Brněnské Vánoce 2019 – náměstí Svobody Gastro stánky – gourmet

Vydáno: 
28. 6. 2019 14:30
Datum konce výběrového řízení: 
5. 8. 2019 12:00

 Brněnské Vánoce 2019

 

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem

 

"Brněnské Vánoce 2019 – náměstí Svobody
Gastro stánky – gourmet

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2019“ poptává nabídku na uzavření dohody o spolupráci, jejímž obsahem bude podnájem a zajištění prodeje ve 4 stáncích s jednotnou koncepcí pro všechny tyto stánky, umístěné na  náměstí Svobody v Brně, včetně zpracování návrhu koncepce a prezentace nabízeného sortimentu zaměřeného zejména na gastronomické speciality nealkoholických nápojů, v období od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020, za následujících podmínek:

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je obsazení všech 4 stánků.

 

I.       Zadavatel

 

TIC BRNO, příspěvková organizace
Se sídlem Radnická 356/2, Brno 60200
IČ 001 01 460, DIČ CZ00101460

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
Zastoupena ředitelkou Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

Kontaktní osoba:                Martina Pokorná

                                               Tel.: 542 427 175

                                               Mobil: 775 899 356

                                               Mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

Dále jen „Zadavatel“

 

 

 1. II.               Předmět poptávky

 

2.1          Obsah dohody

-        zprostředkování podnájmu nebo podnájem 4 stánků na náměstí Svobody v Brně,

-          zajištění / garance prodeje ve 4 stáncích na náměstí Svobody v Brně,

-          zpracování návrhu koncepce nabízeného sortimentu zaměřeného na gastronomické speciality a nealkoholické nápoje (zákaz prodeje alkoholických nápojů)

 

2.2          Místo plnění

Brno, náměstí Svobody na vymezeném  prostoru  - Mapa umístění stánků  - viz příloha č. 3 této výzvy

 

2.3          Specifikace stánků

Počet stánků – 4

Půdorysné rozměry stánku: 3,0 m x 3,0 m

 

Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti  (220V).

Nebudou vybaveny prodejními a výčepními zařízeními, ani nádobím.

 

Specifikace stánku je podána přílohou č. 2 této výzvy.             

 

2.4          Termín realizace předmětu plnění

29. 11. 2019 až 5. 1. 2020

 

2.5          Obchodní podmínky vztahující se k provozu / podnájmu stánků (vzor smlouvy o podnájmu tvoří jako příloha č. 8 nedílnou součást této výzvy):

 

a)          Prodejní doba ve stáncích:

 

západní část náměstí (u KB), 29. 11. 2019 - 5. 1. 2020

- otvírací doba (povinná):                             

29. 11. - 23. 12. 2019                      10:00 - 21:45 hod

24. 12. 2019                                       10:00 - 13:00 hod

25. 12. - 31. 12. 2019                      13:00 - 18:00 hod

1. 1. 2020                                           zavřeno

2.1.  - 5. 1. 2020                                 13:00 – 18:00 hod

 

Po celou dobu konání trhů je možno využít v případě zájmu otevírací dobu 8:00 – 21:45 hod
(31. 12. do 24:00 hod)

 

Specifikace východní a západní části náměstí – viz přiložený plán – Příloha č. 3 této výzvy.

 

 

b)      prodejci / podnájemci jsou povinni účastnit se ekologického vratného systému nádob na nápoje, což zahrnuje zejména následující:

 • zavazují se používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití
  a čepování teplých i studených nápojů výhradě z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,
 • zavazují se pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem,
 • Zákaz používání jednorázových obalů, nádobí a příborů z plastu.

 

 

c)       Vítězný dodavatel a prodejci / podnájemci jsou povinni zachovat následující jednotný vizuální styl:

 

 • mohou být použity pouze tyto barvy: černá, bílá, červená, hnědá a zlatá. Není možné zasahovat do vnějšího vzhledu stánků – vylepovat bannery, cedule, jídelní lístky atd. – tak, aby narušovaly jednotný vzhled vánočních trhů. Nebudou akceptovány výjimky k venkovní výzdobě stánků (dekorace, bannery či jiné).
 • Umístění venkovního mobiliáře nebude umožněno. Nebudou akceptovány výjimky k umístění venkovního mobiliáře.
 • Ochranné folie proti vlhku a dešti, umístěné na okenicích stánků, musí být pouze
  v černé barvě.

