Dodávka nákladního vozidla na elektřinu vč. skříňové nástavby

Vydáno: 
6. 11. 2019 13:30
Datum konce výběrového řízení: 
18. 11. 2019 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Dodávka nákladního vozidla na elektřinu vč. skříňové nástavby“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, tel.: +420 724 575 465, e-mail: kovarova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky na dodávku:

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla na elektřinu vč. skříňové nástavby pro potřeby zadavatele.

Doporučená a očekáváná technická specifikace vozidla, skříňové nástavby vč. požadavků na servisní podmínky tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Požadované vybavení skříňové části nákladního vozidla vč. obrazové předlohy tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

(Popis vnitřního provedení skříňové nástavby, tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Popis je pro lepší představu využití, není součástí veřejné zakázky.)

Barevná obrazová předloha předmětu veřejné zakázky tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění vybavení skříňové nástavby, ale technické přizpůsobení skříňové nástavby pro montáž vybavení.

Požadavky na zpracování nabídky dodavatele:

Dodavatel ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb a přesnou specifikaci vozidla, na který se vztahuje jeho nabídka. Nabídka bude obsahovat:

 1. nabídkovou cenu
 2. vizuální zpracování návrhu nákladního vozidla vč. skříňové nástavby
 3. technické parametry nákladního vozidla vč. skříňové nástavby

-       dodavatel v rámci nabídky předloží bod ad 2. a 3. v listinné a v elektronické podobě (online uložiště nebo USB disk)

 1. zpracování servisních podmínek

Požadovaná doba dodání předmětu VZ

do 28. 2. 2020

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 1.413.000,- Kč bez. DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě, že nabídková cena nabídnutá dodavatelem překročí částku 1.413.000,- Kč bez. DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

sídlo dodavatele a území města Brna (minimálně dodání)

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

b)    Profesní způsobilost:

a)      Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně

b)      Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

c)      Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží uchazeč v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c) Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů a reference potvrzené ze strany těchto zadavatelů.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

-       Nejnižší nabídková cena – váha kritéria 60 %.

-       Návrh technického a vizuálního řešení – váha kritéria 20%.

-       Servisní podmínky – váha kritéria 20%

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

Kritérium č. 1 – Nejnižší nabídková cena bez DPH – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

Kritérium č. 2 – Návrh technického a vizuálního řešení – jako nejvhodnější bude hodnoceno takové zpracování vozidla, které bude nejvíce odpovídat potřebám zadavatele, přiblíží se co nejvíce zadané vzorové podobě vozidla a nabídne vhodné technické řešení pro uživatele.

Kritérium č. 3 - Servisní podmínky – jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s co nejširším záručním a pozáručním servisem a nejvýhodnějšími servisními podmínkami pro zadavatele.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – nejnižší nabídková cena, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – návrh technického a grafického řešení, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 3 – servisní podmínky. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena:  

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výší nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-       Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke  
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů, která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:   2.12. 2019

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  28. 2. 2020

 • Záloha 50 procent z celkové ceny před započetím prací na výrobě předmětu plnění. Zbývajících 50 procent ceny bude uhrazeno po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) a předání předmětu plnění zadavateli.
 • Cena je splatná na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu (v případě zálohy se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy zadavatel písemně vyzve objednatele k vystavení zálohové faktury). Splatnost faktur: 21 kalendářních dnů po jejím doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne zadavateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle výše uvedených bodů

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktur:     0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Drobné komponenty předmětu plnění této veřejné zakázky, jako například barva, materiál lišt, sedadel atp… budou dodavatelem konzultovány se zadavatelem.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel formulář výzvy této veřejné zakázky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.5)
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 6)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad (Příloha č. 7)
 4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 5. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 6. Podrobný popis nabízeného plnění dle požadavků zadavatele           
 7. Návrh smlouvy v souladu s požadavky této výzvy v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, a budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel Krycí list.
 8. Vizuální zpracování návrhu nákladního vozidla vč. skříňové nástavby (Příloha č. 4)

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka nákladního vozidla na elektřinu vč. skříňové nástavby“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatel jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

     


 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        18. 11. 2019        12:00  hod.

Osobní/telefonické konzultace možného řešení před odevzdáním nabídky jsou vítány.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 2, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

 

Přílohy:                      

 1. Doporučená technická specifikace vozidla, skříňové nástavby vč. požadavků na servisní podmínky
 2. Požadované vybavení skříňové části nákladního vozidla vč. obrazové předlohy
 3. Popis vnitřního provedení skříňové nástavby.
 4. Barevná obrazová předloha předmětu veřejné zakázky
 5. Krycí list nabídky.
 6. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.
 7. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad.

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111