Léto v centru – Kavárna

Vydáno: 
3. 5. 2017 16:15
Datum konce výběrového řízení: 
11. 5. 2017 12:00

„Léto v centru“
Výzva a podmínky nabídkového řízení „Kavárna“

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Léto v centru“ vyhlašuje nabídkové řízení na provozovatele a užívání Kavárny pro prodej na Moravském náměstí.


1. Zadavatel: 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 2-10, 658 78 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

(dále jen „TICmB“)

Kontaktní osoba:             MgA. Jiří Mottl

tel. 542 427 103

                                                               email: mottl@ticbrno.cz

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o nájem a užívání stánku „Kavárny“ (dále jen „stánku“) pro občerstvení veřejnosti v rámci pořádání projektu „Léto v centru“, v období od 19. května 2017 a ukončen bude 31. srpnem 2017.  

2.1 Specifikace stánku:
Celková plocha baru:                      10,9 m2

  • Umístění stánku na Moravském náměstí – viz příloha č. 4
  • Nákres stánku – viz příloha č. 5

2.2 Termíny prodeje:                                                    od 19. 5. 2017  do 31. 8. 2017 včetně,

otvírací doba 14:00 - 22:00 (pá, so do 24:00)

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:  1.500,- Kč bez DPH za den, tzn.  min. 157.500,- Kč bez DPH (za 105 dní).

 

2.4 Specifikace sortimentu:

Požadujeme regionálního provozovatele kavárny nebo gastro-zařízení, s uvedeným sortimentem:

·         Jídlo: Sendviče, paštiky s pečivem, nakládané sýrové delikatesy, sezonní polévky, studené obědové saláty z domácích těstovin, zeleninové saláty

·         Dezerty: jablečný štrůdl, italské tiramisu, zmrzlina a zmrzlinové poháry s čerstvým ovocem,

·         Nápoje: kávy espresso, cappuccino, latte macchiato, frappé, ledová káva, domácí limonády dle sezonní nabídky, ovocné mošty, výběrová letní vína, nealkoholické míchané nápoje

Podmínkou je použití kvalitních a značkových surovin.

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:

-       V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie. Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do
18. 5. 2017, a to ve výši 7.000,- Kč bez DPH za stánek. Zájemce uhradí tuto cenu bez DPH, které bude posléze přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce října 2017.

 

Forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena faktura v celkové výši nájemného navrhovaného zájemcem, včetně DPH. Faktura bude splatná do 18. 5. 2017.

 

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 18. 5. 2017, bude vyžadováno složení kauce na účet TICmB za případné poškození stánků, a to ve výši: 20.000,- Kč

 

Tato kauce bude v průběhu měsíce října 2017 vratná v závislosti na poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

 

Pokud nebude do 18. 5. 2017 uhrazena plná výše celkové částky nájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán jinému zájemci z řad náhradníků!

 

4. Podmínky podání nabídek

Zájemci o užívání stánku při akci „Léto v centru“  zašlou své nabídky zadavateli do 11. 5.2017. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha
č. 1) a uvedou následující údaje:

- jméno a příjmení/název firmy zájemce;

- kontakt:  mobil,email

- adresa/sídlo; korespondenční adresa

- IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH

- bankovní spojení;

- odkazy na již realizované projekty včetně dohledatelných referencí;

- navrhované nájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);

- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;

-  Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ( Příloha č. 2.)

- čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 18. 5. 2017 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 3).

 

Upozornění:

a)          Typ nabízeného sortimentu „Kavárny“ je předem daný.

b)         Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

c)          Způsob zpracování nabídky:

  • Příloha  č. 1 s označením stánku a s nabídkou ceny
  • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení
  • Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad

d)         Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Způsob označení jednotlivých listů

e)         Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v  zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

f)           Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

g)          Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

h)         Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

i)           TICmB si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

j)           TICmB si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah nabídkového řízení, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis nájemní smlouvy na vybraný stánek.

k)          V případě odstoupení vybraného zájemce, postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

l)           Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

m)       Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

n)         Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  • o)         V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce, termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

p)         Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

q)         Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný Krycí list(Příloha č.1) zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.

r)          Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku  a vyloučit uchazeče z výběrového řízení z nabídkového řízení  za v případě

  • nesplnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek zadavatele,
  • opožděného podání nabídky,
  • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 

5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Léto v centru - Kavárna“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky lze doručit na adresu: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 4, 658 78 Brno, do 11. 5. 2017 do 12:00 hod. Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 11. 5. 2017  - pondělí až pátek od 8 hod. do 15 hod., v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 9. 5. 2017 včetně.

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejvyšší nabídková cena nájemného, které se zájemce zavazuje uhradit.                                            

V případě shody podaných nabídek bude o vítězi losováno za účasti uchazečů.

 

V Brně, dne

 

 

 

                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková

                                           Ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Formulář zájemce s nabídkou ceny

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3:  Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad

Příloha č. 4:  Plánek rozmístění stánků v rámci projektu „Léto v centru“

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111