 

d)       Vítězný dodavatel a jím zprostředkovaní prodejci / podnájemci jsou povinni dodržovat další podmínky stanovené VOP, jež jsou přílohou č. 1 této výzvy. Stánek dle této výzvy je z hlediska VOP považován za gastro stánek.

 

e)       Vítězný dodavatel je povinen svou nabídkou podnájemce závazně specifikovat. V rámci své nabídky je dodavatel povinen předložit závazný seznam podnájemců s uvedením jejich kontaktních údajů a doložením příslibu spolupráce ze strany podnájemců s obsahem realizace plnění dle této výzvy s těmito podnájemci
u všech 4 stánků. Tato specifikace bude zakotvena jako závazná smluvní podmínka ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.

 

f)        V případě, že dodavatel poruší svou smluvní povinnost zajistit realizaci předmětu plnění dle této výzvy jím specifikovanými podnájemci, přičemž porušení této povinnosti se bude vztahovat / postihne více než 1 ze 4 stánků, je dodavatel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 85.000,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých) za každý stánek, jenž byl změnou postižen.

 

g)       Povinnosti vymezené odst. 2.5 písm. a) – d) se vztahují na podnájemce.

 

2.6          Pro případ porušení povinností specifikovaných odstavcem 2.5 výzvy, a to ad) a) - d), každé jednotlivě, je podnájemce - prodejce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení ve vztahu k jednomu stánku.

 

 

 

 1. III.           Finanční podmínky podnájmu, jenž má být zprostředkován

 

Následující podmínky budou obsaženy ve smlouvách o podnájmu 4 stánků, jejichž uzavření bude zprostředkováno vítězným dodavatelem, koncept smlouvy o podnájmu tvoří jako příloha č. 8 součást této výzvy:

 

a)       Pronájem stánků – minimální požadované nájemné za 4 stánky je v celkové výši 340.000,- Kč bez DPH,
tj. paušální částka za dobu obvyklou, tedy od 29. 11. do 5. 1. 2019. Trhy budou probíhat od 29. 11. do 5. 1. 2019.

 

b)      Forma úhrady nájemného:

Po uzavření smlouvy bude zájemci zaslaná faktura ve výši 40% z celkové částky nájemného včetně DPH se splatností 3 týdnů, nejpozději do 15. 10. 2019. Zbylá část, tedy 60% nájemného bude uhrazena na základě faktury se splatností do 30. 11. 2019.

 

c)       Záloha na poškození stánku, popř. na sankce:

Před předáním stánků, nejpozději do 15. 10. 2019 bude požadováno složení zálohy na účet TIC pro případ poškození stánků, či na sankce na základě smlouvy s prodejci ve výši 12.100,- Kč (viz příloha č. 8 Smlouva
o podnájmu) nebude-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak. Záloha bude vrácena v průběhu měsíce února 2020 po provedeném zápočtu na náhradu škody případně způsobené na stáncích, či po zápočtu provedeném na ujednanou smluvní pokutu - v případě poškození bude vyčíslena cena včetně DPH.

 

d)      Energie:

V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2019 na základě smlouvy s prodejci- (viz příloha č. 8 Smlouva o podnájmu) nebude-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak.

Prodejci uhradí cenu energie ve výši 8.470,- Kč s DPH, vyúčtování energií bude provedeno nejpozději do konce února 2020.

 

Pokud nebude do 15. 10. 2019 uhrazena 40% z celkové výše nájemného, budou stánky předány jinému zájemci z řad náhradníků.

 

 1. IV.            Finanční podmínky / odměna za zprostředkování

 

Dodavateli náleží odměna za plnění poskytnuté zadavateli v souladu s touto výzvou, pokud podnájemné uhrazené z titulu smluv o podnájmu uzavřených mezi zadavatelem, co by nájemcem
a dodavatelem zajištěnými subjekty, co by podnájemci, překročí částku ve výši 400.000,- Kč bez DPH.

 

V takovém případě náleží dodavateli odměna ve výši částky přesahující částku ve výši 400.000,- Kč bez DPH, maximálně však částka ve výši 500.000,- Kč

 

 

 1. V.               Hodnotící kritéria

 

a)       Kvalita návrhu koncepce z hlediska: Váha kritéria 80%

-          nabízeného sortimentu, jeho rozmanitosti, kvality a koncepčního pojetí,

-          jeho kreativity a výjimečnosti oproti ostatním návrhům,

-          kvalita formálního zpracování návrhu (vizualizace řešení, graficky zpracované menu, atp.)

