Poskytování komplexních právních služeb

Vydáno: 
3. 11. 2017 17:15
Datum konce výběrového řízení: 
16. 11. 2017 10:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

TIC Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Poskytování komplexních právních služeb “

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Ing. Jana Rychlá, tel.: +420 542 427 174, e-mail: rychla@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb dle pokynů a potřeb zadavatele, a to ve všech oblastech práva (zejm. agendě práva občanského, pracovního, správního, oblasti veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví) a zastupování zadavatele v soudních sporech před soudy a orgány státní správy ČR a při jednáních s jinými subjekty (dále jen „právní služby“).

 

Právní služby poskytované dodavatelem zadavateli budou spočívat zejména v následujícím:

a)    konzultační a poradenská činnost

-         průběžná / denní konzultační činnost, osobní – v sídle zadavatele, telefonická, formou e-mailu,

-         zpracování písemných stanovisek a vyjádření,

-         revize a sepis smluv, zahrnující aplikaci odpovídajícího smluvního typu,

-         právní poradenství při zpracování vnitřních norem, směrnic,

-         právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

-         komplexní právní poradenství v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání

-         právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví

 

b)    právní jednání

-         vyhotovování, připomínkování písemných právních jednání,

-         dvoustranné a vícestranné právní jednání (smlouvy uzavírané zadavatelem na základě návrhů zadavatele nebo jeho smluvních partnerů

-         jednostranné právní jednání (výpovědi smluv, odstoupení od smluv, započtení atd.)

-         zpracování výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku, včetně veškeré potřebné dokumentace,

-         administrace veřejné zakázky,

-         případné námitkové řízení v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku,

-         postup při vyřízení žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

c)     věci procesní

-         zastupování zadavatele v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

 

Zadavatel

-       určuje rozsah a předmět poskytování právních služeb dle svých aktuálních potřeb,

 

Osobní účast dodavatele v sídle zadavatele:

-       požaduje osobní poradu ve svém sídle dvakrát týdně, přičemž rozsah každé osobní porady se předpokládá v trvání 3 hodin,

-       požaduje osobní účast dodavatele při úkonech v rámci každého dodavatelem vypsaného výběrového řízení na veřejnou zakázku, zejména účast při úkonu otevírání obálek, hodnocení nabídek atp., předpokládaná frekvence dvakrát týdně v rozsahu dle počtu přijatých nabídek a složitosti jejich hodnocení, předpokládaný rozsah jedné účasti 1 – 7 hodin,

-       přičemž za uskutečnění osobní porady v sídle zadavatele nenáleží dodavateli nárok na náhradu cestovného,

 

 

Reakční doba:

-       pod smluvní pokutou (specifikace níže v sekci obchodní podmínky) požaduje reakční dobu pro vyřízení

-       telefonického požadavku bezodkladně a průběžně,

-       požadavku složitější povahy, zejména zpracování smluv, výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku, zpracování stanoviska do 5 pracovních dnů,

-       v akutních případech dle potřeb zadavatele reakce bezodkladná,

-       požadována připravenost vyřídit akutní telefonický požadavek kdykoli od 8 do 21 hodin,

 

-       požaduje vyčíslení paušální smluvní ceny za jeden kalendářní měsíc pokrývající předpokládanou potřebu zadavatele v rozsahu 120 hodin za měsíc.

 

Předpokládaná doba plnění VZ

Zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem

 

Ukončení plnění:

Do vyčerpání limitu veřejné zakázky, maximálně však na dobu dvou let

 

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 2.000.000,- Kč včetně DPH

 

Místo plnění VZ:

Sídlo zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z registru ekonomických subjektů a osvědčení o registraci advokáta v seznamu vedeném Českou advokátní komorou a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu prokazující, že minimální limit pojistného plnění z pojištění advokáta je alespoň 3.000.000,- Kč.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky (tato lhůta se nevztahuje k podkladu - osvědčení o registraci advokáta v seznamu vedeném Českou advokátní komorou).

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

 

 1. 1.     seznam významných služeb povedených dodavatelem za poslední 3 roky a níže uvedené přílohy, přičemž:

-         alespoň jedna z těchto služeb se týkala poskytování právních služeb příspěvkové organizaci v rozsahu alespoň 500 hodin,

-         alespoň jedna z těchto služeb se týkala zastupování zadavatele nebo přípravy podkladů / administrace výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních služeb; v rozsahu alespoň 200 hodin,

-         alespoň jedna z těchto služeb se týkala poradenství v oblasti veřejné podpory,

-         alespoň jedna z těchto služeb se týkala poradenství v oblasti průmyslového práva a práva duševního vlastnictví,

-         alespoň jedna z těchto služeb se týkala poradenství v oblasti pracovního práva, konkrétně problematiky vztahu zaměstnavatele a odborové organizace.

