Brněnské Vánoce 2018 – DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Vydáno: 
19. 7. 2018 17:30
Datum konce výběrového řízení: 
31. 7. 2018 11:00

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem

 

"Brněnské Vánoce 2018 – DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ“

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2018“ poptává nabídku na uzavření dohody o spolupráci, jejímž obsahem bude podnájem 12 stánků a zajištění prodeje v těchto 12 stáncích na Dominikánském náměstí v Brně, včetně zpracování návrhu konceptu nabízeného sortimentu zaměřeného zejména na gastronomické speciality včetně alkoholických a nealkoholických nápojů, v období od 23. 11. 2018 do 28. 12. 2018, za následujících podmínek:

 

 1. 1.        Zadavatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Se sídlem Radnická 356/2, Brno 60200
IČ 001 01 460, DIČ CZ00101460
Zastoupena ředitelkou Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
Kontaktní osobou:              Martina Pokorná

                                               Tel.: 542 427 175

                                               Mobil: 775 899 356

                                               Mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

Dále jen „Zadavatel“

 

 

 1. 2.        Předmět poptávky

2.1.              Obsah dohody

-        Podnájem 12 stánků na Dominikánském náměstí v Brně a

-          zajištění prodeje v 12 stáncích na Dominikánském náměstí v Brně,

-          zpracování návrhu konceptu nabízeného sortimentu zaměřeného zejména na gastronomické speciality včetně alkoholických a nealkoholických nápojů

 

2.2.              Místo plnění

Brno, Dominikánské náměstí na vymezeném, k tomu vybraném prostoru pozemku p.č. 509/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5283 m2, ležící v k.ú. Brno – město, obec Brno.
Mapa umístění stánků  - viz příloha č. 1 této výzvy

 

2.3.              Specifikace stánků

Počet stánků – 12
Půdorysné rozměry stánku: 3,0 m x 3,0 m
Výška boční stěny 2,1 m, výška po hřeben 3,3 m
Podlahu bude tvořit podlahový panel (hranolky 100 x 100 mm + svlaky + hoblované prkna na svaz tl. 19 mm)
Bližší specifikace stánku – viz příloha č. 2 této výzvy

Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti.

2.4.              Termín realizace předmětu plnění

23. 11. 2018 až 28. 12. 2018

 

2.5.                 Obchodní podmínky vztahující se k provozu stánků:

a)           Prodejní doba ve stáncích: po – ne od 9 hodin do 21:45 hodin s možností prodeje od 8:00 hodin.

 

b)           Vítězný dodavatel je povinen účastnit se ekologického vratného systému nádob na nápoje, což zahrnuje zejména následující:

 • Vítězný dodavatel se zavazuje používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití a čepování teplých i studených nápojů výhradě z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,
 • Vítězný dodavatel se zavazuje pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem,

 

c)       Vítězný dodavatel je povinen zachovat následující jednotný vizuální styl:

 • mohou být použity pouze tyto barvy: černá, bílá, červená, hnědá a zlatá. Není možné zasahovat do vnějšího vzhledu stánků – vylepovat bannery, cedule, jídelní lístky atd. – tak, aby narušovaly jednotný vzhled vánočních trhů. Jakékoli umístění bannerů, cedulí či loga nad rámec povoleného podléhá schválení zadavatele.
 • Umístění venkovního mobiliáře je možné po písemné dohodě se zadavatelem. Dodavatel může podat žádost o schválení vlastního vizuálu stánku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o podnájmu.
 • Ochranné folie proti vlhku a dešti, umístěné na okenicích stánků, musí být pouze v černé barvě.

d)         Vítězný dodavatel je povinen dodržovat další podmínky stanovené VOP, jež jsou přílohou č. 3 této výzvy. Stánek dle této výzvy je z hlediska VOP považován za gastro stánek.

e)         V případě, že podnájemce hodlá zajistit plnění dle této výzvy subdodavateli, je povinen svou nabídkou tyto subdodavatele specifikovat.

f)          Výše uvedené povinnosti se vztahují též na případné podnájemce / subdodavatele; vítězný dodavatel je povinen k výše uvedeným povinnosti případné své podnájemce / subdodavatele smluvně zavázat.

 

2.6             Pro případ porušení povinností specifikovaných odstavcem 2.5 výzvy, a to ad) a) i ad b), c) i d), každé jednotlivě, je vítězný dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení ve vztahu k jednomu stánku.

 

 1. 3.      Finanční podmínky

a)       Pronájem stánků – minimální požadované nájemné za 12 stánků je v celkové výši 900.000,- Kč bez DPH, tj. paušální částka za dobu obvyklou, tedy od 23. 11. do 23. 12. 2018. Trhy budou probíhat od 23. 11.  do 28. 12. 2018.

 

b)      Forma úhrady nájemného:

Při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 20 % z celkové částky nájemného, včetně DPH, další zálohová faktura ve výši 30% z celkové částky nájemného, včetně DPH, bude vystavena se splatností 3 týdnů, nejpozději do 15. 10. 2018. Zbylá část, tedy 50% nájemného bude uhrazena na základě faktury se splatností nejpozději do 18. 12. 2018.

c)       Kauce:

Před předáním stánků, nejpozději do 15. 10. 2018 bude požadováno složení kauce na účet TIC pro případ poškození stánků a pro případ povinnosti vítězného uchazeče uhradit zadavateli smluvní pokutu dle odst. 2.5 výzvy, bod b) a to v celkové výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých), nebude-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak. Kauce bude vrácena v průběhu měsíce února 2019 po provedeném zápočtu na náhradu škody případně způsobené na stáncích, či po zápočtu provedeném na smluvní pokutu dle odst. 2.5 výzvy, bod b)
- v případě poškození bude vyčíslena cena včetně DPH

d)      Energie: V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2018 a to ve výši 101.640,- Kč vč DPH, nebude-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak.
Zájemce uhradí cenu energie bez DPH, toto bude přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce února 2019.

