Brněnské Vánoce 2019“ Výzva a podmínky nabídkového řízení „ZIMNÍ BAR“

Vydáno: 
15. 8. 2019 23:30
Datum konce výběrového řízení: 
30. 8. 2019 12:00

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2019“ vyhlašuje nabídkové řízení na nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v období pořádání projektu Brněnské Vánoce 2019 v Brně, na nám. Svobody.

1. Zadavatel: 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2. 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TIC“)

Kontaktní osoba:    Martina Pokorná, tf.: 775 899 356, e-m: pokorna@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se  zájemcem o  nájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2019 v Brně na nám. Svobody v období od 29. listopadu 2019 a ukončen bude 5. ledna 2020. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.

 • 2.1 Specifikace stánku:

  Umístění stánku na náměstí Svobody – viz příloha č. 4
 • Nákres a další specifikace stánku – viz příloha č. 5
 • Technologická zařízení, nádobí a vybavení baru, kromě nábytku, budou majetkem nájemce a budou tedy muset být zajištěny z jeho strany

 

 

2.2 Termíny prodeje:                                                                            29. 11 2019 do 5. 1. 2020 včetně

Otvírací doba (povinná):                    

29. 11. - 23. 12. 2019                    10:00 - 21:45 hod

24. 12. 2019                                  10:00 - 13:00 hod

25. 12. - 30. 12. 2019                    13:00 - 18:00 hod

31. 12. 2019                                  13:00 – 24:00 hod

1. 1. 2020                                      zavřeno

2.1.  - 5. 1. 2020                            13:00 – 18:00 hod

 

Po celou dobu konání trhů je možno využít v případě zájmu otevírací dobu 8:00 – 21:45 hod 

(31. 12. do 24:00 hod)

 

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:                                    750.000,- Kč

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2019, a to ve výši 18.150,- Kč vč. DPH.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2020.

Forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 20 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, další zálohová faktura ve výši 30% z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, bude vystavena se splatností 3 týdnů, nejpozději do 15. 10. 2019. Zbylou část, tedy 50% nájemného bude uhrazena na základě faktury se splatností nejpozději do 18. 12. 2019, pokud nebude dohodnuto jinak.

Záloha na poškození stánku a na sankce : před předáním stánků, nejpozději do 15. 10. 2019 bude vyžadováno složení zálohy na účet TIC  za účelem náhrady újmy zadavateli případně vzniklé poškozením stánku, či jako sankce za porušení smluvních podmínek, a to ve výši: 65.000,- Kč.

Tato záloha bude v průběhu měsíce února 2020 vratná v závislosti na poškození stánku a rozsahu případně účtovaných sankcí. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude do 15. 10. 2019 uhrazena záloha ve výši 50% z celkové částky nájemného, záloha na energie a a záloha na poškození stánku či   sankce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

4. Podmínky podání nabídek

Podmínkou pro podání nabídky je:

 • Plnoletost
 • Schopnost personálu komunikace v českém a anglickém jazyce, další jazyky jsou výhodou
 • Schopnost doložit splnění odborných barmanských kritérií, zejména:

                                 I.            ověřitelné zkušenosti ve vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky

                                II.            zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata

                              III.            příslušnými oceněními zejména (postačí doložit jedno z následujících oprávnění): 

-       ocenění barmana: The Best Bartender – Grand Prix Czech Bar Awards

-       ocenění koktejlového baru

 1. umístění v hodnocení Czech Bar Awards
 2. nominace do hodnocení Czech Bar Awards
 3. případně další ocenění

-     umístění v projektu Gourmet Brno v sekci Bary

 

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:

Dodavatel ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb, na které se vztahuje jeho nabídka. Nabídka bude obsahovat:

 • jméno a příjmení/název firmy zájemce;
 • kontakt:  mobil,email
 • adresa/sídlo korespondenční adresa
 • IČO; DIČ (pokud je pokud je přiděleno, doklad o registraci plátce DPH
 • bankovní spojení;
 • odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí
 • Reference o vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky
 • Reference o zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata  a  popis vlastních postupů s jejich vytvářením
 • Písemný  návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy (Pravidelný program baru je podmínkou nabídky: barmanské show atp..)
 • Návrh skladby nabízených nápojů včetně Seznamu používaných surovin
 • Krycí list s nabídkou ceny (Příloha č. 1 Výzvy) - navrhovanou výši nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);
 • oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 • Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,
 • Doklad o dosaženém vzdělání ve vztahu k oboru barman
 • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení (Příloha č. 2 Výzvy)
 • Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad (Příloha č. 3 Výzvy)
 • Ocenění dle písm b), Upozornění- bod III. (nedoložení bude důvodem nehodnocení nabídky  a vyloučení z řízení)

 

 • Dodavatel dále předloží grafický návrh vizuálního řešení uvnitř stánku formou vizualizace

Návrh obsahuje:

-       3 vizualizace prodejního prostoru – z různých tří pohledů (každý pohled ve velikosti A4)

-       slovní popis návrhu včetně popisu využitého mobiliáře, dekorací, či jiných prvků

-       grafický návrh cenovek a označení prodejního zboží (popis materiálu, typu písma aj.)