 

Pozn.: Jedna významná služba může prokazovat více výše uvedených podmínek.

Seznam významných služeb musí zahrnovat rozsah, dobu a místo poskytnutí. 

 

Seznam významných služeb předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného prohlášení a potvrzení reference ze strany klientů dodavatele.

 

Dodavatel nemusí předkládat potvrzené reference, jedná – li se o reference zadavatele tohoto výběrového řízení.

 

2. seznam zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných právních služeb s uvedením jejich jmen a funkcí.

Kvalifikační předpoklady musí dodavatel prokázat alespoň čtyřmi různými osobami. Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu těchto osob:

 

1 osoba – Advokát:

-           minimálně 5 let praxe v oblasti zastupování v soudním, rozhodčím či správním řízení

 

1 osoba – Advokát:

-           minimálně 5 let praxe jako advokát v oblasti komplexních právních služeb ke smluvním vztahům – pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy

 

2 osoby – Právník:

-         vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,

-         minimálně 1 rok praxe

 

Výše uvedené podmínky představují minimální požadované hodnoty.

 

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 1. Nejnižší nabídková cena za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč) – váha kritéria 70 %
 2. Nejnižší nabídková cena za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč) – váha kritéria 30 %.

 

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

 

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti notáře, nebo dodavatelů, jejichž nabídky obdržely stejný počet bodů.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci se pro účely zadávacího řízení rozumí měsíční paušální částka za poskytování právních služeb v rozsahu do 120 hodin měsíčně a nabídkovou cenou za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci se rozumí částka za cenu právních služeb za jednu hodinu pro případ překročení limitu 120 hodin v daném měsíci.

Ceny budou uvedeny v korunách českých, v členění:

-       Nabídková cena bez DPH za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci

-       Nabídková cena bez DPH za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci

Takto stanovené ceny budou platné po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Další požadavky:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se touto výzvou.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a tyto náklady / hotové výdaje související s řádnou realizací veřejné zakázky dle této výzvy: poštovné, telekomunikační poplatky, cestovné.

Nabídková cena bude stanovena v souladu s touto výzvou jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

 

V případě, že bude dodavatelem nabídnuta cena nižší než obvyklá, respektive ve výši, jež se zadavateli bude jevit jako mimořádně nízká ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. o) ZoZVZ, přičemž takovou svou cenovou nabídku argumentačně dodavatel řádně nezdůvodní, a to ani k dodatečné výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy, je zadavatel oprávněn takovou nabídku dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

Za mimořádně nízkou cenu se pro účely této výzvy považuje částka menší než 80.000,- Kč bez DPH ve vztahu k měsíčnímu paušálu a částka ve výši 800,- Kč bez DPH jako hodinová sazba za každou hodinu odpracovanou nad rámec 120 hodin.

 

Obchodní podmínky:

-       Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy na poskytování právních služeb uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vítězným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami stanovenými touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

-       Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do vyčerpání limitu 2.000.000,- Kč včetně DPH.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že dodavatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli svou činností při plnění smlouvy, nebo v souvislosti s ní v důsledku služby poskytované dle smlouvy v důsledku porušení povinností, které způsobil dodavatel anebo o kterých dodavatel věděl anebo vědět měl a mohl.

-       Pro případ prodlení dodavatele, v jehož důsledku prokazatelně vznikla objednateli škoda, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý případ prodlení.

-       Pro případ prodlení dodavatele ve smyslu nedodržení reakční doby o více než 10 dní sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

-       V případě vyčerpání limitu 120 hodin bude účtována každá další započatá půl hodina.

-       Platba za služby bude dodavateli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

-       Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelem schválený měsíční výkaz poskytnutých právních služeb.

-       Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

-       Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při plnění smlouvy a v souvislosti s ní. Veškeré tyto informace se považují ve smyslu § 21 zákona o advokacii za důvěrné.

-       Rámcovou smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

-       Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

-       Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

-       Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-       Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

-       Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
 2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k prokázání základní kvalifikace (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Osvědčení o zápisu do seznamu advokátů od České advokátní komory,
  3. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán,
  5. Výpis z registru ekonomických subjektů,
  6. Seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení,
  7. Seznam osob prokazující splnění podmínek technické kvalifikace a jejich životopis,
 3. Návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
 4. Přílohy (nepovinné)

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poskytování komplexních právních služeb“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v této výzvě bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        16. 11.  2017        10:00  hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC Brno, příspěvková organizace

 


Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111