Brněnské Vánoce 2016 – nabídkové řízení „Prodejní stánky“

Vydáno: 
26. 9. 2016 17:00
Datum konce výběrového řízení: 
5. 10. 2016 12:00

Brněnské Vánoce 2016
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení „Prodejní stánky“

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2016“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

1. Zadavatel: 
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
(dále jen „TICmB“)
Kontaktní osoba:    MgA. Jiří Mottl
tel. 542 427 103
                email: mottl@ticbrno.cz

2. Předmět nabídkového řízení
Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání neobsazených stánků (dle přílohy č. 5 Výzvy) na vánočních trzích 2016 (dále jen „smlouva“)na náměstí Svobody:

2.1 Specifikace stánku:
a/ velké gastro     (velikost cca 6 x 3m)
b/ malé gastro (velikost cca 3 x 3 m)
c/  prodejní stánek (velikost 3 x 3 m)
d/ řemeslný stánek (velikost 3 x 3 m) - zájemce zajistí ukázky výroby tradičních řemeslných výrobků
   
2.2 Termíny prodeje
a/  velké gastro:                      od 25. 11. 2016  do   1.   1. 2017 včetně
b/  malé gastro:                     od 25. 11. 2016  do 23. 12. 2016 včetně
c/  prodejní stánek            od 25. 11. 2016  do 23. 12. 2016 včetně
d)  prodejní stánek            od 25. 11. 2016 do  23. 12. 2016 včetně

2. 3 Minimální požadované podnájemné bez DPH:
a/  velké gastro                - 290.000,- Kč    
b/  malé gastro                - 155.000,- Kč
c/  prodejní                -   85.000,- Kč
d/  řemeslný stánek             -   45.000,- Kč    

3. Finanční podmínky
Forma úhrady energií:
-    V ceně podnájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do
11. 11. 2016, a to ve výši 7.000,- Kč bez DPH za každý jeden stánek – Malé gastro, řemeslný a prodejní,
a  ve výši 26.000,- Kč bez DPH za každý jeden stánek Velké gastro.  Zájemce uhradí tuto cenu bez DPH, které bude posléze přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce února 2017.

Forma úhrady podnájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, zbytek podnájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 11. 11. 2016.

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 11. 11. 2016, bude vyžadováno složení kauce na účet TICmB za případné poškození stánků, a to ve výši:

a/  velké gastro 15.000,- Kč,
b/  malé gastro 8.000,- Kč
c/   prodejní stánek 5.000,- Kč
d/  řemeslný stánek 2.250,- Kč
Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2017 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude do 11. 11. 2016 uhrazena plná výše celkové částky podnájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

4. Podmínky podání nabídek
Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2016 zašlou své nabídky zadavateli do  5. 10. 2016. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný
Formulář zájemce (viz příloha 1,) a uvedou následující údaje:
- jméno a příjmení/název firmy zájemce;
- kontakt:  mobil,email
- adresa/sídlo korespondenční adresa
- označení osoby oprávněné k podpisu smlouvy
- IČO; DIČ (pokud je pokud je přiděleno, doklad o registraci plátce DPH
- bankovní spojení;
- požadovaný termín prodeje
- označení čísla stánku, o který má zájemce zájem (dle přílohy č. 5);
- odkazy na již realizované projekty na vánočních trzích včetně dohledatelných referencí
- navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);
- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále
-  výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
-  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ( Příloha č. 2)
- Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 11. 11. 2016 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 3).
- Smlouvu o  podnájmu  stánku (s vyplněnou hlavičkou, č. stánku, druhem stánku, výší podnájemného, zálohou na
  případné poškození stánku, datem a s ověřenými podpisy uchazeče  (Příloha č.  6) a 
- VOP  s ověřenými podpisy uchazeče)    (Příloha č. 7).

Upozornění:
a)    Typ nabízeného sortimentu vánočního zboží je předem daný pro každý jednotlivý stánek zvlášť 
(viz příloha č. 5 Výzvy). Zájemce může podat vždy pouze jednu nabídku na jeden konkrétní prodejní stánek. V případě zájmu o více stánků musí zájemce podat na každý jeden další stánek další samostatnou nabídku na stánek dle bodu 5. Výzvy.
b)    Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
c)    Způsob zpracování nabídky:
•    Formulář s označením stánku a s nabídkou ceny               
•    Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení o splnění kvalifikace
•    Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad
•    Závazný  text  Smlouvy o  podnájmu  stánku  včetně Příloh (1 paré s ověřeným podpisem, 1 paré
s neověřeným podpisem uchazeče
•    Závazný text VOP s  ověřeným  podpisem uchazeče (1 paré s ověřeným podpisem, 1 paré
s neověřeným podpisem uchazeče)                                              
d)    Uchazeči jsou povinni doplnit závazný vzor smlouvy o podnájmu prodejního stánku, pouze v místech
k tomu určených a pouze o požadované údaje Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno (hlavičku, č. stánku, druh stánku, výši podnájemného, záloha na případné poškození stánku, datum, podpis).  Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
e)    Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Způsob označení jednotlivých listů
f)    Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v  zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
g)    Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem
(např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
h)    Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.
i)    Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.
j)    TICmB si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
k)    TICmB si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah nabídkového řízení, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis podnájemní smlouvy na vybraný stánek.
l)    Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
m)    Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
n)    V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
o)    Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
p)    Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
q)    Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
r)    V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 5), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
s)    Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.
t)    Zadavatel je oprávněn vyřadit  nabídku  a vyloučit uchazeče z výběrového řízení z nabídkového řízení  v případě
•    nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
•    porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění) písm. d),
•    opožděného podání nabídky,
•    jedná-li se o uchazeče, který předložil více nabídek v jedné obálce,
•    jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.


5. Předání/zaslání nabídek
Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2016 – Prodejní stánky 3“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.
Nabídky lze doručit na adresu: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
-    sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno, nejpozději do   5 . 10. 2016 do 12:00 hod.
-    v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne   3. 10. 2016 včetně.

6. Kritérium pro hodnocení nabídek
Nejvyšší nabídková cena podnájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.
V případě shody podaných nabídek na 1 stánek bude o vítězi losováno za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.
7. Informace o výsledku řízení
Zájemci budou ze strany TICmB informováni o výsledku nabídkového řízení nejpozději do  30. 10. 2016,                                                                                                     

V Brně,  dne  26. 9. 2016                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                                           Ředitelka organizace
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizaceNedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1: Formulář zájemce  s označením stánku a nabídkou ceny
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Plánek rozmístění stánků v rámci projektu Brněnské Vánoce 2016 nám. Svobody
Příloha č. 5:  Seznam stánků s pořadovými čísly a skladbou sortimentu
Příloha č. 6:  Závazný  text  Smlouvy o  podnájmu  stánku 
Příloha č. 7:  Závazný text VOP 

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111