Brněnské Vánoce 2016 „ZIMNÍ BAR“

Vydáno: 
31. 8. 2016 19:15
Datum konce výběrového řízení: 
14. 9. 2016 12:00

Brněnské Vánoce 2016
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení

„ZIMNÍ BAR“

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu
„Brněnské Vánoce 2016“ vyhlašuje nabídkové řízení na  uzavření písemné smlouvy,  jejímž obsahem bude  dodávka 1 ks  ZIMNÍHO BARU, který bude sloužit jako přístřešek pro občerstvení veřejnosti v období pořádání projektu Brněnské vánoce 2016 v Brně, na nám. Svobody.

 

1. Zadavatel: 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TICmB“)

Kontaktní osoba:         
MgA. Jiří Mottl
tel. 542 427 103
email: mottl@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

2.1. Obsah smlouvy:

2.1.1. Předmět plnění:

- dodávka 1 ks ZIMNÍHO BARU - zastřešené konstrukce, která bude sloužit jako přístřešek pro občerstvení
  veřejnosti v období pořádání projektu Brněnské vánoce 2016 na náměstí Svobody v Brně  (Přesné místo plnění
  zakázky je určeno výkresovou dokumentací, která je součástí zadávací  dokumentace jako   příloha č. 4.),
  včetně:
             1 - dopravy konstrukce na místo plnění,
             2 - montáže kompletní konstrukce a opláštění v místě plnění,
             3 - demontáže konstrukce a její doprava na místo určené zadavatelem po ukončení používání  
                  konstrukce po  ukončení  projektu Brněnské vánoce 2016 na nám. Svobody
             4 - servisních služeb v rozsahu oprav nezbytných pro bezpečné a bezproblémové užívání Zimního
                  Baru během pořádání  projektu  Brněnské vánoce 2016,
             5 - proškolení  zaměstnanců zadavatele  pro montáž a demontáž, údržbu konstrukce, mytí a desinfekci  
                  konstrukce a opláštění. 
             6 - dodání technické specifikace stánku včetně kótovaných výkresů, dále prohlášení o   shodě,
                   požární zpráva, návod na montáž, demontáž a údržbu, statické posouzení.

2.1.2.  Místo  a doba realizace předmětu  plnění: Brno, nám Svobody,  od 18. 11. 2016 do 23. 12. 2016

2.1.3.  Předpokládaná hodnota plnění:  do 500.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 500.000,- Kč bez DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek

2.1.4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

 1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací.
 2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, apod.
 3. 3.     Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.
 4. Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 2.1.5     Technická specifikace předmětu plnění:

2.1.5.1   Podrobná specifikace konstrukce:

 1. Zastřešená konstrukce s půdorysem ve tvaru mnohostěnu, ve svislém řezu polokoule , tvarem připomíná sešívaný fotbalový míč. Kovová konstrukce je potažena níže popsanou textilií.
 2. Rozměry konstrukce:     průměr – 9,50 až 10,00 m, výška konstrukce – max. 4,50 m
 1. Nosná část konstrukce je z ocelových profilů – tyčí a spojů, sestavená trojúhelníky z liniových prvků. Prvky jsou spojeny mezi sebou šroubovaným spojem. Povrchová úprava ocelové konstrukce je provedena žárovým pozinkem. Celá konstrukce je ve spodní části ukotvená na ocelových patkách ve tvaru L, umožňující kotvení na dřevěnou podlahu.
 2. Celkový maximální předpokládaný počet návštěvníků a zaměstnanců občerstvení je 70 osob.
 3. Pro tento účel musí být konstrukce zastřešení vybavena dostatečným počtem únikových východů, které musí svou konstrukcí a rozměry odpovídat všem bezpečnostním a požárním parametrům. Současně musí uzamykatelné stavební výplně ve vchodech zajišťovat přiměřenou ochranu majetku ve stanu.
 4. Konstrukce a opláštění musí umožňovat dostatečnou nucenou výměnu vzduchu uvnitř stanu a musí být vybavena zařízením pro nucenou výměnu vzduchu. Současně musí konstrukce a opláštění umožňovat omyvatelnost a desinfekci povrchu.

