„Brněnské Vánoce 2019“ Výzva a podmínky nabídkového řízení „Originální prodejní stánek“

Vydáno: 
13. 8. 2019 16:45
Datum konce výběrového řízení: 
26. 8. 2019 12:00

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2019“ vyhlašuje nabídkové řízení na nájem volného prostranství pro netradiční (unikátní…)  prodejní stánek v období pořádání projektu Brněnské Vánoce 2019 v Brně, na Radnické ulici.


1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2. 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:                    Martina Pokorná

                                                               Tel.: 542 457 175

                                                               Mobil: 775 899 356

                                                               Mail: pokorna@ticbrno.cz     

                                                   

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o  podnájem dvou prodejních míst pro umístění originálního prodejního stánku pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2019 v Brně na Radnické ulici v období od 29. 11. 2019 a do 23. prosince 2019.

2.1 Specifikace místa k podnájmu:
Celková plocha:                                                     1 místo o velikosti 3x3 m

 • Umístění stánku na Radnické ulici – viz příloha č. 4  (originální prodejní stánek)

 

2.2 Termíny prodeje:                                                                            od 29. 11. 2019  do 23. 12. 2019

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:                                   150.000,- Kč / místo

2.4 Specifikace prodejního stánku

Maximální zastavěná plocha je 1 místo o velikosti 3 x 3 m.

Celodřevěný prodejní stánek pro jednoho prodejce. Stánek se musí odlišovat od ostatních vánočních stánků, např. svým tvarem a vzhledem. I přesto musí zapadat do celkového konceptu Brněnských Vánoc. Stánek bude opatřen výdejním pultem na prodej nápojů.

Stánek je určen pro prodej alkoholických nápojů. Podmínkou je prodej alkoholu přímo od výrobce. Stánek není určen k prodeji míchaných nápojů, grogů a nápojů obsahujících víno.

Zájemce stánek dodá a na své náklady postaví a demontuje v předem dohodnutých termínech.

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:

V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2019, a to ve výši  8.470 ,- Kč vč. DPH za jedno prodejní místo.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2020.

Forma úhrady nájemného:

při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností do 15. 10. 2019 a

následně bude zájemci předložena vyúčtovací faktura ve výši 60% z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, a to se splatností 18. 12. 2019.

Pokud nebude do 15. 10. 2019 uhrazena záloha ve výši 40% z celkové částky nájemného a záloha na energie, bude místo  předáno jinému zájemci z řad náhradníků!

 


4. Podmínky podání nabídek

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:

 

Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2019 zašlou své nabídky zadavateli do 26. 8.  2019. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží

 

Způsob zpracování nabídky:

 1. Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy)
 2. Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4. včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2 Výzvy)
 4. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)
 5. Písemný návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy
 6. 6.        Návrh skladby nabízeného sortimentu
 7. 7.        bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha č. 3) a uvedou následující údaje:

-         jméno a příjmení/název firmy zájemce;

-         kontakt:  mobil, e-mail

-         adresa/sídlo;   korespondenční adresa

-         IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH

-         bankovní spojení;

-         označení stánku, o který má zájemce zájem (dle přílohy č. 1);

-         navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. 2., bod 2.3 bez DPH, která bude následně připočtena v zákonné výši);

 

 1. aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;

 

 1. 9.       Zájemce předloží grafický návrh vizuálního řešení stánku, a to jak zvenku, tak návrh řešení uvnitř stánku formou vizualizace v tištěné podobě nebo na nosiči CD, flashdisku.

 

Návrh obsahuje:

-       3 vizualizace prodejního prostoru - z čelního pohledu a dvou bočních pohledů (každý pohled
ve velikosti A4)

-       slovní popis návrhu včetně popisu využitého mobiliáře, dekorací, či jiných prvků

-       grafický návrh cenovek a označení prodejního zboží (popis materiálu, typu písma aj.)

Doporučení Zadavatele pro návrh vizuálu stánku:

Zadavatel usiluje o to, vytvořit jednotný vánoční trh vytvářející celistvou atmosféru založenou na vzhledu „tradičním“, „rustikálním“ či „zimním“ a proto jsou podstatné jak prvky mobiliáře, tak jednotlivá označení, či dekorace v rámci prodejního místa.