Pokud nebude do 15. 10. 2018 uhrazena 50% z celkové výše nájemného, záloha na energie a kauce, budou stánky předány jinému zájemci z řad náhradníků.

 

 1. 4.      Hodnotící kritéria

a)       Kvalita návrhu koncepce z hlediska nabízeného sortimentu a celkového přínosu pro veřejnost:

Váha kritéria 80%

Celkové řešení trhu, zejména skladba nabízeného sortimentu tak, aby se nabídka v jednotlivých stáncích neopakovala a byla různorodá. Jako nejlepší bude hodnocen koncept, který návštěvníkům nabídne:

 1. nejširší nabídku gastronomických specialit, s významným zastoupením, regionálních a adventních / vánočních, s použitím kvalitních a čerstvých surovin obsahující předkrmy, hlavní jídla a také dětská jídla s nabídkou sladkých jídel a rozmanitou nabídkou nápojů, zejména nealkoholických
 2.  nejstylovější způsob prezentace nabídky zákazníkům.

Součástí nabídky musejí být vypracované, graficky zpracované jídelní a nápojové lístky jednotlivých stánků, případně také vizualizace vnitřního řešení prostoru stánku.

 

 

b)       Nabídková cena nájmu:                                                                                                               Váha kritéria 20%

Jako nejvhodnější bude označena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou nájmu.

 

 

 

4.1 Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1. a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

5.              Podmínky pro podání nabídek

5.1    Lhůta pro podání nabídek je do dne  31. 7. 2018

 

5.2    Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.


5.3    NÁLEŽITOSTI NABÍDKY

Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

a)   identifikační údaje dodavatele: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení

b)   praxe: odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí,

c)   oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:

1.   oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky a aktivní po celou dobu výkonu činnosti, jež je předmětem tohoto výběrového řízení,

2.   oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky

d)   čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad,

e)   cenová nabídka podepsaná oprávněnou osobou dodavatele s datem vystavení,

f)   součástí nabídky může být graficky zpracované jídelní / nápojové lístky, popřípadě vizualizace vnitřního uspořádání stánků

g)   návrh smlouvy

h)   nabídka na obsazení všech 12 stánků na Dominikánském náměstí ve složení stánků:

5x stánek s nápoji, 7x stánek s jídlem, 1 z 12 stánků bude prodávat kávu (nejlépe z regionální pražírny), součástí nabídky musí být i sortiment obsahující nealko nápoje

i)      garance používaní papírových/ recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy pokud možnost i příbor dřevo na jedno použití,

j)    nabídka musí obsahovat vypracované jídelní a nápojové lístky – možné měnit pouze po odsouhlasení zadavatelem)              

k)   pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží k nabídce

-     uzavřené smlouvy, či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli

-     podklady ad b) - reference

-     podklady ad c) - dokládající oprávnění k podnikání subdodavatelů

-     případě, že předloží k nabídce smlouvy o budoucí smlouvě, je povinen dodavatel v den podpisu dohody uzavřené se zadavatelem doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.

 

 

6.              Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Za předpokladu, že dodavatel odstoupí od smlouvy uzavřené se zadavatelem v souladu s touto výzvou a za účelem realizace plnění dle tohoto výběrového řízení ve lhůtě

1)       do 30. 9. 2018, je dodavatel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 360.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých)

2)      do 31. 10. 2018, je dodavatel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 630.000,- Kč (slovy šest set třicet tisíc korun českých)

 

Za předpokladu, že dodavatel odstoupí od smlouvy uzavřené se zadavatelem v souladu s touto výzvou a za účelem realizace plnění dle tohoto výběrového řízení po 31. 10. 2018, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 900.000,- Kč (slovy devět set tisíc korun českých).

 

Vedle nároku na úhradu smluvní pokuty má dodavatel nárok na náhradu škody.

 

Zadavatel je oprávněn svůj případný nárok na náhradu škody, či úhradu smluvní pokuty započíst na dodavatelem uhrazené podnájemné.

 

 

7.              Ostatní podmínky

a)      Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít dohodu se žádným zájemcem, odmítnout všechny předložené nabídky.

b)      Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení přiměřeně změnit, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis dohody.

c)      V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

d)      Zájemce o uzavření dohody svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

e)      V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle odst. 5.3 je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení, pokud dodavatel nedoplní chybějící podklady / údaje k výzvě zadavatele ani v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů.

f)      Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

8.              Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2018 – „Dominikánské náměstí“ a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce. Lhůta pro podání nabídek je do dne 31. 7. 2018 do 11:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky budou doručovány na adresu:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno,

Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00         

 

V Brně, dne 19. 7. 20188

 

 

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková
                  ředitelka

 

 

 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1  - mapa rozmístění stánků

Příloha č. 2 – specifikace stánku

Příloha č. 3 - VOP

Příloha č. 4 - čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad

Příloha č. 5 – informace o GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111