Brněnské Vánoce 2017 – podnájem a užívání vánočních stánků

Vydáno: 
14. 7. 2017 18:15
Datum konce výběrového řízení: 
4. 8. 2017 12:00

Brněnské Vánoce 2017
Výzva a podmínky nabídkového řízení „Stánky“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2017“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

 

1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18  (dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba: Radka Sedláčková

                                               Tel.: 542 427 177
                                               Email: sedlackova@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2017 (dále jen „smlouva“) na náměstí Svobody:

 

2.1 Specifikace stánku:

a/  malé gastro (velikost cca 3 x 3 m)
b/  prodejní stánek (velikost 3 x 3 m)

               

2.2 Termíny prodeje

a/  malé gastro:                   od 24. 11. 2017  do 23. 12. 2017 včetně       
                                           denní otvírací doba: 9:00 – 21:45 hod, s možností otevření od 8:00

b/  prodejní stánek              od 24. 11. 2017  do 23. 12. 2017 včetně       

denní otvírací doba:             min. 10:00 – 20:00 hod.   max.  9:00 – 21:45 hod.

 

2. 3 Minimální požadované podnájemné bez DPH:

a/  malé gastro                                                    - 155.000,- Kč bez DPH

d/  prodejní stánek                                             -   85.000,- Kč bez DPH

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:

V ceně podnájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 10. 11. 2017, a to ve výši 8.470,-Kč vč. DPH za každý jeden stánek.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2018.

Forma úhrady podnájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, zbytek podnájemného (tzn. 60 % + DPH) se splatností 3 týdnů, bude splatný nejpozději do 10. 11. 2017.

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 10. 11. 2017, bude vyžadováno složení kauce na účet TIC za případné poškození stánků, a to ve výši:

                a/ malé gastro  8.000,- Kč + DPH

                b/ prodejní stánek  5.000,- Kč + DPH

Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2018 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude vítězným uchazečem do 10. 11. 2017 uhrazena plná výše celkové částky podnájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán do podnájmu jinému zájemci dle podaných nabídek, který se umístil jako další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

 

4. Podmínky podání nabídek

Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2017 zašlou své nabídky zadavateli do 4. 8. 2017. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce
(viz příloha č. 1) a uvedou následující údaje:

-         jméno a příjmení/název firmy zájemce;
-         kontakt:            mobil, e-mail
-         adresa/sídlo;   korespondenční adresa
-         IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH
-         bankovní spojení;
-         označení čísla stánku, o který má zájemce zájem (dle přílohy č. 5);
-         odkazy na již realizované projekty na vánočních trzích včetně dohledatelných referencí;
-         navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. 2., bod 2.3  bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);
-         oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
-         Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2.)
-         Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 4. 10. 2017 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 3).

Upozornění:

a)       Typ nabízeného sortimentu vánočního zboží je předem daný pro každý jednotlivý stánek zvlášť 
(viz příloha č. 5). Zájemce může podat vždy pouze jednu nabídku na jeden konkrétní prodejní stánek. V případě zájmu o více stánků musí zájemce podat na každý jeden další stánek další samostatnou nabídku dle bodu 4.
b)       Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
c)       Způsob zpracování nabídky:

  • Formulář č. 1 s označením stánku a s nabídkou ceny
  • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení
  • Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad

d)       Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
e)       Způsob označení jednotlivých listů. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v  zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
f)        Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
g)       Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.
h)       Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.
i)        Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
j)        Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené 5 denní lhůtě.
k)       Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.l)        Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.
m)      Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.n)       Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
o)       Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2017 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
p)       Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských vánoc 2017 je konečné a není možné se proti němu odvolat.
q)       V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
r)        Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
s)       Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
t)        Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
u)       V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 5), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
v)      
Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.
w)     
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.
x)      
Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.
y)      
Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

  • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
  • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění) písm. d),
  • opožděného podání nabídky,
  • jedná-li se o uchazeče, který předložil více nabídek v jedné obálce,
  • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 

5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2017 – Stánky“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 4, 602 00 Brno, do 4. 8. 2017 do 12:00 hod. Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 4. 8. 2017  - pondělí až pátek od 8 hod. do 15 hod., v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 2. 8. 2017 včetně.

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejvyšší nabídková cena podnájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.

V případě shody podaných nabídek bude o vítězi losováno za účasti uchazečů shodných nabídek a vyhotovením  zápisu o průběhu losování.

 

V Brně, dne

 

                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková

                                           Ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1:  Formulář zájemce  s označením stánku a nabídkou ceny

Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o kvalifikaci a souhlas

Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad

Příloha č. 4:  Plánek rozmístění stánků v rámci projektu Brněnské Vánoce 2017 nám. Svobody

Příloha č. 5:  Seznam stánků s pořadovými čísly a skladbou sortimentu

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111