-          míra splnění vize učinit z akce Brněnské Vánoce stylovou akci se špičkovou gastronomií
a vysokou kulturou prodeje a konzumace

-          počet prodejců s vlastní kamennou provozovnou (pozn. Subdodavatelé uvedení v nabídce budou namátkově ověřeni, mohou být uvedeni také v nabídkách jiných uchazečů)

-          celkového přínosu pro veřejnost:

 

Celkové řešení trhu, zejména skladba nabízeného sortimentu tak, aby se nabídka v jednotlivých stáncích neopakovala a byla různorodá. Jako nejlepší bude hodnocen koncept, který návštěvníkům nabídne:

 1. nejširší nabídku gastronomických specialit, s významným zastoupením, regionálních
  a adventních / vánočních, s použitím kvalitních a čerstvých surovin obsahující předkrmy, hlavní jídla
  a také dětská jídla s nabídkou sladkých jídel a rozmanitou nabídkou nápojů, a to výhradně nealkoholických
 2. nejstylovější způsob prezentace nabídky zákazníkům.

 

Součástí nabídky mohou být vypracované, graficky zpracované jídelní a nápojové lístky jednotlivých stánků.

 

b)      Nabídková cena nájmu: Váha kritéria 20%

Jako nejvhodnější bude označena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou nájmu.

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-     Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-     Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-     Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1. a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

 

VI.    Podmínky pro podání nabídek

 

6.1          Lhůta pro podání nabídek je do 5. 8. 2019 do 12 hodin.

 

6.2          Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

 

6.3          NÁLEŽITOSTI NABÍDKY / ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

 

a)      identifikační údaje dodavatele: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení

b)      praxe: odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí,

c)      oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:

 • oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky a aktivní po celou dobu výkonu činnosti, jež je předmětem tohoto výběrového řízení,
 • oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li
  v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky

d)      čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad,

e)      cenová nabídka podepsaná oprávněnou osobou dodavatele s datem vystavení,

f)      součástí nabídky budou textově zpracované jídelní / nápojové lístky, a to formou menu pro každý stánek,

g)      základní podmínkou účasti ve výběrovém řízení je nabídka na obsazení všech 4 stánků, včetně závazného návrhu subdodavatelů (spolupracující restaurace, bary, kavárny, apod., které mají vlastní kamennou provozovnu)

h)         Dodavatel je povinen předložit závazný seznam subdodavatelů s uvedením jejich kontaktních údajů
a doložením příslibu spolupráce ze strany subdodavatelů s obsahem realizace plnění dle této výzvy s těmito subdodavateli u všech 4 stánků. Tato specifikace subdodavatelů bude zakotvena jako závazná smluvní podmínka ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.

i)          garance používaní papírových/ recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy pokud možnost i příbor dřevo na jedno použití.

 

 

j)          Zájemce předloží grafický návrh vizuálního řešení uvnitř stánku formou vizualizace v tištěné podobě nebo na nosiči CD, flashdisku.

 

Návrh obsahuje:

-       3 vizualizace prodejního prostoru -  z čelního pohledu a dvou bočních pohledů (každý pohled
ve velikosti A4)

-       slovní popis návrhu včetně popisu využitého mobiliáře, dekorací, či jiných prvků

-       grafický návrh cenovek a označení prodejního zboží (popis materiálu, typu písma aj.)

Doporučení Zadavatele pro návrh vizuálu stánku:

Zadavatel usiluje o to, vytvořit jednotný vánoční trh vytvářející celistvou atmosféru založenou na vzhledu „tradičním“, „rustikálním“ či „zimním“ a proto jsou podstatné jak prvky mobiliáře, tak jednotlivá označení, či dekorace v rámci prodejního místa.

 

Zadavatel obecně klade důraz na využití přírodních materiálů (dřevo, ratan, korek, přírodní textilie), typických vánočních barev (tj. černá, bílá, červená, hnědá, zlatá, zelená), tradičních vánočních motivů
(v jednoduchém zpodobnění).

 

Doporučení zadavatele:

-        doporučuje se nevyužívat nepřírodní prvky a barvy (plasty a jiné umělé hmoty, reflexní prvky aj.)

-        doporučuje se využití tradičních vánočních či přírodních dekorací (chvojí, věnce, vánoční a folklorní ozdoby odpovídající zimnímu období)

-        doporučuje se používání papírových/ recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy aj.