 

Zadavatel obecně klade důraz na využití přírodních materiálů (dřevo, ratan, korek, přírodní textilie), typických vánočních barev (tj. černá, bílá, červená, hnědá, zlatá, zelená), tradičních vánočních motivů
(v jednoduchém zpodobnění).

 

Doporučení zadavatele:

-        doporučuje se nevyužívat nepřírodní prvky a barvy (plasty a jiné umělé hmoty, reflexní prvky aj.)

-        doporučuje se využití tradičních vánočních či přírodních dekorací (chvojí, věnce, vánoční a folklorní ozdoby odpovídající zimnímu období)

-        doporučuje se používání papírových/ recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy aj.

-        doporučuje se podávání dřevěných jednorázových příborů

-        doporučuje se příbory, ubrousky či jiné doplňky umístit do „starodávných“ dřevěných boxů, košíků, pozinkovaných nádob aj.

-        cedulky a jiná označení v celém stánku jednotné (barvy pouze v povoleném vizuálu)

-        doporučuje se využívat papír s těžší gramáží, lze laminovat

-        zákaz cedulek z „tácků“, talířů či jiných nevhodných předmětů

 

V případě, že zájemce o prodejní místo není schopen vytvořit návrh vizuálního řešení vnitřního uspořádání stánku, je možné zažádat Zadavatele o návrh tohoto řešení. Zájemce se tímto zaváže k jeho využití v případě přidělení stánku. Pokud uchazeč chce využít tuto možnost, je nutné nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty k podání nabídky o prodejní místo kontaktovat odpovědnou osobu pro přidělení návrhu vizuálního řešení. 

Odpovědná osoba:              

Martina Pokorná

Tel.: 542 427 175

Mobil: 775 899 356

Mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nepřipustit do výběrového řízení dodavatele, jehož grafický návrh vizuálního řešení prostoru uvnitř stánku nesplní specifikované podmínky uvedená výše.

 

 

-          Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

-          Způsob označení jednotlivých listů: Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí, opatřenou razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

-          Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ / PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDEK, PRODEJE:

 

a)          Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

b)         Podmínkou podání nabídky je pronájem obou míst jedním dodavatelem.

c)          Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

d)         Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

e)          Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

f)          Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v podmínkách této výzvy bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené lhůtě 3 pracovních dnů.

g)         Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

h)          Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

i)           Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

j)           Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

k)         Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2019 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

l)           Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2019 je konečné a není možné se proti němu odvolat.

m)         V případě odstoupení vybraného zájemce

-        postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-        pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 15 dní ode dne počátku podnájmu, je uchazeč povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu v rozsahu / ve výši ujednaného podnájemného.

n)          Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

 • o)         Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

p)          Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – příloha č. 6 této výzvy.

q)          V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 1), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 10 % z minimálního požadovaného nájemného pro daný stánek, minimálně však ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a každý den trvajícího protiprávního jednání,

r)           Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

s)           Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

t)           Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této výzvy.

u)          Zájemce prohlásí, že uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů.

v)          Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto výzvou zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění)
 • opožděného podání nabídky,
 • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 


5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2019– Originální prodejní stánek“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Lhůta pro podání nabídek je do dne 26. 8. 2019 do 12:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky budou doručovány na adresu:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno,

Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00         

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek

Kritérium 1.
Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit, bez DPH.                           

Kriterium 2
Originalita a design prodejního stánku (s ohledem na unikátnost a originalitu nabízeného stánku zapadajícího do celkového konceptu akce). Lépe bude hodnocen ten stánek, který je originální a kreativní /netradiční tvar/ a má zajímavý design, popř. bude jeho vizuální zpracování znázorňovat prodávaný sortiment, a oživí tradiční Vánoční trh a přesto bude svým vzhledem vkusně doplňovat celkový vizuální styl Brněnských Vánoc.

1.    Nejvyšší nabídková cena bez  DPH                                                       váha kritéria 60%
2.    Kvalita a originalita návrhu                                                                     váha kritéria 40%

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – nejvyšší nabídková cena bez DPH, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – kvalita a originalita návrhu. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 


V Brně,   dne 

 

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                Ředitelka organizace
TIC BRNO, příspěvková organizace

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 4:  Plánek  umístění prodejního místa v rámci projektu Brněnských Vánoc

Příloha č. 5: Informace o GDPR

Příloha č. 6: VOP

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111