci plátce DPH
- bankovní spojení;
             - odkazy na již  realizované  obdobné  akce  včetně dohledatelných referencí;
b)  Doklady prokazující způsobilost uchazeče
c)  Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad (viz příloha.č2).
d)  Čestné prohlášení o  splnění kvalifikace (viz příloha.č.3).
e)   Cenovou nabídku podepsanou oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení
f)   Návrh  smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou
g) Pokud uchazeč využije k zajištění předmětu spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy,
       či  smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží smlouvy o budoucí smlouvě,   
       je povinen v den podpisu Dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.
5.4. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:
       Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni  po dobu 3 měsíců. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po
       skončení lhůty pro podání nabídek.
Uchazeči s nabídkou dodají uvedené doklady včetně  bezchybně a úplně vyplněného Krycího listu zájemce (viz příloha č. 1.

 

6. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti:
1. Vybraný účastník, se kterým má být smlouva uzavřena, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti  podle níže z uvedených konkrétních požadavků, pokud si zadavatel takové doklady vyžádá. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Pro stáří dokladů, kterými bude  účastník prokazovat splnění základní kvalifikační způsobilosti a pro výpis z obchodního rejstříku platí, že doklady nesmí být starší 90 dnů(ke dni podání nabídky). Není vyloučeno, aby účastník předložil doklady vydané po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
2. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu  nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník předložením Čestného prohlášení, které je přílohou č. 3. této zadávací dokumentace.
3. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:
•    Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 - ti kalendářních dnů.
•    Předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu  předmětu veřejné zakázky, v prosté kopii
Podává-li tuto nabídku více dodavatelů společně, splnění základní způsobilosti dle bodu 2 tohoto článku prokáží dodavatelé společně. V nabídce bude předložena smlouva obsahující závazek, že dodavatelé podávající společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Pokud není účastník schopen doložit splnění základní způsobilosti uvedené pod bodem 2 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat  prostřednictvím subdodavatele. Účastník je v tomto případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá, že závazek subdodavatele  poskytnutí plnění určeného k veřejné zakázky  účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Smlouva bude předložena alespoň v kopii s ověřením pravosti.
Doklady k prokázání splnění kvalifikace pod body  1 a 2 se předkládají v prosté kopii

 

7. Upozornění:
7.1. Výběrového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
7.2. Jednotlivé požadované doklady dle bodu 4. budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
7.3. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, nebo jejím jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
7.4. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými. Pokud účastník  podá více nabídek, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem samostatně či společně s jinými účastníky  vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření Smlouvy.
 7.5. Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a slovními údaji, bude v případě rozporu mezi slovním a číselným vyjádřením rozhodný slovní údaj. S výjimkou zřejmé početní chyby. Zjištěná početí chyba bude opravena tak, aby výsledek odpovídal správně provedenému početnímu úkonu.
7.6.Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli do uzavření Smlouvy zrušit a neuzavřít Smlouvu s žádným zájemcem. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka, související se zrušením zadávacího řízení,  i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.
7.7.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek  buď na základě  žádosti uchazeče nebo z vlastního podnětu  nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek . Změnu obsahu dokumentace oznámí všem účastníkům o veřejnou zakázku, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla poskytnuta.
7.8. V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
7.9. V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.
7.9.  Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v  tomto řízení.
7.10.  Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
7.11. Zájemce svým podpisem nabídky vyjadřuje výslovný souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
7.12. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7.13. Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou. Žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
7.14. Doporučujeme zpracovat nabídku v zapečetěné podobě s očíslovanými listy nabídky včetně příloh.
Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list  zájemce doložený povinnými dokumenty a doručený v požadovaném termínu.


8. Předání/zaslání nabídek
Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem výběrového řízení „Brněnské Vánoce 2016 – „HRNKY LIMIT“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.
Nabídky lze doručit na adresu:
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace:
-    sekretariát ředitelky, Brno, Radnická 4, 658 78 Brno - do 13. 10. 2016  do  12:00 hod.
-    v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne  11.  10.  2016 včetně.

 

9. Informace o výsledku řízení
Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku  nabídkového  řízení  nejpozději  do  19.  10.  2016,

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  Krycí list
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení  o  splnění kvalifikace

V Brně,  dne   7. 10. 2016
    Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková
                          ředitelka
Turistické informační centrum města Brna

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111