Brněnské vánoce 2016 - ZIMNÍ BAR

Vydáno: 
29. 9. 2016 21:00
Datum konce výběrového řízení: 
12. 10. 2016 12:00

Brněnské Vánoce 2016
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení „ Brněnské vánoce 2016 - ZIMNÍ BAR“

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2016“ vyhlašuje nabídkové řízení na nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v období pořádání projektu Brněnské vánoce 2016 v Brně, na nám. Svobody.

1. Zadavatel: 
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
(dále jen „TICmB“)

Kontaktní osoba:
MgA. Jiří Mottl
tel. 542 427 103
email: mottl@ticbrno.cz

2. Předmět nabídkového řízení
Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se  zájemcem o  nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ (dále jen „stánku“) pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské vánoce 2016 v Brně, na nám. Svobody  v období od 25. listopadu 2016 a ukončen bude 23. prosince 2016. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji a nápoji z moštu.  

2.1 Specifikace stánku:
Celková vnitřní plocha baru:                                                                      71,00  m2
Rozměr podlahy baru: největší průměr:                                                        9,50  m
Plocha baru pro obsluhu – zázemí baru:                                                    10,20 m2
Obsluhovaná plocha – pro zákazníky:                                                        60,80 m2
Předpokládaný maximální počet zákazníků:                                               70
Stoly v obsluhované části baru:                                                                 stoly pro konzumaci ve stoje
Technologická zařízení, nádobí a vybavení baru, kromě nábytku, budou majetkem nájemce.
Stánek bude vytápěn quartzovým topením, 4 ks, jež zajistí zadavatel.

 • Umístění stánku na náměstí Svobody – viz příloha č. 4 (WINTERBAR)
 • Nákres stánku – viz příloha č. 5,7
 • Stánek bude vybaven nábytkem – viz příloha č. 6

2.2 Termíny prodeje:  od 25. 11. 2016  do 23. 12. 2016 včetně
2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:  465.000,- Kč
                        
3. Finanční podmínky
Forma úhrady energií:
V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 11. 11. 2016, a to ve výši 15.000,- Kč bez DPH.  Zájemce uhradí tuto cenu bez DPH, které bude posléze přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce února 2017.

Forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, zbytek nájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 11. 11. 2016.

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 11. 11. 2016, bude vyžadováno složení kauce na účet TICmB za případné poškození stánků, a to ve výši: 50. 000,- Kč

Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2017 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude do 11. 11. 2016 uhrazena plná výše celkové částky nájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

4. Podmínky podání nabídek
Zájemci o užívání stánku na vánočních trzích 2016 zašlou své nabídky zadavateli do  12. 10. 2016. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný Krycí list (viz příloha 1,) a uvedou následující údaje:

 • jméno a příjmení/název firmy zájemce;
 • kontakt:  mobil,email
 • adresa/sídlo korespondenční adresa
 • IČO; DIČ (pokud je pokud je přiděleno, doklad o registraci plátce DPH
 • bankovní spojení;
 • odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí
 • navrhované nájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);
 • oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 • Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ( Příloha č. 2.)
 • Doklad o dosaženém vzdělání ve vztahu k oboru barista
 • estné prohlášení o vázanosti nabídkou do 11. 11. 2016 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 3).
 • Smlouvu o  nájmu  stánku a  VOP  (s ověřenými podpisy uchazeče)    (Příloha č. 8 a 9.).

Upozornění:
a)    Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
b)    Podmínkou pro podání nabídky je:
I.    Plnoletost
II.    Schopnost komunikace v českém a anglickém jazyce, další jazyky jsou výhodou
III.    Schopnost doložit splnění odborných barmanských kritérií, zejména:
1.    ověřitelné zkušenosti ve vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky
2.    zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata
3.    příslušnými oceněními zejména:      

 • ocenění barmana : The Best Bartender – Grand Prix CBA
 • ocenění koktejlového baru:

a.    umístění v hodnocení Czech Bar Awards
b.    nominace do hodnocení Czech Bar Awards
c.    označení Partner’s Bar CBA
d.    případně další ocenění

c)    Způsob zpracování nabídky:
Uchazeč ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb na které se vztahuje jeho nabídka.

