Dodání softwarového produktu ekonomického informačního systému

Vydáno: 
21. 7. 2017 10:00
Datum konce výběrového řízení: 
4. 8. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Dodání softwarového produktu ekonomického informačního systému (EIS).“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Ing. Jana Rychlá, tel.: +420 542427174,+420 727 984 899, e-mail: rychla@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace jednotného ekonomického informačního systému (dále jen EIS) v oblasti::

- rozpočtu, účetních kalkulací, 

-       účetnictví,

-       fakturace,

-       výkaznictví,

-       platebního styku včetně pokladen

-       majetku

-       skladového hospodaření, 

-       mzdové a personální agendy (včetně výkazů ISP také mj. umět odesílat přehledy pojišťovnám).

-       výkaznictví v oblasti PAP

-       evidence a výkazy DPH

-       následná podpora nabízeného řešení EIS pro 20 současně pracujících uživatelů poptávaného EIS       (tj. licencí).  

-       komunikace se systémem Colosseum na úrovni hotovostního a bezhotovostního prodeje.

-       schopnost propojení s databází WorkFlow IS KARAT (zajištění vnitřního kontrolního systému)

 

Nedílnou součástí plnění je:

V rámci I. FÁZE plnění:

a)    předimplementační analýza a příprava prostředí pro instalaci EIS

b)    jeho instalace, zprovoznění,

V rámci II. FÁZE plnění:

c)     realizace zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů produktu při zkušebním provozu, a to s nastavením a daty ve stejné podobě, s jakou bude pracovat dílo během rutinního provozu.

Zkušebním provozem se rozumí doba určená k ověření požadovaných funkcí díla. Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení implementace díla a jeho předáním do zkušebního provozu. V průběhu zkušebního provozu může docházet k dílčím úpravám tak, aby nedocházelo k omezení dané funkcionality  Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k závadám, které omezí funkcionality díla, prodlužuje se doba zkušebního provozu o stejnou dobu, po kterou nebylo dílo plně funkční. Délka trvání zkušebního provozu bude 3 měsíce. Zhotovitel poskytne během zkušebního provozu objednateli dostatečný čas a prostor pro uživatelské testování systému, před vlastním zahájením provozní fáze. Zhotovitel se zavazuje poskytnout podporu uživatelům při uživatelském testování. Zhotovitel se musí vyjádřit ke všem závažným zjištěním z uživatelského testování a odstranit všechny vady, které by mohly bránit rutinnímu provozu, ještě před započetím rutinního provozu.

d)    technická podpora  a asistence po dobu 1 měsíce .od zahájení „ostrého“ produktivního provozu s dohledem uchazeče.

e)    dodání licence k výkonu práva užít autorská díla (počítačové programy, databáze aj.) a jiné duševní vlastnictví zhotovitele, které bude dodáno v rámci implementace nebo pro účely implementace vytvořeno, a to na základě samostatné licenční smlouvy (nebo jako součást  smlouvy o dílo). Uchazeč uvede přehled veškerých licencí, které v rámci plnění poskytuje, včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky. V této příloze také popíše licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, nabízený typ a verze licencí a jiných dokumentů k systému (např. dokumentace apod.).

 

V rámci III. FÁZE plnění:

        f)   Ostrý provoz  s asistencí zhotovitele.

 

V rámci IV. FÁZE - ostrý provoz

f)      servis na základě servisní smlouvy po dobu trvání 4 let po ukončení implementace nabízeného řešení, tj. od okamžiku úspěšného provedení závěrečné akceptace řešení.(po ukončení zkušebního provozu a předání díla bez závad). Jedná se především o vývoj nových verzí v souladu s platnou legislativou, helpdesk, oprava chyb v aplikacích, updrade aplikací, upgrade ostatních dodaných SW komponent nutných k provozu nabízeného EIS řešení atd. podporu programového vybavení, vývoj a implementaci programového vybavení na zakázku.

g)    rovněž práce a služby nezbytné pro plnění předmětu zakázky, které nejsou v ZD výslovně uvedeny, ale uchazeč jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

h)    customizace - programové úpravy v rozsahu sjednaném v implementačním projektu, jsou-li dle odborného zhodnocení uchazeče pro účely zadavatele zapotřebí a udělit zadavateli oprávnění k výkonu práva užít tyto customizace.

i)      provedení migrace vyjmenovaných dat, která mají souvislost s počátečními stavy, případně převáděnými měsíčními obraty.

j)      školení pro uživatele nabízeného řešení EIS (tj. pracovníky zadavatele) tak, aby všichni uživatelé byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované  a integrované nabízené řešení EIS pro účely jeho provozu a údržby včetně poskytnutí asistence při zahájení ostrého provozu. Školení musí být provedeno před zahájením produktivního provozu.

Místem školení:  sídlo zadavatele.

k)     konzultace nespadající pod technickou podporu nebo údržbu.

l)      osobní zásah nebo asistence zaměstnance dodavatele na pracovišti zadavatele,

m)   odstraňování vady produktu vzniklé z důvodů na straně zadavatele.

