Odborné činnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Vydáno: 
27. 2. 2020 16:00
Datum konce výběrového řízení: 
9. 3. 2020 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Odborné činnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výkon těchto odborných činností při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárních ochrany:

1)    Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v rozsahu platných předpisů

2)    Činnost odborně způsobilé osoby požární ochrany v rozsahu platných předpisů

3)    Činnost v oblasti hygieny práce v rozsahu platných předpisů

4)    Jednání se státními a kontrolními orgány a pojišťovnami

5)    Provádění zákonných revizí a kontrol:

5. 1. kontroly provozuschopnosti vybraných druhů požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty, požární uzávěry, ucpávky, nouzové osvětlení apod.)

5. 2. opravy a servis vybraných druhů požárně bezpečnostních zařízení

5. 3. revize elektrické instalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů

6)    Zpracování příslušné zákonné dokumentace pro objekty do 1 měsíce po obdržení výzvy vedení TIC

7)    Školení zaměstnanců BOZP a PO, vozidel do 3,5 t a další potřebná školení on-line formou e-learningu s vedením agendy a zadáváním zaměstnanců do systému

8)    Vedení agendy pracovních a úrazů fyzických osob úrazů v elektronické podobě.

9)      Vypracování projektové dokumentace pro dané akce dle zadání, zajištění schválení orgány dotčenými ve stavebním řízení do stanovených termínů

 

 

Zadavatel bude činit dle aktuální potřeby dílčí objednávky, které budou nad rámec této výzvy.

 

Zadavatel požaduje splnění následujících povinností dodavatelem, a to pod smluvní pokutou:

1)    Schopnost dostavit se osobně na místo s výskytem problému v Brně do 1 hodiny,

2)    Schopnost nepřetržitého poradenství telefonicky a e-mailem včetně víkendů a státních svátků,

3)    V případě porušení byť jedné z výše uvedených povinností přísluší zadavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč

 

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

Červen 2020 – květen 2023

 

Maximální hodnota VZ:

750.000,- Kč + DPH

 

Místo plnění VZ:

sídlo zadavatele

 

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující existenci živnostenského oprávnění – poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technicko – organizační činnosti v oblasti požární ochrany (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.
 4. Platné osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o periodické zkoušce v souladu s ust. § 10 zákona č. 309/2006 Sb. pro všechny činnosti uvedené v popisu předmětu veřejné zakázky.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč)

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby bez DPH

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. do sídla zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 • Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2023.
 • Dílčí služby v rámci předmětu této veřejné zakázky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele, každá objednávka bude považována za samostatnou smlouvu.
 • Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.
 • Pro případ prodlení dodavatele bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
  z ceny služby za každý den prodlení s dodáním služby.
 • Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí dílčí dodávky služby, zpravidla jednou měsíčně. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhotovení faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Rámcovou smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy budou následující ujednání:

-       dodavatel si je vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

-       dodavatel je povinen dostavit se osobně na místo s výskytem problému v Brně do 1 hodiny,

-       dodavatel je povinen poskytovat nepřetržitého poradenství telefonicky a e-mailem včetně víkendů a státních svátků,

-       v případě porušení byť jedné z obou výše uvedených povinností přísluší zadavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč

 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností, Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje základní a profesní kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy)
  3. Oprávnění k podnikání,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán
  5. Platné osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o periodické zkoušce v souladu s ust. § 10 zákona č. 309/2006 Sb. pro všechny činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky

 

 1. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – soupis referenčních zakázek spolu s uvedením popisu zakázky a kontaktu na zadavatele této zakázky,
 2. Návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 1. Přílohy (nepovinné).

 

 

 


Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Odborné činnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.“

 

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, či technické kvalifikace uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

 


Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:               

                                                           Datum: 9. 3. 2020             Hodina: 10:00 hod.

 

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

Radnická 365/2, 602 00 Brno, sekretariát

Úřední hodiny sekretariátu: po – pá: 9:00 – 15.00 hod.

 

 

V Brně dne 27. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

      

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 3. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Zjednodušená informace o GDPR 

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111