Poskytnutí prostoru v online mediích pro kampaň na podporu Festivalu RE:PUBLIKA

Vydáno: 
29. 3. 2018 13:30
Datum konce výběrového řízení: 
9. 4. 2018 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Poskytnutí prostoru v online mediích pro kampaň na podporu Festivalu RE:PUBLIKA.“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365 / 2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: MgA. Zuzana Mičkalová, tel.: +420 542 427 176, 775 899 357, e-mail: mickalova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je Poskytnutí prostoru v online mediích pro kampaň na podporu Festivalu RE:PUBLIKA.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění prostoru v online mediích pro kampaň na podporu Festivalu RE:PUBLIKA v České republice, na Slovensku, v Rakousku a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím realizované akce Festival REPUBLIKA, která se koná ve dnech 26. 5. – 17. 6. 2018.

Předmět Veřejné zakázky bude realizován dodavatelem zaměřeným na digitální média, schopným úzce spolupracovat se Zadavatelem a dalšími dodavateli Zadavatele, kteří zabezpečují dodání kreativního obsahu pro realizaci předmětu Veřejné zakázky.

Více informací o Festivalu RE:PUBLIKA získáte na www.republika2018.cz a v příloze č. 1 této VZ.

Od 1. 4. 2018 bude spuštěna nová verze webové stránky www.republika2018.cz.

Obsah kampaně na podporu Festivalu RE:PUBLIKA:

 

Předmět Veřejné zakázky bude zacílen na tyto státy:

Česká republika – především Jihomoravský kraj a Brno, západní Slovensko, severní Rakousko

Předmět Veřejné zakázky bude zacílen na tyto adresáty:

 • Rodiny s dětmi, lidé v aktivním věku, mládež
 • Senioři
 • Zájemci o aktivní trávení volného času, zábavu a poznání
 • Místní obyvatelé, převážně z JMK s přesahem celá ČR, západní Slovensko a severní Rakousko

Kampaň bude cílena na www.republika2018.cz, včetně tematických podstránek nebo na FB Re:publika 2018.

 

Vymezení cíle veřejné zakázky:

Přímým cílem Veřejné zakázky je:

- zajistit maximální efektivitu kampaně jak z hlediska kvality pokrytí cílové skupiny, tak využití finančních prostředků Zadavatele,

- zajistit Zadavateli konkurenční výhody,

- zajistit, že Zadavatel dostane špičkovou službu v oblasti strategického a detailního plánování a nákupu médií (pracovníci Dodavatele by měly mít široké odborné znalosti a schopnost rychle a operativně řešit potřeby Zadavatele), a maximálně transparentní partnerství,

- zajistit stálou odpovědnost za udržení co nejvyšší komunikační efektivity (hodnocení výkonu).

Zprostředkovaným cílem Veřejné zakázky je zlepšení prezentace města Brna coby destinace cestovního ruchu, a to za účelem zvýšení návštěvnosti města Brna zejména ze strany turistů z České republiky, Rakouska a Slovenska.

Monitorovací indikátor naplnění cíle kampaně:

Dodavatel bude zadavateli průběžně dokládat plnění kampaně formou měsíčního reportingu  minimálně po předpokládanou dobu plnění zakázky (duben – červen 2018).

 

Obsah předmětu veřejné zakázky:

Komplexní řešení zakázky bude vycházet z návrhu uvedeného v nabídce a bude rozpracováno dle připomínek zadavatele.

Účel nabídky je předložit strukturovaný plán zviditelnění komunikační kampaně.

Předpokládaný celkový rozpočet činí 600 000 Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby byl rozpočet rozdělen následovně:

Kampaně ve vyhledávání

Displejové kampaně

Součástí rozpočtů je i fee dodavatele za zprostředkování všech kampaní a jakékoliv související náklady. Typicky se bude jednat o produkci vizuálního obsahu pro reklamní formáty displejových kampaní. Dodavatel může navrhnout i úpravu rozdělení rozpočtu, ale musí být jednoznačně zdůvodněna.

