Outdoorová propagace Brněnské Vánoce 2017

Vydáno: 
19. 9. 2017 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
29. 9. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Outdoorová propagace Brněnské Vánoce 2017“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Bc. Filip Nekola, tel.: +420 773 762 301, e-mail: nekola@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je realizace outdoorové propagační kampaně k akci Brněnské Vánoce 2017, jejíž plnění spočívá v zajištění tisku propagačních materiálu zadavatele, jejich distribuce a zajištění reklamních outdoorových ploch, výlep těchto propagačních materiálu na zajištěné outdoorové reklamní plochy dle specifikace. Zajištění doprovodné distribuce informačních materiálů dle specifikace.

U 30% dodavatelem vybraných ploch je požadováno doložení písemné garance, že budou tyto plochy dány k dispozici za účelem naplnění předmětu této VZ, a dodání konkrétních čísel ploch.

Specifikace:

Lokalita:
Města: Brno a jeho okolí, Olomouc, Jihlava, Břeclav, Mikulov, Zlín, Jihlava, Ostrava, Bratislava, Praha, Pardubice, Hradec Králové              

Specifikace nosičů:  
CLV vitríny, billboardy, případně další vhodné typy outdoorových nosičů, například letáků.

Specifikace distribuce:  
Lokalita: Pardubický, Královehradecký, Středočeský, Jihočeský kraj – pouze krajská města, případně ostatní s populací nad 30 000 obyvatel

Místa:
Infocentra, kulturní centra, muzea, galerie, knihovny a další vhodná místa

Praha - stanice metra, centrum města - Infocentra, kulturní centra, knihovny, muzea a další vhodná místa

 

Předpokládaná doba plnění VZ

1. 11. 2017 – 31. 12. 2017

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 350.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě, že

nabídková cena nabídnutá dodavatelem překročí částku 350.000,- Kč bez DPH, bude taková nabídka dodavatele vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

Praha, Pardubický, Královehradecký, Středočeský, Jihočeský kraj, Olomouc, Jihlava, Zlín, Ostrava, Bratislava

Prohlídka místa plnění VZ:

ne

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

     


 

Kritéria pro hodnocení nabídek:                                                                               

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 1. Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč)                                                            30  %

– za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených touto výzvou nejnižší.

 

 1. Celkové plošné pokrytí a počet nosičů                                                                             70 %

-  za nejvhodnější bude hodnocena nabídka nabízející nejvyšší hustotu / počet nosičů ve strategicky výhodných lokalitách, tj. takových, u nichž se předpokládá nejvyšší hustota výskytu lidí

 

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2 – celkové plošné pokrytí a počet nosičů, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1 – nejnižší nabídková cena. V případě rovnosti i v tomto kritériu, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výší nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-       Dodavatelem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke  
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů, která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Dodavatel dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené   
 v položkovém rozpočtu.

-       Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:   1. 11. 2017

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  31. 12. 2017

 • Zálohy nejsou přípustné.
 • Cena je splatná v termínu ukončení předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje termín ukončení plnění veřejné zakázky.
  Splatnost faktury:  21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle
čl. II. bod 1

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktury:     0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených po právní revizi smlouvy zadavatele.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených) po právní revizi smlouvy zadavatele.
 • U 50% vybraných míst je požadováno doložení garance přítomnosti letáku na daných místech distribuce po celou dobu trvání veřejné zakázky ve formě fotodokumentace.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.1)
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou (Příloha č. 3)
 4. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 5. Podrobný popis nabízeného plnění dle požadavků zadavatele včetně specifikace celkového plošného pokrytí a počet nosičů,
 6. Položkový rozpočet
 7. Návrh smlouvy v souladu s požadavky této výzvy v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy. Návrh smlouvy bude poté předložen právníkovi zadavatele k revizi. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel Krycí list.
 8. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 9. Přílohy (nepovinné).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Outdoorová propagace Brněnské Vánoce 2017“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        29.  9.  2017        12:00  hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad

 

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111