Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018

Vydáno: 
10. 8. 2018 15:15
Datum konce výběrového řízení: 
23. 8. 2018 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018.“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba, Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky bude:

zajištění ostrahy vánočních trhů a funkce správce tržiště po dobu trvání projektu Brněnské Vánoce 2018, kterou zadavatel organizuje na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí.

 

Rozsah ostrahy a počty pracovníků ostrahy vánočních trhů – termíny a pracovní doba na nám. Svobody:

 • Zabezpečení celého prostoru nám. Svobody včetně prodejních stánků, podia, stavby Zimního baru, vánočního stromu a ostatních mobilních staveb, které jsou součástí vánočních trhů formou strážní služby v denních i nočních hodinách v termínu od 20. 11. 2018 od 22,00 hod. do 29. 12. 2018 do 8,00 hod.
 • Počet pracovníků ostrahy: 3 pracovníci noční ostrahy denně od 22:00 hod. do 8:00 hod.
   • 1 pracovník na Dominikánském náměstí
   • 2 pracovníci na nám. Svobody
 • Počet pracovníků ostrahy:
  • 1 pracovník denní ostrahy (správce tržiště) od 8:00 hod. do 22.00 hod.  na nám. Svobody
  • 1 pracovník denní ostrahy (správce tržiště) od 8:00 hod. do 22.00 hod. na Dominikánském náměstí
 • V termínu od 29. 12. 2018 od 8,00 hod. do 7. 1. 2018 do 21,00 hod. zajištění ostrahy vánočního stromu na nám. Svobody prováděné 1 zaměstnancem ostrahy

 

Funkce správce tržiště – termíny, náplň činnosti na nám. Svobody a Dominikánském náměstí:

 • Termín: od 20. 11. 2018 do 29. 12. 2017
 • Pracovní doba: od 8:00 do 22:00 hod.

 

Denně prováděná činnost správcem tržiště a ostrahou na nám. Svobody:

 • Zapisování stavu elektroměrů na jednotlivých stáncích, zápis provádět 1x za 3 dny
 • 1x za hodinu obhlídka tržiště
 • Hlídání stavby Zimního baru a všech dočasných staveb
 • Vyplňování knihy závad
 • Kontrola zahájení prodeje ve všech stáncích denně 9:00 až 9:15 hod.
 • Kontrola ukončení prodeje 21:45 hod. ve všech stáncích
 • Kontrola úklidu a pořádku u jednotlivých stánků
 • Dohled nad úklidem na náměstí, úklidovou službou a denními uklízeči
 • Kontrola funkčnosti mobilních WC
 • Demontáž zvonku ze zvoničky ve 22:00 hod. a jeho zpětná montáž v 8:00 hod.

Stanoviště pracovníků ostrahy a správce tržiště:

 • Kontejner za podiem na nám. Svobody

Denně prováděná činnost správcem trhu a ostrahou na Dominikánském náměstí:

 • Zabezpečení Betlému a hřiště s dřevěnými zvířaty od 20.11.2018 od 22,00 hod do 28.11.2018 do 22,00 hod.
 • 1 pracovníci noční ostrahy denně od 22:00 hod. do 8:00 hod.
 • 1 pracovník denní ostrahy od 8:00 hod. do 22.00 hod.
 • Zabezpečení celého prostoru Dominikánského náměstí včetně prodejních stánků a ostatních mobilních staveb, které jsou součástí vánočních trhů formou strážní služby v denních i nočních hodinách v termínu od 20.11.2018 od 22,00 hod. do 29.12. 2018 do 8,00 hod.
 • Zapisování stavu elektroměrů na jednotlivých stáncích, zápis 1x za 3 dny
 • 1x za hodinu obhlídka tržiště
 • Vyplňování knihy závad
 • Ostraha Betlému
 • Kontrola zahájení prodeje ve všech stáncích denně 9:00 až 9:15 hod.
 • Kontrola ukončení prodeje 21:45 hod. ve všech stáncích
 • Kontrola úklidu a pořádku u jednotlivých stánků
 • Dohled nad úklidem na náměstí, úklidovou službou a denními uklízeči
 • Kontrola funkčnosti mobilních WC
 • Demontáž zvonku ze zvoničky ve 22:00 hod. a jeho zpětná montáž v 8:00 hod.

