Poskytování komplexních právních služeb

Vydáno: 
11. 7. 2019 19:00
Datum konce výběrového řízení: 
31. 7. 2019 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Poskytování komplexních právních služeb “

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Vladislava Surmanová, tel.: +420 542 427 121, e-mail: surmanova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb dle pokynů a potřeb zadavatele, a to ve všech oblastech práva (zejm. agendě práva občanského, pracovního, správního, oblasti veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví) a zastupování zadavatele před soudy a orgány státní správy ČR a při jednáních s jinými subjekty (dále jen „právní služby“).

 

Právní služby poskytované dodavatelem zadavateli budou spočívat zejména v následujícím:

a)    konzultační a poradenská činnost

 • průběžná / denní konzultační činnost, osobní – v sídle zadavatele, telefonická, formou e-mailu,
 • zpracování písemných stanovisek a vyjádření,
 • revize a sepis smluv, zahrnující aplikaci odpovídajícího smluvního typu,
 • právní poradenství při zpracování vnitřních norem, směrnic,
 • právní poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • komplexní právní poradenství v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání
 • právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví


b)    právní jednání

 • vyhotovování, připomínkování písemných právních jednání,
 • dvoustranné a vícestranné právní jednání (smlouvy uzavírané zadavatelem na základě návrhů zadavatele nebo jeho smluvních partnerů
 • jednostranné právní jednání (výpovědi smluv, odstoupení od smluv, započtení atd.)
 • zpracování výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku, včetně veškeré potřebné dokumentace,
 • administrace veřejné zakázky,
 • případné námitkové řízení v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku,
 • postup při vyřízení žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

c)     věci procesní

 • zastupování zadavatele  ve výběrových řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek

 

d)    jazyková vybavenost

 • Čj a Aj

 

Zadavatel určuje rozsah a předmět poskytování právních služeb dle svých aktuálních potřeb, jež předběžně a rámcově co do potřebnosti osobních porad a reakční doby vymezuje následovně


Osobní účast dodavatele v sídle zadavatele:

 • požaduje pravidelnou osobní poradu – nutná účast advokáta (zástup koncipientem je nepřípustný) ve svém sídle jednou týdně, přičemž rozsah osobní porady se předpokládá v trvání 3 hodin,
 • mimo to požaduje osobní účast dodavatele – nutná účast advokáta (zastoupení koncipientem je nepřípustné) při úkonech v rámci každého dodavatelem vypsaného výběrového řízení na veřejnou zakázku, zejména účast při úkonu otevírání obálek, hodnocení nabídek atp., předpokládaná frekvence dvakrát týdně v rozsahu dle počtu přijatých nabídek a složitosti jejich hodnocení, předpokládaný rozsah jedné účasti 1 – 7 hodin,
 • požaduje osobní poradu v případě potřeby ve svém sídle, či na místě jím určeném – nutná účast advokáta (zástup koncipientem je nepřípustný), a to dle pokynu zadavatele s povinnou reakční dobou / připraveností dostavit se k osobní poradě v sídle zadavatele, či na jiném místě v Brně, do 3 hodin
 • přičemž za uskutečnění osobní porady v sídle zadavatele nenáleží dodavateli nárok na náhradu cestovného, ani náhrada za promeškaný čas


Reakční doba:

 • pod smluvní pokutou (specifikace níže v sekci obchodní podmínky) požaduje reakční dobu pro vyřízení
 • telefonického požadavku bezodkladně a průběžně,
 • požadavku složitější povahy, zejména zpracování smluv, výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku, zpracování stanoviska do 5 pracovních dnů,
 • v akutních případech dle potřeb zadavatele reakce bezodkladná,
 • požadována osobní účast advokáta v naléhavých případech v sídle zadavatele, či na jiném místě v Brně,
 • požadováno soustavné poskytování služeb dle této výzvy, bez možnosti přerušení z důvodu nemoci, či dovolené, či jiného důvodu (blíže k tomuto viz podmínky technické kvalifikace v otázce povinné personální vybavenosti)
 • požaduje vyčíslení paušální smluvní ceny za jeden kalendářní měsíc pokrývající předpokládanou potřebu zadavatele v rozsahu 120 hodin za měsíc

 

Předpokládaná doba plnění VZ

Zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, nejdříve však od 1. 8. 2019

 

Ukončení plnění:

Do vyčerpání limitu veřejné zakázky, maximálně však na dobu dvou let

 

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Sídlo zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením originálu svého čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z registru ekonomických subjektů a osvědčení o registraci advokáta v seznamu vedeném Českou advokátní komorou a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu prokazující, že minimální limit pojistného plnění z pojištění advokáta je alespoň 5.000.000,- Kč.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky (tato lhůta se nevztahuje k podkladu - osvědčení o registraci advokáta v seznamu vedeném Českou advokátní komorou).

