Oznámení zadavatele o změně výběrového řízení „Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem„

Vydáno: 
14. 11. 2019 14:45
Datum konce výběrového řízení: 
25. 11. 2019 11:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o změně výběrového řízení

 

Název zakázky:

 

„Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem„

ze dne 5. 11. 2019

Údaje o zadavateli:      

   

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Martina Výrková, e-mail: martina@cityofmusic.cz, tel: 739 372 309

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Vážení,

zadavatel si tímto dovoluje změnit podmínky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu dle výzvy k podání nabídky ze dne 5. 11. 2019 s předmětem "Sezónní tiskovina - Hudební průvodce Brnem" následovně:

a) Předmětem zakázky je zajištění tisku včetně svázání brožury Hudební průvodce Brnem a současně uskladnění této tiskoviny po dobu 2 let, včetně závozu do sídla zadavatele.
b) Uchazeč, jehož nabídka nebude podána pro realizaci celého předmětu veřejné zakázky, bude z účasti na výběrovém řízení vyloučena.
c) Zadavatel požaduje nově nacenění POUZE JEDNÉ VARIANTY POČTU STRAN, A TO počtu stran 52 (48 stran tiskovina + 4 strany obálka). Počet výtisků české a anglické verze zůstává nezměněn. Zadavatel v okamžiku hodnocení nabídek zvolí počet
d) Zadavatel požaduje nacenění uskladnění tiskovin na dobu leden 2020 - leden 2022 s měsíčním závozem do centra Brna - sídla zadavatele. Cena za uskladnění a závoz bude fakturována měsíčně, zadavatel tedy požaduje uvedení ceny za měsíc uskladnění a závozu bez DPH.
e) V případě, že nabídková cena překročí cenu 800.000,- Kč bez DPH, bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění podmínek.
f) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 11. 2019
g) Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti následovně:


Kritérium pro hodnocení nabídek:

1. cena tisku včetně svázání brožury bez DPH - váha kritéria 70 %
2. cena uskladnění tiskoviny, včetně závozu bez DPH - měsíčně -  váha kritéria 30 %

Nejlépe budou hodnoceny nabídky s nejnižší nabízenou cenou bez DPH.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 - 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1.

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

 

V Brně dne: ..........................................

 

 

                                                                                        Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                      ředitelka organizace

                                                                                         TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111