 

Další požadavky:

 • Drobné opravy (např.: připevnění uvolněných prken u ohrady Betléma, drobné opravy částí stánků)
 • Drobné opravy – zapnutí pojistek při výpadku el. energie u stánku
 • V případě nutnosti zajištění lékařské pomoci, pomoci Policie ČR, Městské policie apod.
 • Komunikace s pracovníky TSB, a.s., a pracovníky TIC Brno
 • Spoluúčast při přebírání stánků TIC BRNO, p.o. od TSB, a.s., před zahájením vánočních trhů
 • Spoluúčast při přebírání stánků prodejcům před zahájením vánočních trhů
 • Spoluúčast při přebírání stánků od prodejců a předávání stánků TSB, a.s., po ukončení projektu
 • Plnění dalších úkolů podle pokynu kompetentních pracovníků TIC BRNO, p.o.

Zadavatel si vyhrazuje právo na případné doplnění či změnu v časech, počtech a termínech dle aktuální potřeby projektu.

 

Součástí poskytování hlídacích a zabezpečovacích služeb je:

 • Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění služeb
 • Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému zajištění plnění služeb
 • Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

 

Předpokládaná doba plnění VZ

od 18. listopadu 2018 - 7. ledna 2019

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 500 000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí v Brně 

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním podmínek technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 1. Dodání seznamu pracovníků, kteří budou zakázku zajišťovat (výkonní a vedoucí) + osvědčení odborné způsobilosti všech těchto zaměstnanců, tzn. doklad o absolvování zkoušky strážný nebo detektiv koncipient.

Pokud v mezidobí ode dne podání nabídky dodavatelem do zahájení realizace zakázky dojde k personální změně dodavatele, je dodavatel povinen o tomto informovat zadavatele – poskytnout mu aktuální seznam zaměstnanců a výše uvedené podklady předložit ke každému případnému nově příchozímu zaměstnanci, jenž se na realizaci zakázky bude podílet.

 1. Každý ze zaměstnanců bezpečnostní agentury musí být v trvalém pracovním poměru, případně u bezpečnostní agentury pracují na DPP po dobu delší než 18 měsíců.
 2. Všichni zaměstnanci, či vedoucí pracovníci, jež se budou podílet na realizaci zakázky dle tohoto výběrového řízení, musí být v řádné fyzické kondici odpovídající charakteru činnosti jimi vykonávané dle tohoto výběrového řízení.
 3. Vizualizace obsahující specifikaci stejnokroje, služebního průkazu, spojovacích prostředků a prostředků sebeobrany, jež budou k realizaci předmětu plnění dle tohoto výběrového řízení využívány.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením

-       realizace minimálně jedné zakázky shodného, či obdobného charakteru a velikosti zajištěných v posledních třech letech, jejichž hodnota realizace byla minimálně 500.000,- Kč.

V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

-       období realizace zakázky a její rozsah

-       název zakázky nebo stručný popis

-       kontaktní osoby dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka poskytnuta,

 

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu.

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky:

Návrh ceny v podobě položkového rozpočtu bude obsahovat:

 1. Počet dnů a hodin práce správce trhu na nám. Svobody a Dominikánském náměstí, cenu za hodinu práce správce trhu, celkovou cenu za odvedenou práci správcem trhu bez DPH
 2. Počet dnů a hodin práce pracovníků ostrahy na nám. Svobody cenu za hodinu práce pracovníka ostrahy, celkovou cenu za odvedenou práci všech pracovníků ostrahy
 3. Počet dnů a hodin práce pracovníků ostrahy na Dominikánském náměstí, cenu za hodinu práce pracovníka ostrahy, celkovou cenu za odvedenou práci všech pracovníků ostrahy na Dominikánském náměstí, bez DPH
 4. Celkový součet cen bez DPH
 5. DPH
 6. Celkový součet cen vč. DPH