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

 

 1. 1.     seznam významných služeb povedených dodavatelem za poslední 2 roky a níže uvedené přílohy, přičemž:

-         dodavatel je povinen prokázat poskytování právních služeb příspěvkovým organizacím v rozsahu alespoň 500 hodin,

-         dodavatel je povinen prokázat zastupování zadavatele nebo přípravy podkladů / administrace výběrového řízení dle zákona č. 137/2004 Sb., nebo z.č. 134/2016 Sb. a souvisejících právních služeb; v rozsahu alespoň 200 hodin,

-         alespoň jedna z poskytnutých služeb se týkala poradenství v oblasti veřejné podpory,

-         dodavatel je povinen prokázat, že poskytnul poradenství v oblasti průmyslového práva a práva duševního vlastnictví v rozsahu 50 hodin,

-         dodavatel je povinen prokázat, že poskytnul poradenství v oblasti pracovního práva, konkrétně problematiky vztahu zaměstnavatele a odborové organizace v rozsahu 20 hodin.

 

Pozn.: Jedna významná služba může prokazovat splnění více výše uvedených podmínek.

 

Dodavatel předloží:

-        Seznam významných služeb formou čestného prohlášení specifikující rozsah, dobu a místo poskytnutí služby / služeb,

-        potvrzené reference ze strany klientů dodavatele specifikující rozsah, dobu a místo poskytnutí služby / služeb. Reference je nutno předložit v originále s podpisem klienta dodavatele stvrzujícího poskytnutí právních služeb.

 

Dodavatel nemusí předkládat potvrzené reference, jedná – li se o reference zadavatele tohoto výběrového řízení.

 

2. seznam zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných právních služeb s uvedením jejich jmen a funkcí.

Kvalifikační předpoklady musí dodavatel prokázat alespoň třemi různými osobami. Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu těchto osob:

 

1 osoba – Advokát:

-           minimálně 5 let praxe v oblasti zastupování v soudním, rozhodčím či správním řízení,

-           minimálně 5 let praxe jako advokát v oblasti komplexních právních služeb ke smluvním vztahům – pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy

-           minimálně 3 roky praxe v oblasti veřejných zakázek

 

1 osoba – Advokát:

-           minimálně 5 let praxe v oblasti zastupování v soudním, rozhodčím či správním řízení,

-           minimálně 5 let praxe jako advokát v oblasti komplexních právních služeb ke smluvním vztahům – pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy

 

1 osoba – Právník:

-         vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,

-         minimálně 1 rok praxe

 

Výše uvedené podmínky představují minimální požadované hodnoty.

 

Doklady prokazující splnění podmínek technické kvalifikace předloží dodavatel v originále.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 1. Nejnižší nabídková cena za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč)

– váha kritéria 30 %

 

 1. Nejnižší nabídková cena za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč)

– váha kritéria 20 %.

 

Ve vztahu ke kritériu 1. a 2. zadavatel sděluje, že za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší cenou.

 

 1. REAKČNÍ DOBA pro splnění požadavku zadavatele na osobní účast dodavatele – advokáta v sídle zadavatele – jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, jež specifikuje nejkratší reakční dobu

– váha kritéria 10 %

 

 1. ROZSAH DENNÍ PRACOVNÍ DOBY PRO TELEFONICKOU KONZULTACI – jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, jež specifikuje nejširší rozsah pracovní doby, po kterou dodavatel garantuje být zadavateli k dispozici, když počátek pracovní doby je stanoven nejdříve na 7 hodinu.

– váha kritéria 10 %

 

 1. KVALITA ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ZADAVATELE učiněného vůči dodavateli, jehož nabídka beze zbytku splnila podmínky výběrového řízení dle této výzvy. Zadání bude dodavateli učiněno formou tzv. quick testu po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude spočívat v pokynu k poskytnutí právní služby v rozsahu právního poradenství dle této výzvy, např. k revizi smlouvy, zpracování dokumentu, či zodpovězení dotazu, přičemž bude stanovena reakční doba. Nejlépe bude hodnocen ten dodavatel, jenž zpracuje zadání řádně, tj. v zadavatelem stanovené lhůtě a v souladu s právní úpravou a pokynem zadavatele, srozumitelně, správně.

– váha kritéria 15 %

 

 1. SCHOPNOST ORIENTACE DODAVATELE V OBLASTECH PRÁVA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KVALITA OSOBNÍHO VYSTUPOVÁNÍ

Výše uvedené bude ověřeno u dodavatele, jehož nabídka beze zbytku splnila podmínky výběrového řízení dle této výzvy při osobním jednání dodavatele a zadavatele – zadavatel požaduje osobní účast dodavatele při pohovoru, při němž budou dodavateli hodnotící komisí položeny dotazy z oblastí práva spadajících do předmětu této veřejné zakázky.

 

Bude posuzována zejména profesní úroveň dodavatele, tedy jeho schopnost reagovat na položené dotazy správně, tedy v souladu s právem, schopnost navrhnout řešení, kvalita jeho vystupování a schopnost / úroveň komunikace, a to vše ve vzájemné souvislosti.

 

 

Odpovědi na komisí případně položené odborné dotazy budou protokolovány.

