Brněnské Vánoce 2017 „Řemesla“ na Dominikánském náměstí

Vydáno: 
8. 9. 2017 12:15
Datum konce výběrového řízení: 
20. 9. 2017 12:00

Výzva k podání nabídky

v rámci poptávkového řízení s názvem

Brněnské Vánoce 2017
„Řemesla“ na Dominikánském náměstí

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2017“ vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.


1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100       
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:  Radka Sedláčková

                            Tel.: 542 427 177
                            Email: sedlackova@ticbrno.cz

 

2. Předmět poptávkového řízení

2.1  Obsah poptávky

- Pronájem 4 řemeslných stánků na Dominikánském náměstí v Brně a
- zajištění prodeje ve 4 řemeslných stáncích na Dominikánském náměstí v Brně,
- zpracování návrhu nabízeného sortimentu a  záměru prezentace řemeslné výroby

2.2 Místo plnění

Brno, Dominikánské náměstí na vymezeném, k tomu vybraném prostoru pozemku.
Mapa umístění stánků - viz příloha č. 4 této výzvy 

2.3 Specifikace stánku:

Stánek o velikosti cca 3 x 3 m
Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti.

2.4  Termín realizace předmětu plnění

 od 24. 11.  2017  do 23. 12. 2017 včetně

2. 5 Minimální požadované podnájemné bez DPH:

a/     řemeslný stánek - 40.000,- Kč bez DPH

                           

2.6          Obchodní podmínky

Prodejní doba ve stáncích: od 24. 11. 2017  do 23. 12. 2017 včetně             
denní otvírací doba:
min. 10:00 – 20:00 hod.
max.  8:00 – 21:45 hod.

a)     Uchazeč je povinen tuto prodejní dobu dodržet.
b)     Zadavatel má právo před zahájením akce vyžadovat po zájemci předložení platných revizních zpráv vyhrazených technických zařízení. Jejich nepředložení bude považováno za hrubé porušení smlouva zakládající právo zadavatele od smlouvy odstoupit. Uchazeči pak nepřísluší nárok na náhradu nákladů, či nárok na vrácení jakýchkoli uhrazených záloh, či plateb.

 

3. Finanční podmínky

Podnájemné jednoho stánku: 40.000 Kč
-
paušální částka za celou dobu trvání akce
- forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného, včetně DPH, zbytek podnájemného (tzn. 60 % + DPH) se splatností 3 týdnů, bude splatný nejpozději do 10. 11. 2017.

Kauce
- bude požadováno složení kauce pro případ poškození stánků a pro případ povinnosti vítězného uchazeče uhradit zadavateli smluvní pokutu dle odst. 2.6 výzvy, bod b) a to v celkové výši 9.680,- Kč vč. DPH.
- kauce bude splatná do 10. 11. 2017, nejpozději před předáním stánků
- kauce bude vrácena v průběhu měsíce února 2018 po provedeném zápočtu na náhradu škody případně způsobené na stáncích, či po zápočtu provedeném na smluvní pokutu dle odst. 2.6 výzvy, bod b)
- v případě poškození bude vyčíslena cena včetně DPH

Energie  
- v ceně nájemného nejsou zahrnuty energie
- jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 10. 11. 2017 a to ve výši 8.470,- Kč včetně DPH za každý stánek,
- celkové vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2018

Pokud nebude vítězným uchazečem do 10. 11. 2017 uhrazena plná výše celkové částky podnájemného, záloha na energie a kauce, budou stánky předány jinému zájemci dle podaných nabídek, jenž se umístil jako další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

 

4. Podmínky podání nabídek

4.1    Lhůta pro podání nabídek je do dne 20. 9. 2017 včetně.
4.2    Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.
4.3.   Zájemce zajistí ukázky výroby tradičních řemeslných výrobků
4.4    Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:
a)     identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
b)     oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:
(1)   oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
(2)   oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je – li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
c)     odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí
d)     návrh nabízeného sortimentu a  záměru prezentace řemeslné výroby
e)     Formulář zájemce VIZ PŘÍLOHA Č. 1
f)      Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, VIZ PŘÍLOHA Č. 2
g)     čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad, VIZ PŘÍLOHA Č. 3
h)     pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy, či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží k nabídce smlouvy o budoucí smlouvě, je povinen v den podpisu dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.
i)      Podanou nabídku lze změnit, či doplnit v rámci lhůty specifikované odstavcem 4.1.

Upozornění:
a)      
Zájemce může podat vždy pouze jednu nabídku na jeden konkrétní prodejní stánek. V případě zájmu o více stánků musí zájemce podat na každý jeden další stánek další samostatnou nabídku dle bodu 4.
b)       Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
c)       Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
d)       Způsob označení jednotlivých listů Pro právní jistotu obou stran požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí, opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude  li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 dnů.
e)      
Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
f)        Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.
g)       Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.
h)       Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
i)        Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené 5 denní lhůtě.
j)        Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
k)       Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.
l)        Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.
m)     Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
n)       Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2017 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
o)      
Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských vánoc 2017 je konečné a není možné se proti němu odvolat.
p)       V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
q)       Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
r)       Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
s)       Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
t)        V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 5), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
u)       Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.
v)      
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.
w)     
Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.
x)      
Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

  • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
  • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění) písm. d),
  • opožděného podání nabídky,
  • jedná-li se o uchazeče, který předložil více nabídek v jedné obálce,
  • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne následujícího po dni, kdy vyprší lhůta pro podání nabídek, do 20. 11. 2017.

 

5. Kritéria pro hodnocení nabídek

Sortiment - s ohledem na charakter  celé  akce,  přičemž  lépe  budou hodnoceni  zájemci,  kteří  nabídnou  sortiment lépe odpovídající charakteru akce – druhy řemeslné výroby.                                            Váha kritéria 65 %.

Prezentace / ukázky řemeslné výroby - ukázky pro veřejnost, lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou služby lépe odpovídající charakteru akce.                                                                                         Váha kritéria 35 %.

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije odborná hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100 bodů.

Hodnotící komise sestaví dle přidělených bodů pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2, a v případě shody i v tomto, rozhodne o pořadí nabídek los.

 

6. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2017 – Řemesla Dominikánské náměstí“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 4, 602 00 Brno, do 20. 9. 2017 do 12:00 hod. Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 20. 9. 2017  - pondělí až pátek od 8 hod. do 15 hod., v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 18 9. 2017 včetně.

V Brně, dne

 

                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková

                                           Ředitelka organizace

                            TIC BRNO, příspěvková organizace

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Přílohy č. 1:   Formulář zájemce
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Mapa rozmístění stánků
Příloha č. 5:  Tabulka stánků

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111