Nájem sanitárního zařízení, příslušenství a zábran v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018

Vydáno: 
10. 8. 2018 10:15
Datum konce výběrového řízení: 
27. 8. 2018 11:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Nájem sanitárního zařízení, příslušenství a zábran v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018.“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je nájem sanitárního zařízení, příslušenství sanitárního zařízení a kovových zábran pro projekt Vánoce 2018 pořádaný zadavatelem veřejné zakázky na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí v Brně v listopadu a prosinci 2018.

Seznam sanitárního zařízení, příslušenství a zábran:

Část A – tato část se týká náměstí Svobody v Brně:

 1. Pronájem 1 ks mobilní WC – muži, včetně dopravy, instalace, čištění, dezinfekce, denní servis WC vždy po 22.00 hodině.

Termín pronájmu: od 16. 11. 2018 od 8,00 hod. do 20. 11. 2018, do 22:00 hod.

 1. Pronájem 10 ks mobilní WC (z toho 4 ks mobilní WC muži, 5 ks mobilní WC ženy, 1 ks mobilní WC bezbariérový), včetně dopravy, instalace, čištění, dezinfekce, odvozu, konečného čištění a desinfekce, denní servis WC vždy po 22.00 hodině.

Termín pronájmu: od 21. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 1. Pronájem 5 ks gelových umýváren, kontrolu plnění gelových umýváren provádět denně, průběžně a současně doplňovat náplň desinfekčního roztoku

Termín pronájmu: od 21. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 

 1. Pronájem 40 ks nízkých kovových zábran, výška cca 120 cm, délka cca 250 cm (celkem asi 100 bm)

Termín pronájmu: od 18. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 

 1. Pronájem 30 ks vysokých kovových zábran, výška cca 200 cm, délka cca 250 cm,(celkem délka asi 75 bm)

Termín pronájmu: od 18. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 

Část B – tato část se týká Dominikánského náměstí v Brně:

 1. Pronájem 1 ks mobilní WC – muži, včetně dopravy, instalace, čištění, dezinfekce, odvozu, konečného čištění a desinfekce, denní servis WC vždy po 22.00 hodině.

Termín pronájmu: od 16. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 1. 2.     Pronájem 2 ks mobilní WC ženy, včetně dopravy, instalace, čištění, dezinfekce, odvozu, konečného čištění a desinfekce, denní servis WC vždy po 22.00 hodině.

Termín pronájmu: od 21. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 1. Pronájem 2 ks gelových umýváren, kontrolu plnění gelových umýváren provádět denně, průběžně a současně doplňovat náplň desinfekčního roztoku

Termín pronájmu: od 21. 11. 2018 od 8,00 hod. do 28. 12. 2018, do 22:00 hod.

 

Požadavky zadavatele na typ mobilního WC a jeho vybavení:

 • Požadavkem zadavatele je dostatečné vnitřní osvětlení toalety
 • Typ – chemické WC
 • Oboustranný uzamykací mechanismus dveří
 • Označení muži, ženy
 • Protiskluzová podlaha
 • Věšák na oděvy
 • Držák toaletního papíru
 • Zásobník s dávkovačem dezinfekčního prostředku na ruce
 • Pisoár pro pány¨
 • Řádné odvětrání prostoru toalety

 

Předpokládaná doba plnění VZ

16. listopad 2018 – 28. prosince 2018

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 200.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí v Brně

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním podmínek technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

c)    Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně

d)    Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

e)    Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c) Technická kvalifikace:

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením přehledu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 200.000,- Kč bez DPH) zajištěných dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu.

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavek na zpracování ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky:

Návrh ceny v podobě položkového rozpočtu bude obsahovat:

 1. Cenu za jednotlivé položky dle této výzvy bez DPH
 2. Celkovou cenu bez DPH
 3. DPH
 4. Celkovou cenu včetně DPH

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje cenovou nabídku ve formě položkového rozpočtu a v něm stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Dodavatel dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené v položkovém rozpočtu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou do 28. prosince 2018.

Dílčí služby nad rámec smlouvy o dílo budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele, každá objednávka bude považována za samostatnou smlouvu o dílo.

Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

Lhůta pro poskytnutí dílčích služeb nad rámec smlouvy bude stanovena v jednotlivých objednávkách a budou provedeny vždy max. do 14 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Cena dílčí služby bude stanovena v souladu s cenami uvedenými ve smlouvě o dílo.

Pro případ prodlení dodavatele s provedením služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši alespoň 0,05 % z ceny služby za každý den prodlení s dodáním.

Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí služby. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Podkladem, pro vystavení faktury bude protokol o převzetí zboží, či jiný způsob odsouhlasení převzetí zboží oprávněnou osobou zadavatele.

Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

Smlouvu o dílo bude možné ze strany zadavatele vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 týdny.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedení všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické, či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),
   1. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,
   2. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
   3. Soupis referenčních zakázek
 3. Ceník - položkový rozpočet
 4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
 5. Přílohy (nepovinné).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Nájem sanitárního zařízení, příslušenství a zábran v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018.“
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 27. srpna 2018                                   Hodina: 11:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

 

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do

27. 8. 2018, 11. hodiny.

Pondělí – Čtvrtek 9:00 - 11.00 hod. a 12.00 - 15.00, pátek 9:00 – 11.00,

v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn.

nejpozději dne 24. 8. 2018 včetně.

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

 

 

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Informace o GDPR

 

 

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111