 

Dodavatel zpracuje cenovou nabídku ve formě položkového rozpočtu a v něm stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu s touto výzvou. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Dodavatel dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené v položkovém rozpočtu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatel spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu s touto výzvou jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 1. Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 7. 1. 2019.
 3. Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
  z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.
 4. Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 5. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 6. Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 7. Přílohou smlouvy uzavřené pro realizaci zakázky dle tohoto výběrového řízení bude jmenný seznam zaměstnanců dodavatele a rozpis jejich služeb pro každý den.
 8. Dodavatel je povinen zajistit dohled vedoucím zaměstnancem, a to vždy 2 x za noc.
 9. Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 10. Součástí smlouvy bude dále následující ujednání:

 

-       Všichni zaměstnanci bezpečnostní agentury, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, budou vybaveni jednotným stejnokrojem prokazujícím příslušnost k bezpečnostní agentuře, budou u sebe mít služební průkaz, budou vybaveni spojovacími prostředky (mobilní telefon příp. RDS) a budou disponovat prostředky sebeobrany.

-          Dodavatel je povinen zajistit minimálně dvě neohlášené kontroly v nepravidelné době v nočních hodinách. O těchto kontrolách bude proveden záznam.

-          K realizaci zakázky lze využít pouze zaměstnance na HPP, nebo pracující u dodavatele na DPP po dobu delší než 18 měsíců. K realizaci zakázky lze využít pouze zaměstnance dodavatele v řádné fyzické kondici odpovídající charakteru činnosti jimi vykonávané dle této smlouvy.

-          K realizaci zakázky lze využít pouze zaměstnance dodavatele, jež úspěšně složili zkoušky strážný nebo detektiv koncipient.

-          Pokud v mezidobí ode dne podání nabídky dodavatelem do zahájení realizace zakázky dojde k personální změně dodavatele, je dodavatel povinen o tomto informovat objednatele – poskytnout mu aktuální seznam zaměstnanců a výše uvedené podklady předložit ke každému případnému nově příchozímu zaměstnanci, jenž se na realizaci zakázky bude podílet.

 • Pro případ porušení povinnosti dodavatele ad. 7., 8., 10, viz výše odstavce v oddílu Obchodní podmínky této výzvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

 

 1. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

a)      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

b)      Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),

c)      Výpis z živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,

d)      Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

e)      Prohlášení dodavatele o tom, že osoby vykonávající ostrahu jsou v pracovněprávním vztahu k dodavateli a splňují zákonné kvalifikační předpoklady pro výkon této činnosti.

f)       Podklady prokazující vzdělání a odbornou kvalifikaci zaměstnanců, či vedoucích pracovníků dodavatele - tzn. doklad o absolvování zkoušky strážný nebo detektiv koncipient / Doklad o vzdělání (formou úředně ověřené kopie Osvědčení o odborné způsobilosti)

g)      seznam pracovníků, kteří budou zakázku zajišťovat (výkonní a vedoucí)

h)      Prohlášení o tom, že všichni zaměstnanci, či vedoucí pracovníci, jež se budou podílet na realizaci zakázky dle tohoto výběrového řízení, jsou v řádné fyzické kondici odpovídající charakteru činnosti jimi vykonávané dle tohoto výběrového řízení.

i)       Vizualizace obsahující specifikaci stejnokroje, služebního průkazu, spojovacích prostředků a prostředků sebeobrany, jež budou k realizaci předmětu plnění dle tohoto výběrového řízení využívány.

j)       Soupis referenčních zakázek

 

 1. Ceník - položkový rozpočet
 2. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
  1. Přílohy (nepovinné).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018.“
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 23. srpna 2018                                   Hodina: 10:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do

23. 8. 2018 do 10:00 hod.   

 

Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00,

v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn.

nejpozději dne 21. 8. 2018 včetně.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

      

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Mapy náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně
 5. Zjednodušená informace o GDPR 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111