Brněnské Vánoce 2018 „Originální prodejní stánek“

Vydáno: 
2. 8. 2018 18:00
Datum konce výběrového řízení: 
20. 8. 2018 11:00

„Brněnské Vánoce 2018“
Výzva  a  podmínky nabídkového řízení

„Originální prodejní stánek“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2018“ vyhlašuje nabídkové řízení na nájem volného prostranství pro netradiční (unikátní…)  prodejní stánek v období pořádání projektu Brněnské vánoce 2018 v Brně, na nám. Svobody.


1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2. 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:          Martina Pokorná

                                    Tel.: 542 457 175

                                    Mobil: 775 899 356

                                    Mail: pokorna@ticbrno.cz        

 

                                              

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o  podnájem dvou prodejních míst pro umístění originálního prodejního stánku pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2018 v Brně na nám. Svobody v období od 23. 11 2018 a do 28. prosince 2018.

2.1 Specifikace místa k podnájmu:
Celková plocha:                                               2 místa o velikosti 3x3 m

 • Umístění stánku na náměstí Svobody – viz příloha č. 4  (originální prodejní stánek)

 

2.2 Termíny prodeje:                                                   od 23. 11. 2018  do 28. 12. 2018

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:                            150.000,- Kč / místo

2.4 Specifikace prodejního stánku

Maximální zastavěná plocha je 2 místa o velikosti 3 x 3 m.

Celodřevěný prodejní stánek pro jednoho prodejce. Stánek se musí odlišovat od ostatních vánočních stánků na nám. Svobody, např. svým tvarem a vzhledem. I přesto musí zapadat do celkového konceptu Vánoc. Stánek bude opatřen výdejním pultem na prodej nápojů.

Stánek je určen pro prodej alkoholických nápojů. Podmínkou je prodej alkoholu přímo od výrobce. Stánek není určen k prodeji míchaných nápojů, grogů a nápojů obsahujících víno.

Zájemce stánek dodá a na své náklady postaví a demontuje v předem dohodnutých termínech.

 

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:
- V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2018, a to ve výši  8.470 ,- Kč vč. DPH za jedno prodejní místo.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2019.

Forma úhrady nájemného:

-          při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností do 15. 10. 2018 a

následně bude zájemci předložena vyúčtovací faktura ve výši 60% z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností 18. 12. 2018.

Pokud nebude do 15. 10. 2018 uhrazena záloha ve výši 40% z celkové částky nájemného a záloha na energie, bude místo  předáno jinému zájemci z řad náhradníků!


4. Podmínky podání nabídek

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:

 

Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2018 zašlou své nabídky zadavateli do 20. 8. 2018. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží

 

 1. 1.     bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha č. 3) a uvedou následující údaje:

-         jméno a příjmení/název firmy zájemce;

-         kontakt:  mobil, e-mail

-         adresa/sídlo;   korespondenční adresa

-         IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH

-         bankovní spojení;

-         označení stánku, o který má zájemce zájem (dle přílohy č. 1);

-         navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. 2., bod 2.3 bez DPH, která bude následně připočtena v zákonné výši);

 

 1. aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 30. 9. 2018 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 5).

 

 

 

UPOZORNĚNÍ / PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDEK, PRODEJE:

 

a)      Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

b)      Podmínkou podání nabídky je pronájem obou míst jedním dodavatelem.

c)      Způsob zpracování nabídky:

 1. Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy)
 2. Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4. včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2 Výzvy)
 4. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)
 5. Písemný návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy
 6. Vizualizace nabízeného stánku pro prodej
 7. Návrh skladby nabízeného sortimentu

d)      Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

e)     Způsob označení jednotlivých listů.

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí, opatřenou razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

f)          Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

g)      Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

h)     Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

i)      Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

j)        Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v podmínkách této výzvy bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené lhůtě 3 pracovních dnů.

k)     Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

l)        Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

m)     Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

n)      Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

 • o)      Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

p)      Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 je konečné a není možné se proti němu odvolat.

q)      V případě odstoupení vybraného zájemce

-      postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-     pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 15 dní ode dne počátku podnájmu, je uchazeč povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu v rozsahu / ve výši ujednaného podnájemného.

r)      Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

s)     Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

t)      Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – příloha č. 6 této výzvy.

u)      V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 1), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 10 % z minimálního požadovaného nájemného pro daný stánek, minimálně však ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a každý den trvajícího protiprávního jednání,

v)      Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

w)     Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

x)      Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této výzvy.

y)      Zájemce prohlásí, že uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů.

z)      Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto výzvou zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění)
 • opožděného podání nabídky,
 • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 


5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2018– Originální prodejní stánek“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát

 • v případě osobního předání do 20. 8. 2018 do 11:OO

Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00,

 • v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 17. 8. 2018 včetně.

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek
Kritérium 1.
Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit, bez DPH.                           
Kriterium 2
Originalita a design prodejního stánku (s ohledem na unikátnost a originalitu nabízeného stánku zapadajícího do celkového konceptu akce). Lépe bude hodnocen ten stánek, který je originální a kreativní /netradiční tvar/ a má zajímavý design, popř. bude jeho vizuální zpracování znázorňovat prodávaný sortiment, a oživí tradiční Vánoční trh a přesto bude svým vzhledem vkusně doplňovat celkový vizuální styl Brněnských vánoc.

 

 

1.    Nejvyšší nabídková cena bez  DPH                                      váha kritéria 60%
2.    Kvalita a originalita návrhu                                               váha kritéria 40%

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – nejvyšší nabídková cena bez DPH, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – kvalita a originalita návrhu. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 


V Brně,   dne 

 

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                Ředitelka organizace
TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Plánek  umístění prodejního místa v rámci projektu Brněnských Vánoc

Příloha č. 5: Informace o GDPR

Příloha č. 6: VOP

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111