"Hrnky limit" Brněnské Vánoce 2016

Vydáno: 
9. 8. 2016 18:30
Datum konce výběrového řízení: 
19. 8. 2016 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

POPTÁVKA

Brněnské Vánoce 2016
„ HRNKY LIMIT“

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2016

poptává nabídku

na uzavření Smlouvy na dodávku vratných nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2016 mezi  zadavatelem jako objednatelem a zájemcem jako dodavatelem  mimo rámec z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

1. Zadavatel: 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

Kontaktní osoba:         MgA. Jiří Mottl

tel. 542 427 103

                                               email: mottl@ticbrno.cz

 

2. Předmět poptávky

2.1. Předmět:

uzavření  smlouvy o dodání vratných nádob na nápoje pro prodejce nápojů ( dále jen „Hrnky“) v průběhu akce Brněnské Vánoce 2016  (dále jen „Akce“).

2.2. Technické parametry vratných nádob:

Typ:                             hrnek

Počet Hrnků:               10.000 ks
Objem (ml):                0,25 l
Materiál:                    porcelán        
Motiv:                                     dle  zadání a  Návrhu předloženém zadavatelem
Mytí:                           bez následků poškození materiálu a vzhledu Hrnků

2.3. Termín realizace předmětu plnění:              15. 11. 2016

 

2.4. Místo plnění:

                                    Sídlo zadavatele: Brno,  Radnická ulice  4

                                       Osoba oprávnění převzít plnění: MgA Jiří Mottl

 

 

 

2.5. Obchodní podmínky zadavatele:

Dohodu o plnění uvedené Poptávky uzavře zadavatel se zájemcem, který předloží nejvhodnější nabídku.

2.1.  Zájemce předloží jako součást nabídky podepsaný návrh smlouvy ve 2 vyhotoveních.

2.3.  Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného předloženého návrhu smlouvy.

 

3. Finanční podmínky

-        Zadavatel neposkytuje zálohu.

-        Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky předmětu plnění včetně dopravy.

-        Cena plnění bude zadavatelem hrazena v plné výši smluvní ceny, jestliže budou dodržena smluvně sjednané množství a odpovídající kvalita  dle  čl.  2.,bod  2.2  v termínu plnění Poptávky.

-        Úhrada za plnění zakázky bude prováděna na základě příslušného daňového dokladu (dále jen „faktury“), Faktury budou vystaveny po dodání zakázky v plném rozsahu a bez  vad  zadavateli předávacím protokolem. Předávací protokol bude podepsán pověřenými kontaktními osobami obou smluvních stran.

-        Faktury budou splatné do 14 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně, kurýrem nebo doporučeným dopisem). Za den úhrady se považuje datum odepsání finanční částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.

-        Pro případ nedodržení termínu plnění z  důvodů na straně vybraného zájemce, je vybraný zájemce  povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

 

 

4. Kritérium  hodnocení nabídek

4.1. Hlavním kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší  nabídková cena (váha 100 %) za 1 ks Hrnku bez DPH.Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky  Vítězem  nabídkového řízení se stane uchazeč, který splnil všechny podmínky a nabídl nejnižší cenu.

4.2. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

 

  • Nabídková cena za zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace nákladů v korunách českých.
  • Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky
    a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

 

4.3. V případě shody podaných nabídek bude o vítězi losováno za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu.

 

5. Podmínky podání nabídek

5.1.     Lhůta pro podání nabídky  je  dne   19. 8. 2016

5.2.     Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

5.3.     Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

a)        Identifikační údaje uchazeče

- jméno a příjmení/název firmy zájemce;

- adresa/sídlo;

- IČO; DIČ (pokud je přiděleno);

- bankovní spojení;

             - odkazy na již realizované  obdobné  akce  včetně dohledatelných referencí;

b)  Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

nabídkového řízení, zejména:

               1. Oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky

    - živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání  nabídky,

               2. Oprávnění k podnikání -výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné

                   evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;

              3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad (viz příloha.č.3).

c)   Cenovou nabídku podepsanou oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení

d)   Návrh  smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou

e) Pokud využije k zajištění předmětu spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy,
       či  smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží smlouvy o budoucí smlouvě,    

       je povinen v den podpisu Dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.

 

5.4. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

       Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni  po dobu 3 měsíců. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po
       skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se
       lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

 

Zájemci s nabídkou dodají uvedené doklady včetně  bezchybně a úplně vyplněného formuláře zájemce (viz příloha č. 1) .

6. Upozornění:

6.1. Poptávkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
6.2. Jednotlivé požadované doklady dle bodu 4. budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
6.3. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, nebo jejím jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.
6.4. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření Dohody.
6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah Poptávky, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis Dohody.
6.7. Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2016 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských vánoc 2016 je konečné a není možné se proti němu odvolat.
6.8. V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
6.9.  Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v  tomto řízení.
6.10.  Nabídky nebudou zájemcům vráceny.
6.11. Zájemce o uzavření Dohody  svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona
         č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím..

6.12. Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu. V případě nedoložení kteréhokoli údaje dle čl. 5, bodu 5.2. je zadavatel oprávněn vyřadit  zájemce bez dalšího z tohoto poptávkového řízení.

8. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2016 – „HRNKY LIMIT“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace:

-       sekretariát ředitelky, Brno, Radnická 4, 658 78 Brno -  do 19. 8. 2016  do  12:00 hod.

-       v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 17. 8. 2016 včetně.

 

9. Informace o výsledku řízení

Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku nabídkového řízení do 26. 8. 2016, K uzavření Dohody bude vybraný zájemce vyzván do 30. 8. 2016 prostřednictvím zadavatele.                                                                                                                                                          ých Vánoceu Brněnských Vánoce 2010 Rady města Brnau (vedoucí ekonom. oddělení). Viz přiložený originál p

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Formulář zájemce

Příloha č. 2: Krycí list

Příloha č. 3: Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad

 

V Brně, dne  9. 8. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková

                     ředitelka

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111