2.1.5.2   Popis opláštění:        

1.  Vysoce pevná neprůhledná  technická textilie – membrána, na povrchu oboustranný acrylátový lak, antibakteriální úprava, ochrana proti UV záření, odolnost proti hoření dle ČSN EN 13501-1:B-s-d0.
Okna v opláštění budou z průhledné membrány.

APotisk opláštění:

1. řada – 30 bílých trojúhelníků bez potisku

2. řada – 15 bílých a 15 transparentních trojúhelníků s potiskem do 60%

3. řada – 25 transparentních trojúhelníků s potiskem do 40%

4. řada – 15 transparentních trojúhelníků s potiskem do 20%

5. řada – 5 transparentních trojúhelníků bez potisku, případně potisk do 5% plochy

V zimních měsících se bude stan vytápět elektrickými přímotopy na teplotu přibližně 15 až 20 C. Tato teplota nesmí použitou membránu poškodit ani při dlouhodobém vytápění.

2.1.5.3.     Popis podlahy:

 1. Podlaha stanu ve tvaru mnohostěnu kopírujícího obvod přístřešku bude dřevěná – kanadský modřín. Výška podlahy musí být zvolena s ohledem na povětrnostní vlivy v místě plnění , její konstrukce – podpěrné trámy a desky, musí být dostatečně pevnostně dimenzovány na uvedený počet osob a  nábytek baru. Při stavbě podlahy je nutné počítat s mírným sklonem povrchu vozovky v místě stavby a zajistit její

vodorovnost. Pro usnadnění manipulace při montáži a přepravě podlahy musí být složena z několika segmentů, které se spojí při montáži na místě plnění.

 1. V podlaze musí být instalována konstrukce pro přívod elektřiny 400 V k rozvaděči, který bude instalován uprostřed stavby.

 

3. Obchodní a platební podmínky:

3.1. Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo uzavřené  mezi objednatelem
a  vybraným uchazečem jako zhotovitelem. Návrh smlouvy předloží uchazeč jako součást nabídky. Smlouva  musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 1. Smlouva  o  dílo  bude uzavřena na dobu určitou do  23. 12.  2016.   
 2. Termíny realizace  díla:
 • Dodávka kompletní konstrukce, opláštění a podlahy:                 do 18. 11. 2016
 • Montáž  konstrukce, opláštění a podlahy:                                 od 18. 11. 2016 do 20. 11. 2016
 • Demontáž  celková, tj. konstrukce, opláštění a podlahy:            23. 12. 2016
 • Proškolení zaměstnanců objednatele:                                      od 18. 11. 2016 do 20. 11. 2016
 • Předání požadovaných dokladů objednateli                              20. 12. 2016
 • Servisní práce                                                                         od 20. 11. 2016 do 23. 12. 2016
 1. Dílo se považuje za předané a převzaté na základě písemného protokolu bez vad a nedodělků, podepsaným objednatelem a zhotovitelem a předáním všech požadovaných dokladů objednateli.
 2. Předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků vzniká nárok zhotovitele na vystavení a úhradu faktury.
 3. Zálohy nejsou přípustné.
 4. Splatnost Ceny díla:     na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění tj. ode dne  protokolárního  předání a převzetí řádného a bezvadného plnění předmětu smlouvy o dílo.
 5. Sankce za  prodlení plnění dodavatele v každé částí díla a to takto:
 • smluvní pokuta ve výši  2000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním plnění každé jednotlivé části díla
 • Sankce za prodlení objednatele se splatnosti faktury:    0,05% za každý i započatý den prodlení.
 1. Zálohy nejsou přípustné
 2. Platby za řádně poskytnuté bezvadné plnění dodávky předmětu  smlouvy o dílo budou provedeny na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění tj. ode dne  protokolárního  předání a převzetí řádného a bezvadného plnění předmětu smlouvy o dílo
 3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a její přílohou bude protokol
  o předání a převzetí předmětu plnění..
 4. Zhotovitel  odpovídá  objednateli za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech
 5. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury objednateli
  a bude uváděna na daňovém dokladu.
 6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
 7. Smlouvu o dílo bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 8. V případě opakovaného porušování sjednaných podmínek smlouvy o dílo ze strany dodavatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit s platností dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli. Objednateli tak vznikne právo na náhradu škody, vzniklé v  souvislosti  s případnými mimořádnými výdaji, vynaloženými pro zajištění náhradního řešení realizace předmětu smlouvy.
 9. Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 10. Uchazeč ve své nabídce předloží jako přílohu nabídky návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku
  (ve všech částech k podpisu určených).
 11. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Jako přílohu smlouvy předloží uchazeč krycí zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
 12. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 13. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

