Podnájem prodejny s občerstvením – léto 2016

Vydáno: 
26. 4. 2016 14:15
Datum konce výběrového řízení: 
6. 5. 2016 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

„Podnájem prodejny s občerstvením – léto 2016“

Údaje o vyhlašovateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Marika Kupková, email: kupkova@ticbrno.cz, tel.: 542427108

 (dále jen „vyhlašovatel“ nebo „TICmB“)

Popis předmětu plnění:

Předmětem veřejné soutěže je uzavření písemné smlouvy o podnájmu se zájemcem o užívání prodejny s občerstvením (vč. souvisejících prostor) nacházející se v přízemí budovy Radnická č. p. 6, 658 78 Brno, kterou je TICmB oprávněno užívat na základě nájemní smlouvy.

 

Místnost

Plocha (m2)

005

Prodejna s občerstvením

23,60

001

Sál

33,30

109

WC

4,20

108

Úklidová komora

1,85

107

Šatna + umývárna

6,60

 

CELKEM

69,55

 

Součástí uvedených prostor je vybavení ve vlastnictví vyhlašovatele, které je blíže specifikováno v Příloze č. 1.

 

Přepokládaná doba plnění:

Od: 25. 5. 2016

Do: 30. 9. 2016

Místo plnění:

Radnická 6, 658 78 Brno

Předpokládaná hodnota

5.000- Kč bez DPH

Termín pro prohlídku na místě:

lze dohodnout individuálně po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou vyhlašovatele

Kvalifikační doklady zájemce:

Zájemce je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci

a)            splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)            splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)            splněním technických kvalifikačních předpokladů

a) Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za zájemce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 výzvy k podání nabídky.

b) Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a zároveň
 2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

c)     Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti (tj. provozování prodejny s občerstvením včetně vyhlašovatelem požadovaného sortimentu (příloha č. 2) v délce trvání min. 4,5 měsíců) zajištěných uchazečem v posledních 3 letech, včetně uvedení kontaktních osob, které mohou tuto informaci doložit.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v prosté kopii. Vyhlašovatel může po vybraném zájemci požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto zájemce. V takovém případě je zájemce povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

Další součásti nabídky

Součástí nabídky zájemce bude dále krycí list nabídky (příloha č. 3), podepsaný návrh smluvních podmínek (příloha č. 5).

Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena podnájemného s DPH.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 • samostatně DPH
 • nabídková cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s výzvou k podání nabídek.

 

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu:

pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů

Platební podmínky:

 • podnájemné bude splatné vždy nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce, za který je podnájemné hrazeno, a to bezhotovostním převodem na účet TICmB,
 • zálohy za služby spojené s užíváním Předmětu podnájmu (tj. energie, voda, odvoz odpadu) budou TICmB stanoveny po předání předmětu podnájmu na základě Výpočtového listu a budou splatné nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce, za který se zálohy platí, a to bezhotovostním převodem na účet TICmB. Po skončení podnájmu budou zálohy vyúčtovány.
·         finanční jistota zajišťující splnění veškerých finančních závazků zájemce ve výši dvojnásobku částky podnájemného bude splatná nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o podnájmu, a to bezhotovostním převodem na účet TICmB. Finanční jistota bude zájemci vrácena ve lhůtě 1 měsíce od skončení smlouvy o podnájmu nebo od faktického převzetí řádně vyklizeného Předmětu podnájmu, a to podle toho, která ze skutečností nastane později. Splatnost faktury bude 14 dní.

Obchodní podmínky:

Součástí výzvy k podání nabídek je návrh smluvních podmínek (příloha č. 5). Zájemce ve své nabídce předloží tento návrh v jednom vyhotovení, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Nabídka, která nebude obsahovat podepsaný návrh smluvních podmínek, bude ze soutěže vyřazena a zájemce vyloučen pro nesplnění podmínek veřejné soutěže.

Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni zájemci, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech zájemců, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Další požadavky vyhlašovatele

Výběrem nejvhodnější nabídky zájemci nevzniká právní vztah.

Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy zájemci nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

Pokyny pro zpracování nabídky

Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

Pokud zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, nebo je subzájemceem, jehož prostřednictvím jiný zájemce v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, vyhlašovatel všechny nabídky podané takovým zájemcem vyřadí. Zájemce, jehož nabídka byla vyřazena, vyhlašovatel bezodkladně vyloučí z účasti ve veřejné soutěži. Vyloučení zájemce včetně důvodu vyhlašovatel písemně oznámí zájemci.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

 

 • "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ: „Podnájem prodejny s občerstvením – léto 2016“

 

Na obálce bude dále uvedena adresa vyhlašovatele a adresa zájemce.

 

 

Nabídky budou předloženy v členění:

 1. Krycí list nabídky (Příloha č. 3)
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (Příloha č. 4)
 3. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 4. Seznam zakázek prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 5. Podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 5)
 

Práva vyhlašovatele

 • Nabídka nesplňující požadavky vyhlašovatele uvedené ve výzvě k podání nabídek bude vyhlašovatelem vyřazena.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit výzvu k podání nabídek.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nerealizovat soutěž v plném rozsahu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah veřejné soutěže.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným zájemcem upravit smluvní podmínky.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před výběrem nejvhodnější nabídky požádat zájemce o upřesnění či doplnění informací.
 • Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou vyhlašovatelem hrazeny.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit veřejnou soutěž.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zájemce osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Zájemce bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Zájemci jsou oprávněni požadovat po vyhlašovateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být vyhlašovateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídky

Nabídky budou předány do:

datum: 6. 5. 2016

hodina: 10:00

Místo pro předání nabídek:

Adresa: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát (I. patro), Radnická 4, 658 78 Brno, úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00

Nabídky je možné rovněž doručit poštou na adresu: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2-10, 658 78 Brno. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí vyhlašovatelem považováno převzetí nabídky sekretariátem vyhlašovatele.

Informace o výsledku

Zájemci budou ze strany TICmB informováni o výsledku veřejné soutěže do 9. 5. 2016.

Datum:

 

 

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka

Podpis (ředitelka PO):

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111