 • Nabídka bude obsahovat:
 • Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy)
 • Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení
 • (Příloha č. 2 Výzvy)
 • Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)
 • Reference o vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky
 • Reference o zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata  a  popis vlastních postupů s jejich vytvářením
 • Písemný  návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy
 • Návrh  skladby nabízených nápojů
 • Ocenění dle písm b),Upozornění- bod III. (nedoložení bude důvodem nehodnocení nabídky  a vyloučení z řízení)
 • Závazný  text  Smlouvy o  nájmu stánku  včetně Příloh (1 paré s ověřeným podpisem, 1 paré s neověřeným podpisem uchazeče)
 • Závazný text VOP s  ověřeným  podpisem uchazeče (1 paré s ověřeným podpisem, 1 paré s neověřeným podpisem uchazeče)

d)    Uchazeči jsou povinni doplnit závazný vzor Smlouvy o nájmu stánku pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje.  Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno (hlavičku, výši nájemného, záloha na případné poškození stánku, datum, podpis).  Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
e)    Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Způsob označení jednotlivých listů
f)    Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v  zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
g)    Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
h)    Pokud uchazeč neprokáže ve své nabídce kvalifikaci požadovaným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel má však právo požadovat vyjasnění, nebo doplnění kvalifikace.
i)    Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.
j)    Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
k)    Zadavatel vyhrazuje právo přiměřeně změnit, resp. upřesnit  rozsah nabídkového řízení písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
l)    Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
m)    Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
n)    Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
o)    Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
p)    V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
q)    Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
r)    Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
s)    Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
t)    Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou. Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
u)    V případě nedodržení sortimentu určeného  a zájemcem specifikovaného pro stánek ZIMNÍ BAR, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
v)    Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list  doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.
w)    Zadavatel je oprávněn vyřadit  nabídku  a vyloučit uchazeče z výběrového řízení z nabídkového řízení  v  případě

 • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění) písm. d),
 • opožděného podání nabídky,
 • jedná-li se o uchazeče, který předložil více nabídek v jedné obálce
 • nedoloží  Ocenění dle písm b), bod III.


5. Předání/zaslání nabídek
Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2016 – ZIMNÍ BAR 2“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.
Nabídky lze doručit na adresu: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 • sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno, nejpozději do 12 .10. 2016 do 12:00 hod.
 • v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. Nejpozději dne 10.10. 2016 včetně. 


6. Kritérium pro hodnocení nabídek
Kriterium 1.
Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.                           
V případě shody podaných nabídek na stánek bude o vítězi losováno za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.
Kriterium 2
Kvalita a originalita  předloženého návrhu nabízené služby (s ohledem na nevšední a moderní styl práce a pracovní postupyvčetně způsobů vytváření signaturních koktejlů na různá  témata  a skladbou nabízených nápojů).
1.    Nejnižší nabídková cena bez.  DPH váha kritéria 50%
2.    Kvalita a originalita návrhu nabízené služby váha kritéria 50%

7. Informace o výsledku řízení
Zájemci budou ze strany TICmB informováni o výsledku nabídkového řízení do   17.10. 2016, a to po projednání podaných nabídek Koordinační skupinou pro přípravu Brněnských Vánoc 2016.  K uzavření smlouvy bude vítězný uchazeč vyzváni nejpozději do 30. 10. 2016 prostřednictvím zadavatele.                                                                                                                                                         

V Brně,   dne  29. 9. 2016

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                                           Ředitelka organizace
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:   Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 2:   Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:   Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:   Plánek  umístění stánku v rámci projektu Brněnské Vánoce 2016 nám. Svobody
Příloha č. 5:   konstrukce stavby baru
Příloha č. 6:   pd interieru baru
Příloha č. 7:   půdorys baru
Příloha č. 8:   Závazný  text  Smlouvy o  nájmu  stánku 
Příloha č. 9:   Závazný text VOP 

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111