Instalace a pronájem kinotechnologie – kino Art a Distillery

Vydáno: 
10. 4. 2017 15:15
Datum konce výběrového řízení: 
20. 4. 2017 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Instalace a pronájem kinotechnologie - kino Art, Cihlářská 19, Brno a

Distillery, Pekařská 76, Brno po dobu 17. 5. – 30. 9. 2017“

dále jen „veřejná zakázka“

 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Milan Šimánek, tel.: 725 518 108, e-mail: simanek@kinoart.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 31 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je

a)    Deinstalace kinotechnologie ze sálu a promítací kabiny kina Art, Cihlářská 19, Brno, dále jen „kino Art“, v termínu od 1. 5. 2017 do 17. 5. 2017 a

b)    následná kompletní instalace této kinotechnologie v prostoru Distillery, Pekařská 76, Brno, dále jen „Distillery“, ke dni 17. 5. 2017 v 16 hodin,

c)     deinstalace kinotechnologie v prostoru Distillery v termínu od 28. 9. 2017 do 1. 10. 2017 a

d)    následná kompletní instalace této kinotechnologie do sálu a promítací kabiny kina Art ke dni 1. 10. 2017 v 12 hodin;

Kinotechnologií ad a) – d) se rozumí následující: digitální projektor Christie CP2210, server Doremi ShowVault, zvukový procesor AP20, 5 x zesilovač Crown, reproduktory 7 + 1, APC UPC.

Deinstalací se rozumí přesun kinotechnologie ze sálu a promítací kabiny, včetně zabalení proti poškození, manipulace, přesun do nového prostoru.

e)    Pronájem další kinotechnologie pro provoz kina v prostoru Distillery, jejíž specifikace se podává z přílohy č. 1.

 

Požadavky na zpracování nabídky uchazeče:

Uchazeč předloží krom dalších podkladů specifikovaných touto výzvou formou Krycího listu, jenž tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této výzvy, nabídku ceny.

 

Tato bude stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých prací, nákladů, rizik předpokládaných po celou dobu realizace zakázky a bude uvedena v Kč.

 

Doba / termín plnění VZ:

Ad a) – d):

Instalace kinotechnologie v následujících termínech:

-       V Distillery dne 17. 5. 2017 do 16 hodin

-       V kině Art dne 1. 10. 2017 do 10 hodin

 

Deinstalace kinotechnologie v následujících termínech:

-       Z kina Art od 1. 5. 2017 do 17. 5. 2017 tak, aby byly splněny termíny instalace viz výše,

-       Z Distillery od 28. 9. 2017 do 1. 10. 2017 tak, aby byly splněny termíny instalace viz výše.

 

Ad e):

Pronájem další kinotechnologie pro provoz kina v prostoru Distillery, jejíž specifikace se podává z přílohy č. 1.:

17. 5. 2017 – 30. 9. 2017

 

Maximální hodnota VZ:

400.000,- Kč bez DPH

 

Hodnotící kritérium hlavní:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

 

Hodnotící kritérium podpůrné:

V případě totožných nabídkových cen všech uchazečů bude vybrán ten, jenž prokáže nejvýznamnější reference v oboru, primárně ten, jenž prokáže pozitivní referenci zadavatele.

 

Místo plnění VZ:

-       kino Art, Cihlářská 19, Brno pro deinstalaci od 1. 5. 2017 do dne 17. 5. 2017 a instalaci ke dni 1. 10. 2017 do 10 hodin

-       Distillery, Pekařská 76, Brno pro instalaci do dne 17. 5. 2017 v 16 hodin a deinstalaci ode dne 28. 9. 2017 do dne 1. 10. 2017

-       Distillery, Pekařská 76, Brno pro pronájem kinotechnologie v období 17. 5. – 30. 9. 2017

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel zajistí prohlídku místa plnění ve lhůtě pro podání nabídek pro telefonické dohodě s Milanem Šimánkem, tel.: 725 518 108, v pracovních dnech od 9 h do 15 h.

 

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů.

 

a)    Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč

- uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěné uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů,

- předložení certifikátu prokazujícího oprávnění uchazeče nakládat s projektorem Christie a DCI technologií[V1] 

 

Další součásti zadávací dokumentace

Součástí nabídky uchazeče bude dále krycí list nabídky (příloha č. 2).

 

Obchodní podmínky:

 • Budou ujednány s vybraným uchazečem
 • Úhrada ceny dle faktury, jejíž splatnost bude 14 kalendářních dnů po dokončení zakázky dle této výzvy
 • sankce za prodlení v termínu dodací lhůty: 0,05% smluvní ceny zakázky za každý i započatý den prodlení,
 • smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu určitou do 1. 10. 2017.

 

Další požadavky zadavatele

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka může být podána maximálně dvěma uchazeči současně, přičemž každý z uchazečů musí prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce spolu s těmito přílohami

-       Č. 2 – krycí list

-       Č. 3 – čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům,

-       Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů,

 

Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "Instalace a pronájem kinotechnologie – Kino Art / Distillery“.

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude moci být zadavatelem vyřazena.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do: 20. 4. 2017                            Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:   Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace


Přílohy:       

 1. Vymezení předmětu zakázky co do pronájmu technologie
 2. Krycí list nabídky
 3. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům


Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111