4.   Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejnižší nabídková cena bez DPH – jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena bez DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

 

5.  Podmínky podání nabídek

5.1. Lhůta pro podání nabídek je do dne 14. 9. 2016

5.2. Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

5.3. Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

       a)  Krycí list s těmito údaji:

- jméno a příjmení/název firmy zájemce;

- kontakt:  mobil, email

- adresa/sídlo korespondenční adresa

- IČO; DIČ (pokud je pokud je přiděleno, doklad o registraci plátce DPH

- bankovní spojení;

- označení osoby oprávněné za něj jednat

 - cenovou nabídku

 - odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí

         b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
               nabídkového řízení, zejména

 • doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky,
 • dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;

          c)  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

          d)  Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad

          e)  Návrh smlouvy o dílo   podepsaný osobou oprávněnou  jménem  uchazeče jednat

          f)   Technickou specifikaci předmětu plnění dle zadání zadavatele    

5.4. Pokud uchazeč neprokáže ve své nabídce kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel má však právo požadovat vyjasnění, nebo doplnění kvalifikace.


6. Lhůta , po kterou  jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni  ode dne následujícího po dni, kdy vyprší lhůta k podání nabídek, do      
18. 11. 2016.

 

7.    Způsob zpracování nabídky:

 • Nabídka uchazeče
 • Krycí list
 • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů včetně Čestného prohlášení
  Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad)
 • Návrh Smlouvy o dílo ve 2 paré  včetně Příloh podepsaný osobou oprávněnou  jménem  uchazeče jednat
 • Položkový rozpočet
 • Technická specifikace včetně kótovaných výkresů
 • Prohlášení o shodě
 • Návod na montáž, demontáž a údržbu
 • Statické posouzení

Upozornění:

 1. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 2. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
 3. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
 4. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou  v  zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
 5. Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem
  (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
 6. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.
 7. Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
 8. Vyzvaný uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná, a musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty k podání zadavateli.
 9. Na základě žádosti o dodatečné informace  k  zadávací  dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě poskytne zadavatel uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
 10. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
 11. Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah nabídkového řízení písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 12. V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
 13. Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
 14. Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
 15. Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 16. Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 8 a doručený v požadovaném termínu.
 17. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

8. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou

 • v písemné podobě
 • v řádně uzavřené obálce označené názvem nabídkového řízení                                                    

Brněnské Vánoce 2016 – ZIMNÍ BAR “ a slovem „NEOTVÍRAT“.

Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno,
- nejpozději  do   14. 9. 2016 do 12:00 hod.
- v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 12.  9.  2016 včetně.
- osobně lze předat nabídky na uvedenou adresu:    pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hodin

 

9. Informace o výsledku řízení

Zájemci budou ze strany TICmB informováni o výsledku nabídkového  řízení  do  20. 9. 2016.                                                                                                                                 

V Brně,  dne  31. 8. 2016

                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková

                                           Ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1:   Krycí list (s cenovou nabídkou)-

Příloha č. 2:   Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3:   Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad

Příloha č. 4:   Mapa stánků

Příloha č. 5:   Schéma konstrukce

Příloha č. 6:   Schéma konstrukce

 

 

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111