 

Návrh vizualizace je přílohou nabídky uchazeče formou souboru tištěných listů, nebo uloženy na nosiči (CD, flash-disk). 

 

Doporučení Zadavatele pro návrh vizuálu stánku:

Zadavatel usiluje o to, vytvořit jednotný vánoční trh vytvářející celistvou atmosféru založenou na vzhledu „tradičním“, „rustikálním“ či „zimním“ a proto jsou podstatné jak prvky mobiliáře, tak jednotlivá označení, či dekorace v rámci prodejního místa.

 

Zadavatel obecně klade důraz na využití přírodních materiálů (dřevo, ratan, korek, přírodní textilie), typických vánočních barev (tj. černá, bílá, červená, hnědá, zlatá, zelená), tradičních vánočních motivů (v jednoduchém zpodobnění).

 

-       doporučuje nevyužívat nepřírodní prvky a barvy (plasty a jiné umělé hmoty, reflexní prvky aj.),

-       doporučuje využití tradičních vánočních či přírodních dekorací (chvojí, věnce, vánoční a folklorní ozdoby odpovídající zimnímu období).

 

 

Nařízení zadavatele:

-       zákaz používání jednorázových obalů, nádobí a příborů z plastu

 

V případě, že zájemce o prodejní místo není schopen vytvořit návrh vizuálního řešení vnitřního uspořádání stánku, je možné zažádat Zadavatele o návrh tohoto řešení. Zájemce se tímto zaváže k jeho využití v případě přidělení stánku. Pokud uchazeč chce využít tuto možnost, je nutné nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty k podání nabídky o prodejní místo kontaktovat odpovědnou osobu pro přidělení návrhu vizuálního řešení. 

 

Odpovědná osoba:

Martina Pokorná

tel.: 542 427 175

mobil: 775 899 356

mail.: pokorna@ticbrno.cz

NÁVRH VIZUÁLNÍHO ŘEŠENÍ JE POVINNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY!

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nepřipustit do výběrového řízení dodavatele, jehož grafický návrh vizuálního řešení prostoru uvnitř stánku nesplní specifikované podmínky uvedená výše.

 

 

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ:

a)       Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR). Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Způsob označení jednotlivých listů

b)    Pro právní jistotu obou stran je nutné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

b)       Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

c)        Pokud dodavatel neprokáže ve své nabídce kvalifikaci požadovaným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

d)       Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

e)       Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

f)         Zadavatel vyhrazuje právo přiměřeně změnit, resp. upřesnit rozsah nabídkového řízení písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

g)        Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

h)       Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.

i)         Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

j)         Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

k)        V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

l)         Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

m)      Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

n)       Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • o)       Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou. Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

p)       V případě nedodržení sortimentu určeného  a zájemcem specifikovaného pro Zimní bar, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

q)       Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list  doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.

r)        Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku  a vyloučit dodavatele z výběrového řízení v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění)
 • jedná-li se o dodavatele, který předložil více nabídek v jedné obálce
 • nedoloží  Ocenění dle písm b), bod III.

s)        Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

u)     Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

v)     Zájemce prohlásí, že uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů, což zahrnuje zejména následující:

 • Vítězný dodavatel se zavazuje používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití a čepování teplých i studených nápojů výhradě z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,
 • Vítězný dodavatel se zavazuje pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu 
  a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem,

 

w)  Vítězný dodavatel je povinen zachovat následující jednotný vizuální styl:

 • mohou být použity pouze tyto barvy: černá, bílá, červená, hnědá a zlatá. Není možné zasahovat do vnějšího vzhledu stánků – vylepovat bannery, cedule, jídelní lístky atd. tak, aby narušovaly jednotný vzhled vánočních trhů. Nebudou akceptovány výjimky k venkovní výzdobě stánků (dekorace, bannery či jiné).
 • umístění venkovního mobiliáře nebude umožněno. Nebudou akceptovány výjimky k umístění venkovního mobiliáře. 
 • ochranné folie proti vlhku a dešti, umístěné na okenicích stánků, musí být pouze 
  v černé barvě.

 

x)   Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří přílohu této výzvy


5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2019 – ZIMNÍ BAR“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Lhůta pro podání nabídek je do dne 30. 8. 2019 do 12:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky budou doručovány na adresu:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno,

Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00         

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.                           
V případě shody podaných nabídek na stánek bude o vítězi losováno za účasti dodavatelů, jejichž nabídky se umístily na stejném pořadí.


V Brně,   dne 

 

Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková
                Ředitelka organizace
TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:
Příloha č. 1:  VOP

Příloha č. 2: Krycí list s nabídkou ceny
Příloha č. 3:  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 5:  Plánek  umístění Zimního Baru v rámci projektu Brněnských Vánoc
Příloha č. 6:  Konstrukce stavby baru
Příloha č. 7   Informace o GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111