 

Vizuální obsah pro displejové kampaně musí být v souladu s design manuálem Festivalu RE:PUBLIKA, který je k dispozici v Příloze č. 5 této výzvy.Vizuální obsah je nadále nutno konzultovat se zadavatelem.

Image fotografie ke kampani, konkrétně hlavní image a dále k osmi základním pilířům (viz. Příloha č. 6)  budou dodány zadavatelem v den podpisu smlouvy. Tyto fotografie by také měly tvořit základ pro grafiku na displejové kampaně. Dodáme také náhledy grafických výstupů – CLV, plakáty. Jejich náhledy naleznete v Příloze č. 5.

Marketingový koncept Festivalu RE:PUBLIKA je uveden v Příloze č. 6 této výzvy.

Popis Festivalu RE:PUBLIKA – PR text je uveden v Příloze č. 1 této výzvy.

Mediální nákup je součástí této veřejné zakázky.

Kompletní program prozatím není uzavřen a dodavatel zakázky  musí být schopen reagovat na jeho případné změny ve spolupráci se zadavatelem.

Cílení kampaně

Veškeré výše popsané aktivity musí být zacíleny na cílové skupiny z následujících zemí - Česká republika – především Jihomoravský kraj a Brno, západní Slovensko, severní Rakousko

Předpokládaný poměr, navázaný na místa s outdoor kampaní Festivalu Re:publika,

vždy konkrétní město nebo krajská města z daného regionu:

Brno 35%

Jihomoravský kraj 20%

Moravsko - slezský kraj 5%

Zlínský kraj 5%

Praha 10%

Ostatní kraje České republiky 5%

Bratislava 5%

Západní Slovensko 5%

Severní Rakousko 10%

 

Nabídka

Dodavatel musí předložit strukturovanou nabídku, z které bude patrné, jakým způsobem navrhuje využít výše uvedený rozpočet. Podrobnost nabídky je ponechána na zvážení dodavatele. Nezbytnou součástí nabídky je rozpad rozpočtů z hlediska toho, jakým způsobem budou rozpočty využity. Součástí strukturované nabídky musí být počty zobrazení, volba formátu, metoda nákupu, počet zajištěných kliků, metody cílení a doporučení. Stejně je nezbytné, aby dodavatel předestřel, jaké na jeho straně vznikají náklady se zprostředkováním celé kampaně, kterou jsou součástí celkového rozpočtu 600 000 Kč bez DPH.

 

Modifikace předmětu Veřejné zakázky dle vyhodnocování plnění cílů Veřejné zakázky:

Plnění předmětu Veřejné zakázky bude probíhat dle smlouvy o předmětu Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh a dále též dle pokynů Zadavatele.

Zadavatel bude oprávněn svými pokyny modifikovat předmět Veřejné zakázky stanovený smlouvou o předmětu Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh přiměřeně s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji realizace Online marketingové kampaně a s přihlédnutím a aktuálnímu vývoji naplňování cíle Veřejné zakázky.

Vítězný Dodavatel se bude řídit pokyny Zadavatele, když náklady na jejich realizaci jsou již zahrnuty v celkové úplatě za předmět Veřejné zakázky stanovené nabídkou Dodavatele. Vítězný Dodavatel pokynům Zadavatele vyhoví vždy ve lhůtě k tomuto účelu stanovené nabídkou Dodavatele.

Pro plnění předmětu Veřejné zakázky je Zadavatel oprávněn výše uvedené rozložení celkového rozpočtu modifikovat. Vítězný Dodavatel je povinen plnění předmětu Veřejné zakázky v uvedeném období přizpůsobit pokynům Zadavatele.

 

Reportování:

Zadavatel po dodavateli požaduje pravidelné dodávání reportů obsahujících průběžný přehled realizace předmětu Veřejné zakázky, včetně návrh na průběžné úpravy media plánu, tak aby takové návrhy úprav směřovaly k naplnění cíle Veřejné zakázky, a včetně tzv. „postbuy analýzy“. Dodavatel ve své nabídce může navrhnout další složky pravidelných reportů.

