Brněnské Vánoce 2018 „Foodtruck“

Vydáno: 
2. 8. 2018 17:45
Datum konce výběrového řízení: 
20. 8. 2018 11:00

„Brněnské Vánoce 2018“
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení

„Foodtruck“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2018“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem volného prostranství pro umístění tzv. Foodtrucku v období pořádání projektu Brněnské Vánoce 2018 v Brně, na nám. Svobody.

1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2. 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:          Martina Pokorná

                                               Tel.: 542 457 175

                                               Mobil: 775 899 356

                                               Mail: pokorna@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se  zájemcem o  podnájmu prodejního místa pro tzv. Food tracku pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2018 v Brně na nám. Svobody v období od 23. 11 2018 a ukončen bude 28. prosince 2018.

 

2.1 Specifikace místa k podnámu:

 • Celková plocha:                                               6x3 m
 • Poloha na náměstí Svobody – viz příloha č. 4  (Foodtruck)

 

2.2 Termíny prodeje:                                                   od 23. 11. 2018  do 28. 12. 2018

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:                            160.000,- Kč

 

2.4. Specifikace Foodtrucku (Gastrostánek):

 • pojízdné vozidlo stylového vzhledu o rozměrech max.  6x3 m, opatřené výdejním pultem na prodej občerstvení, výdej bude uskutečněn přímo z vozu
 • prodej a příprava občerstvení, jídla z čerstvých surovin, prodej nealko nápojů (alkohol nebude povolen)
 • el. Připojení – jednofázové (220 V)
  • Prodejce musí respektovat tento jednotný vizuál gastro stánku / FOODtrucku - mohou být použity pouze tyto barvy: černá, červená, hnědá a zlatá.

 

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:
V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie.

Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2018, a to ve výši   8.470,- Kč vč. DPH.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2019.

Forma úhrady nájemného:

-          při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností do 15. 10. 2018 a

následně bude zájemci předložena vyúčtovací faktura ve výši 60% z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností 18. 12. 2018.

-          Pokud nebude do 15. 10. 2018 uhrazena záloha ve výši 40% z celkové částky nájemného a záloha na energie, bude místo  předáno jinému zájemci z řad náhradníků!

4. Podmínky podání nabídek / NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:

Zájemci o užívání místa na vánočních trzích 2018 zašlou své nabídky zadavateli do 20. 8. 2017. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží

 1. 1.     bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha č. 3) a uvedou následující údaje:

-         jméno a příjmení/název firmy zájemce;

-         kontakt:            mobil, e-mail

-         adresa/sídlo;   korespondenční adresa

-         IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH

-         bankovní spojení;

-         navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. 2., bod 2.3 bez zákonné DPH);,

-         soupis jídel a nápojů

 

 1. aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující  živnostenské oprávněníči licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 30. 9. 2018 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 5).

 

 

 

 1. 5.    UPOZORNĚNÍ / PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDEK, PRODEJE:

 

a)      Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

b)      Způsob zpracování nabídky:

 1. Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy)
 2. Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení (Příloha č. 2 Výzvy)
 4. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)
 5. Vizualizace vozidla – Foodtrucku
 6. Technické specifikace vozu – rok výroby, značka, vozidlo musí být způsobilé k jízdě po pozemní komunikaci, musí mít platnou STK, platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 7. Návrh  skladby nabízeného sortimentu

c)      Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

d)     Způsob označení jednotlivých listů.

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

e)      Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

f)      Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

g)     Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního místa.

h)     Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

i)      Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v podmínkách této výzvy bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené lhůtě 3 pracovních dnů.

j)      Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

k)      Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

l)      Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

m)     Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

n)      Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 • o)      Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 je konečné a není možné se proti němu odvolat.

p)      V případě odstoupení vybraného zájemce

-      postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-     pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 15 dní ode dne počátku podnájmu, je uchazeč povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu v rozsahu / ve výši ujednaného podnájemného.

q)      Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

r)     Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

s)      Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – příloha č. 6 této výzvy.

t)      V případě nedodržení sortimentu, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a každý den trvajícího protiprávního jednání,

u)      Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.

v)      Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

w)     Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

x)      Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této výzvy.

y)      Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto výzvou zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění)
 • opožděného podání nabídky,
 •  
 • jedná - li se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 


6. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2018– Foodtruck“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

 

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 365/2, 602 00 Brno, do 20. 8. 2018 do 11:00 hod.

 

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 20. 8. 2018 do 11::00 hod. - Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00.

 

V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 17. 8. 2018 včetně.

 

 

7. Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejvyšší nabídková cena nájemného bez DPH, které se zájemce zavazuje uhradit.                           

Způsob hodnocení

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.


V Brně,   dne 

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                Ředitelka organizace
TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Plánek  umístění prodejního místa v rámci projektu Brněnských Vánoc

Příloha č. 5: informace o GDPR

Příloha č. 6: VOP

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111