Kavárna pro projekt Re:publika 2018

Vydáno: 
29. 3. 2018 13:30
Datum konce výběrového řízení: 
9. 4. 2018 23:55

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ve smyslu ustanovení § 6 a § 178 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Kavárna pro projekt Re:publika 2018

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Kateřina Theissigová, 775 920 562, theissigova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 178 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je následující:

 

-          Provoz kavárny v rámci projektu Festival RE:PUBLIKA

-          Zajištění vybavení Kavárny u budovy (v exteriéru) Králíkova divadla v areálu BVV

Doba plnění VZ:

26. 5. – 17. 6. 2018

Výše nájemného:

zdarma

Místo plnění:

Exteriér budovy Králíkova divadla v areálu BVV v Brně

Viz fotodokumentace – Příloha č. 1 této výzvy

Viz nákres místa – Příloha č. 2 této výzvy

Další podmínky:

-          prodej špičkového sortimentu kávy

-          prodej sortimentu zaměřeného zejména na kávové speciality, čaj a doplňkový gastronomický sortiment, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů

 

-          stylový vzhled vybavení

 

-          zajištění vybavení (i nábytku)

 

-          prodejní doba- po – čt 14.00 – 21.00, pá 14.00 – 23.00, so 10.00 – 23.00, ne 10.00 – 21.00

 

-          stylová nabídka, stylové vybavení

Vítězný dodavatel je povinen akceptovat obrandování venkovního prostoru, které dodá zadavatel a bude navrhnuto ve stylu „Pražská kavárna“. Vizuální prvky je nutno začlenit i do návrhů doplňkového sortimentu vybavení kavárny (rozetky, cukry atd.)

-          Dodavatel zajistí přívod elektrické energie, není zde přívod vody, ani odpad. Jako zázemí je možné využít kancelářské prostory v přízemí objektu Králíkova divadla.

Prohlídka místa plnění VZ:

Úterý 3. 4. 2018 v době 12:00 – 14:00 hod, případně po předchozí domluvě.

kontaktní osoba – Kateřina Theissigová, 775 920 562, theissigova@ticbrno.cz

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci splněním profesní způsobilosti.

Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel  v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

Dodavatel předloží:

a)    návrh nabízeného sortimentu

-        specifikace druhů kávy, včetně dodání návrhu kávového menu, včetně cen pro zákazníky,

-        specifikace kávové technologie

 

b)    návrh řešení kavárny – návrh rozvržení nábytku, návrh zařízení kavárny s variantou částečného zastřešení, celková vizualizace

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 1. Kvalita nabízeného sortimentu – váha kritéria 50 %
 2. Zpracování návrhu řešení kavárny – váha kritéria 50%

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

 

Způsob hodnocení nabídek:

Kritérium č. 1 – kvalita nabízeného sortimentu, kávové menu – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka založená na výběrové kávě. Pro hodnocení tohoto kritéria bude využita metoda tzv. „slepého testu“, jímž bude zkoumána zejména chuťová plnost, aroma a vůně kávy. Slepý test proběhne v místě zasedání hodnotící komise. Pořadí, v němž budou dodavatelé předkládat své vzory kávy, bude určeno losem. Následně proběhne ochutnávka kávy hodnotící komisí a vyhodnocení vzorků dle níže uvedených pravidel hodnocení.

Kritérium č. 2 – Zpracování návrhu řešení kavárny, včetně vizualizace prostoru, nábytku a doplňků – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která bude originální a stylově bude nejlépe odpovídat nabízenému prostoru a  konceptu ve stylu „Pražská kavárna“.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – kvalita nabízeného sortimentu, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – Zpracování návrhu řešení kavárny. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los v termínu, o němž budou dodavatelé vyrozuměni.

 

Obchodní podmínky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o podnájmu o uzavřené mezi zadavatelem jako nájemcem a vítězným dodavatelem jako podnájemcem.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s termínem plnění nejpozději do 18. 6. 2018.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Oprávnění k podnikání,
  2. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán

 

 1. 2.     návrh nabízeného sortimentu

-        specifikace druhů kávy, včetně dodání návrhu kávového menu, včetně cen pro zákazníky,

-        specifikace kávové technologie

 

 1. návrh řešení kavárny – návrh rozvržení nábytku, návrh zařízení kavárny, celková vizualizace
 1. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
 • Nabídka bude předložena v elektronické formě, v českém jazyce a bude zaslána na e-mail theissigova@ticbrno.cz.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude moci být zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním nabídky, příp. smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum:    9. 4. 2018

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány elektronicky na e-mail theissigova@ticbrno.cz.

 

V Brně dne 29. 3. 2018

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

     

 

Příloha:
- fotodokumentace místa plnění – Příloha č. 1 této výzvy
- nákres místa plnění – Příloha č. 2 této výzvy

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111