Poskytování komplexních právních služeb – upřesnění podmínek

Vydáno: 
17. 7. 2019 13:15
Datum konce výběrového řízení: 
31. 7. 2019 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky stanovené svou výzvou ze dne 11. 7. 2019 co do váhy hodnotících kritérií.

Hodnotící kritéria jsou po upřesnění stanovena následovně:
1. Nejnižší nabídková cena za paušální služby v rozsahu max. 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč)
– váha kritéria 30 %

2. Nejnižší nabídková cena za jednu hodinu právních služeb poskytnutých nad limit 120 hodin v měsíci bez DPH (v Kč)
– váha kritéria 10 %.

Ve vztahu ke kritériu 1. a 2. zadavatel sděluje, že za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší cenou.

3. REAKČNÍ DOBA pro splnění požadavku zadavatele na osobní účast dodavatele – advokáta v sídle zadavatele – jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, jež specifikuje nejkratší reakční dobu
– váha kritéria 5 %

4. ROZSAH DENNÍ PRACOVNÍ DOBY PRO TELEFONICKOU KONZULTACI – jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, jež specifikuje nejširší rozsah pracovní doby, po kterou dodavatel garantuje být zadavateli k dispozici, když počátek pracovní doby je stanoven nejdříve na 7 hodinu.
– váha kritéria 5 %

5. KVALITA ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ ZADAVATELE učiněného vůči dodavateli, jehož nabídka beze zbytku splnila podmínky výběrového řízení dle této výzvy. Zadání bude dodavateli učiněno formou tzv. quick testu po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude spočívat v pokynu k poskytnutí právní služby v rozsahu právního poradenství dle této výzvy, např. k revizi smlouvy, zpracování dokumentu, či zodpovězení dotazu, přičemž bude stanovena reakční doba. Nejlépe bude hodnocen ten dodavatel, jenž zpracuje zadání řádně, tj. v zadavatelem stanovené lhůtě a v souladu s právní úpravou a pokynem zadavatele, srozumitelně, správně.
– váha kritéria 15 %

6. SCHOPNOST ORIENTACE DODAVATELE V OBLASTECH PRÁVA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KVALITA OSOBNÍHO VYSTUPOVÁNÍ
Výše uvedené bude ověřeno u dodavatele, jehož nabídka beze zbytku splnila podmínky výběrového řízení dle této výzvy při osobním jednání dodavatele a zadavatele – zadavatel požaduje osobní účast dodavatele při pohovoru, při němž budou dodavateli hodnotící komisí položeny dotazy z oblastí práva spadajících do předmětu této veřejné zakázky.

Bude posuzována zejména profesní úroveň dodavatele, tedy jeho schopnost reagovat na položené dotazy správně, tedy v souladu s právem, schopnost navrhnout řešení, kvalita jeho vystupování a schopnost / úroveň komunikace, a to vše ve vzájemné souvislosti.

Odpovědi na komisí případně položené odborné dotazy budou protokolovány.
Tímto postupem hodlá zaměstnavatel zjistit schopnost dodavatele reagovat na běžné provozní požadavky zadavatele. Posuzována bude správnost odpovědí a schopnost / úroveň komunikace a vystupování. Nejlépe bude hodnocen ten, jenž zodpoví položené dotazy řádně, srozumitelně, správně, navrhne řešení, a to v době přiměřené / obvykle potřebné pro zodpovězení takových dotazů. Hodnocena bude rovněž schopnost komunikace a úroveň vystupování.

Personální obsazení / účast dodavatele při pohovoru ponechává zadavatel na dodavateli, účast advokáta je však nutná.

Termín pohovoru bude určen zadavatelem.
-  Váha kritéria 35 %

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111