Tímto postupem hodlá zaměstnavatel zjistit schopnost dodavatele reagovat na běžné provozní požadavky zadavatele. Posuzována bude správnost odpovědí a schopnost / úroveň komunikace a vystupování. Nejlépe bude hodnocen ten, jenž zodpoví položené dotazy řádně, srozumitelně, správně, navrhne řešení, a to v době přiměřené / obvykle potřebné pro zodpovězení takových dotazů. Hodnocena bude rovněž schopnost komunikace a úroveň vystupování.

 

Personální obsazení / účast dodavatele při pohovoru ponechává zadavatel na dodavateli, účast advokáta je však nutná.

 

Termín pohovoru bude určen zadavatelem.

 

-       Váha kritéria 35 %

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů v součtu za všechna kritéria celkem.

 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 6, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu je rozhodující pořadí v kritériu č. 2. V případě shody i v tomto kritériu je rozhodující pořadí v kritériu č. 5. V případě shody i v tomto kritériu je rozhodující pořadí v kritériu č. 4, v případě shody i v tomto kritériu je rozhodující pořadí v kritériu č. 3. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti notáře, nebo dodavatelů, jejichž nabídky obdržely stejný počet bodů.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci se pro účely zadávacího řízení rozumí měsíční paušální částka za poskytování právních služeb v rozsahu do 120 hodin měsíčně a nabídkovou cenou za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci se rozumí částka za cenu právních služeb za jednu hodinu pro případ překročení limitu 120 hodin v daném měsíci.

Ceny budou uvedeny v korunách českých, v členění:

-       Nabídková cena bez DPH za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci

-       Nabídková cena bez DPH za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci

Takto stanovené ceny budou platné po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Další požadavky:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se touto výzvou.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a tyto náklady / hotové výdaje související s řádnou realizací veřejné zakázky dle této výzvy: poštovné, telekomunikační poplatky, cestovné.

Nabídková cena bude stanovena v souladu s touto výzvou jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

 

V případě, že bude dodavatelem nabídnuta cena nižší než obvyklá, respektive ve výši, jež se zadavateli bude jevit jako mimořádně nízká ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. o) ZoZVZ, přičemž takovou svou cenovou nabídku argumentačně dodavatel řádně nezdůvodní, a to ani k dodatečné výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy, je zadavatel oprávněn takovou nabídku dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

Za mimořádně nízkou cenu se pro účely této výzvy považuje částka menší než 80.000,- Kč bez DPH ve vztahu k měsíčnímu paušálu a částka ve výši 800,- Kč bez DPH jako hodinová sazba za každou hodinu odpracovanou nad rámec 120 hodin.

 

Obchodní podmínky:

-       Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy na poskytování právních služeb uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vítězným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami stanovenými touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

-       Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do vyčerpání limitu 2.000.000,- Kč bez DPH.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že dodavatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli svou činností při plnění smlouvy, nebo v souvislosti s ní v důsledku služby poskytované dle smlouvy v důsledku porušení povinností, které způsobil dodavatel anebo o kterých dodavatel věděl anebo vědět měl a mohl.

-       Pro případ prodlení dodavatele, v jehož důsledku prokazatelně vznikla objednateli škoda, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý případ prodlení.

-       Pro případ prodlení dodavatele ve smyslu nedodržení reakční doby o více než 10 dní sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

-       V případě vyčerpání měsíčního paušálu 120 hodin bude účtována každá další započatá půl hodina.

-       Platba za služby bude dodavateli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

-       Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelem schválený měsíční výkaz poskytnutých právních služeb.

-       Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

-       Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při plnění smlouvy a v souvislosti s ní. Veškeré tyto informace se považují ve smyslu § 21 zákona o advokacii za důvěrné.

-       Rámcovou smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

-       Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

-       Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

-       Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

-       Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-       Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

-       Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k prokázání základní kvalifikace (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Osvědčení o zápisu do seznamu advokátů od České advokátní komory,
  3. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu,
  4. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
  5. Výpis z registru ekonomických subjektů,
  6. Seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení,
  7. Potvrzené reference,
  8. Seznam osob prokazující splnění podmínek technické kvalifikace a jejich životopis,
 3. Specifikace reakční doby pro splnění požadavku zadavatele na osobní účast dodavatele
 4. Specifikace rozsahu denní pracovní doby pro vyřízení telefonického požadavku zadavatele
 5. Návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
 6. Přílohy (nepovinné)

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Zadavatel vylučuje možnost subdodávek pro oblast práva veřejných zakázek. Za předpokladu, že dodavatel hodlá část předmětu plnění dle této smlouvy zajistit subdodavatelem, je povinen předložit k subdodavateli veškeré podklady prokazující jeho profesní způsobilost, viz bod b) str. 3 této výzvy a veškeré podklady prokazující splnění podmínek technické kvalifikace v bodě 1., písm. c) str. 4 této výzvy, tedy soupis významných služeb a potvrzené reference, a rovněž životopis subdodavatele.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poskytování komplexních právních služeb“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v této výzvě bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:        31. 7. 2019        12:00  hod.

Následovat bude otevírání obálek, po otevírání obálek bude následovat quick test, následně osobní pohovor v termínu určeném zadavatelem a následně hodnocení nabídek.

 


 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

       

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení k prokázání základní kvalifikace

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111