Předvedení navrhovaného řešení:

a)    Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení nabídek uchazečů vyzvat uchazeče k prezentací nabízeného řešení z hlediska vlastností nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele. Zadavatel bude po uchazečích požadovat prezentaci nabízeného řešení, které prokáže dodržení požadavků na funkcionalitu řešení.

b)    Termín takové prezentace určí hodnotící komise. V případě, že hodnotící komise rozhodne o prezentaci, určí termín a vyzve uchazeče k účasti nejpozději 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem prezentace, a to na emailovou adresu uchazeče, která bude uvedena v nabídce uchazeče. V případě, že hodnotící komise rozhodne o předvedení, rozhodne o vyloučení uchazeče z dalšího řízení, pokud nesplní níže uvedené požadavky na prezentací plnění funkcionalit nabízeného řešení.

c)     Odmítnutí prezentace nabízeného řešení uchazečem bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a takovýto uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

Prezentace nabízeného řešení bude organizována následujícím způsobem:

- Prezentovat bude moci pouze uchazeč, který prokáže splnění kvalifikace a jehož nabídka bude úplná.

- Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max 1 hodinu. Do této doby není započten čas potřebný na přípravu technických prostředků k prezentaci.

 - Z prezentace bude vyhotoven protokol o konání prezentace, který bude na závěr jednání podepsán ze  strany zástupce uchazeče a hodnotící komise.

 

Předpokládaná doba plnění VZ

-       Od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2019

-       jednotlivé fáze budou realizovány dle harmonogramu zadavatele, jehož specifikace se podává z této výzvy z oddílu „Obchodní podmínky“

Předpokládaná hodnota VZ:

do 1.600.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 1.600.000,- Kč bez DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

Sídlo zadavatele

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele.

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů

 

a)    Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c)    Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěných uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

Kritérium pro hodnocení nabídek;

1.     Nejnižší celková nabídková cena vč. DPH (v Kč)váha kritéria 25 %

 1. Schopnost integrace s používanou databázi WorkFlow IS KARAT v TIC BRNO           váha kritéria  20 %        
 2. Komunikace se systémem Colosseum na úrovni hotovostního a bezhot. prodeje          váha kritéria 20 %
 3. Referenční instalace EIS v příspěvkové organizaci váha kritéria 15 %
 4. Zkušenosti v oblasti PAP výkaznictví 20 %

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH.

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výši nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, cestovní náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné
zakázky apod.) včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

-       Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke  
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů, která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po  celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Uchazeč dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené   
 v položkovém rozpočtu.

-       Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo, servisní smlouvy a Licenční smlouvy nebo přílohy Smlouvy o dílo s licenčním ujednáním (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 • Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • Lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky - do týdne od uzavření smlouvy
Předpokládaný průběh veřejné zakázky: dle jednotlivých Fází:

 1. FÁZE plnění dle čl .I,  - body a), b) od 1.10.   do  1.11.2017
 2. FÁZE plnění dle čl. I,  - body c), d), e)od 2.11    do  1.12 2017
 3. FÁZE plnění dle čl. I,  - body f), od 2. 1. 2018  do  1.1. 2019
 4. FÁZE plnění dle čl. I,  - body g) - 2.1..2018

 • Záruční doba díla -  bude sjednána na 24 měsíců a bude se vztahovat rovněž na veškerý software, včetně práva zadavatele na poskytování nových verzí software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu.
 • Zálohy nejsou přípustné.
 • Cena za dílo je splatná vždy měsíčně zpětně po řádném dokončení díla (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu.
 • Splatnost faktury 21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce za prodlení v termínu dodací lhůty: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den prodlení,
 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktury: 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Smlouvy bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Požadavky na zpracování nabídky uchazeče:

×           Uchazeč ve své nabídce uvede podrobný popis jím nabízeného plnění, na které se vztahuje jeho nabídka.

×           Nabídka bude obsahovat:

×           dodavatel uvede HW požadavky na serverovou a klientskou část SW

×           u  licencí bude uvedeno, zda se jedná o stávající licenci v majetku zadavatele nebo novou licenci dodávanou v rámci veřejné zakázky.

×           návrh detailního harmonogramu realizace díla.

×           návrh metodiky řízení projektu.

×           další informace uchazeče k nabídce - zde může uchazeč uvést dle svého uvážení další údaje, které považuje za významné v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky, a nejsou obsaženy v předchozích bodech.

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list (Příloha č. 1)
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou (Příloha č. 3)
 4. Oprávnění k podnikání, zejména výpis z živnostenského rejstříku,
 5. Výpis z obchodního rejstříku, je – li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
 6. Doklady prokazující splnění technických  kvalifikačních předpokladů
 7. Podrobný popis nabízeného plnění  dle požadavků zadavatele
 8. Rozpočet
 9. Ceník
 10. Návrhy smluv
      - Smlouvy o dílo
      - Servisní smlouvy
      - Licenční smlouvy (nebo Přílohy Smlouvy o dílo s ujednáním o licenci)

v souladu s požadavky této zadávací dokumentace v českém  jazyce,  vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy,  a budou   podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Jako přílohu smlouvy předloží uchazeč formulář zadávací dokumentace této veřejné zakázky

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé,

kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů,

kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby

podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

 1. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

.Dodání softwarového produktu ekonomického informačního systému (EIS).“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě Rámcové smlouvy uchazeči nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Uchazeč se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:           4.8.2017    12:00 hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

V Brně dne: 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 


Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111