 

Monitorovací indikátory naplnění cíle kampaně:

 • množství impresí/kliků za monitorované období
 • množství zobrazení / kliknutí / shlédnutí  banneru nebo videoreklamy
 • nárůst návštěvnosti stránek Festivalu Re:publika www.republika2018.cz
 • průměrná denní/měsíční návštěvnost webu www.republika2018.cz
 • příp. další způsoby měření zásahu kampaně u cílové skupiny – navrhne dodavatel

 

Dodavatel bude zadavateli průběžně dokládat plnění kampaně formou čtrnáctidenního reportingu (s min. požadovanou strukturou, dodavatel může navrhnout další složku reportu), minimálně po předpokládanou dobu plnění zakázky (13. 4. – 17. 6.2018) – tzn. čtyři průběžné zprávy a jedna závěrečná po skončení kampaně.

 


Předpokládaná doba plnění VZ

13. dubna 2018 – 17. června 2018

 

Maximální hodnota VZ:

600 000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Česká republika, Slovensko, Rakousko

 

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel  v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

 

c)    Technická kvalifikace:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením realizace minimálně dvou zakázek shodného, či obdobného charakteru (struktury médií) a velikosti zajištěných v posledních třech letech, jejichž hodnota realizace byla minimálně 500.000,- Kč.

V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

 1. období realizace zakázky a její rozsah
 2. název zakázky nebo stručný popis
 3. kontaktní osoby dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka poskytnuta,
 4. Dodavateli potvrzená reference 

 

Prokázání zkušeností realizačního týmu - certifikace zaměstnanců, uchazeč doloží prostou kopií či jinou vhodnou formou, dokazující výše uvedené.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky

 

Dílčí kritéria hodnocení, na základě kterých budou nabídky hodnoceny, jsou:

 

Nejnižší nabídková cena (s DPH)

40%

Kvalita nabídnutého řešení

60%

 

 1. Nejnižší nabídková cena bez DPH

 

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka dodavatele, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přiřazeny body dle následujícího vzorce:

 

 

 1. Kvalita nabídnutého řešení

 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit kreativitu návrhů složek předmětu veřejné zakázky, které mu dodavatel předloží jako součást nabídky. Nejvyšší bodové ohodnocení získá nabídka dodavatele, který nabídne atraktivní a zajímavé řešení, avšak efektivní a proveditelné řešení.

Zadavatel bude také posuzovat, zda pojetí jednotlivých návrhů složek předmětu veřejné zakázky odpovídá komunikačnímu cíli veřejné zakázky, zda je návrh originální, ale přitom srozumitelný. Posuzovat se bude kreativita a nápaditost řešení, schopnost zaujmout.

 

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2 – Kvalita nabídnutého řešení, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1 – Nejnižší nabídková cena s DPH. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los v termínu, o němž budou dodavatelé vyrozuměni.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:
 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 7. 2018.
 • Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
  z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.
 • Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 • Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude obsahovat a bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 2 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 3 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 4 této výzvy)
  3. Oprávnění k podnikání,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – soupis referenčních zakázek spolu s uvedením popisu zakázky a kontaktu na zadavatele této zakázky + potvrzené reference.
 4. Návrh smlouvy
 5. Strukturovaný plán zviditelnění komunikační kampaně, včetně rozpočtu.
 6. Nepovinné přílohy.

 

  Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:
 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Poskytnutí prostoru v online mediích pro kampaň na podporu Festivalu RE:PUBLIKA.“ Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů uvedených v této výzvě bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele dodatečné dodání nabídky v elektronické podobě.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním nabídky, příp. smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

 

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        9. 4.  2018        12:00  hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

podatelna (přízemí - sekretariát),

Radnická 2, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: Po – Čt 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

Pá 9:00 – 11:30 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

 Přílohy:                      

 1. Popis Festivalu RE:PUBLIKA – PR text
 2. Krycí list nabídky
 3. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 4. Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 5. Design manuál Festivalu RE:PUBLIKA
 6. Marketingový koncept Festivalu RE:PUBLIKA

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111