-        doporučuje se podávání dřevěných jednorázových příborů

-        doporučuje se příbory, ubrousky či jiné doplňky umístit do dřevěných boxů, košíků, pozinkovaných nádob aj.

-        cedulky a jiná označení v celém stánku jednotné (barvy pouze v povoleném vizuálu)

-        doporučuje se využívat papír s těžší gramáží, lze laminovat

-        zákaz cedulek z „tácků“, talířů či jiných nevhodných předmětů

 

Nařízení zadavatele:

 

-       zákaz používání jednorázových obalů, nádobí a příborů z plastu

 

 

V případě, že zájemce o prodejní místo není schopen vytvořit návrh vizuálního řešení vnitřního uspořádání stánku, je možné zažádat Zadavatele o návrh tohoto řešení. Zájemce se tímto zaváže k jeho využití v případě přidělení stánku. Pokud uchazeč chce využít tuto možnost, je nutné nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty k podání nabídky o prodejní místo kontaktovat odpovědnou osobu pro přidělení návrhu vizuálního řešení. 

Odpovědná osoba:           

Martina Pokorná

Tel.: 542 427 175

Mobil: 775 899 356

Mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nepřipustit do výběrového řízení dodavatele, jehož grafický návrh vizuálního řešení prostoru uvnitř stánku nesplní specifikované podmínky uvedená výše.

 

 

VII.   Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami:

 

Za předpokladu, že dodavatel odstoupí od smlouvy uzavřené se zadavatelem v souladu s touto výzvou
a za účelem realizace plnění dle tohoto výběrového řízení ve lhůtě

1)       do 15. 10. 2019, je dodavatel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet tisíc korun českých)

2)      do 15. 11. 2019, je dodavatel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých)

 

Za předpokladu, že dodavatel odstoupí od smlouvy uzavřené se zadavatelem v souladu s touto výzvou
a za účelem realizace plnění dle tohoto výběrového řízení po 15. 11. 2019, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 340.000,- Kč (slovy tři sta čtyřicet tisíc korun českých).

 

Vedle nároku na úhradu smluvní pokuty má dodavatel nárok na náhradu škody.

 

Zadavatel je oprávněn svůj případný nárok na náhradu škody, či úhradu smluvní pokuty započíst
na dodavatelem uhrazené podnájemné.

 

VIII. Ostatní podmínky

 

a)            Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít dohodu se žádným zájemcem, odmítnout všechny předložené nabídky.

b)            Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení přiměřeně změnit, a to až do výběru vítězného zájemce
o podpis dohody.

c)            V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

d)            Zájemce o uzavření dohody svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

e)            V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle článku VI., odst. 6.3 Této výzvy je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení, pokud dodavatel nedoplní chybějící podklady / údaje k výzvě zadavatele ani v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů.

f)             Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

g)            Součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem za účelem realizace plnění této zakázky bude mimo jiné též následující ujednání:

Dodavatel je povinen dodržet jeho nabídkou specifikovaný sortiment po celou dobu trvání trhu. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den trvajícího porušení a za každý stánek, v němž bude nabízen sortiment odlišný od sortimentu specifikovaného nabídkou dodavatele,

h)            Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy dodat zadavateli seznam subdodavatelů, jimiž případně hodlá zakázku dle této výzvy realizovat. Podpis smlouvy se předpokládá do 1 měsíce ode dne vyhlášení vítěze tohoto výběrového řízení. Za předpokladu, že dodavatel tento soupis nepředloží, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, jenž se umístil jako další v pořadí.

 

 

 

IX.    Konzultace

 

TIC BRNO nabízí možnost konzultace k podmínkám VZ za přítomnosti ředitelky organizace. V případě zájmu kontaktujte:

Martina Pokorná

Tel.: 542 427 175

Mobil: 775 899 356

Mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

 

X.      Předání / zaslání nabídek

 

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka
s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2019 – náměstí Svobody - gastrostánky - gourmet“ a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce. Lhůta pro podání nabídek je do 5. 8. 2019 do 12:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky budou doručovány na adresu:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno,

Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00         

 

V Brně, dne …. 2019

 

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace                          

 

 

 

 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: VOP

Příloha č. 2: Mapa rozmístění stánků

Příloha č. 3: Seznam stánků s pořadovými čísly a skladbou sortimentu

Příloha č. 4: Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad

Příloha č. 5: Informace o GDPR

Příloha č. 6: Koncept smlouvy o zajištění akce

Příloha č. 7: Vzor Smlouvy o podnájmu stánku

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111