Pronájem 6 ks stánků v rámci akce Brněnské Vánoce 2015

Vydáno: 
29. 10. 2015 17:00
Datum konce výběrového řízení: 
5. 11. 2015 10:00

zadávací dokumentace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

předpokládané hodnoty od 20 000 Kč do 200 000 Kč bez DPH

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.

„Pronájem 6 ks stánků v rámci akce Brněnské Vánoce 2015.

Veřejná zakázka na: (zatrhněte)

Dodávky

služby

stavební práce

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je nájem šesti kusů prodejních stánků za účelem jejich dalšího podnájmu a přenechání do užívání prodejcům, vybraným zadavatelem na základě výběrového řízení v souvislosti a po dobu trvání akce Brněnské Vánoce 2015.

Součástí veřejné zakázky je doprava prodejních stánků na a z místa plnění, jejich instalace a deinstalace.

Nájem prodejních stánků - specifikace:

 • Rozměry stánku – půdorys podlahy, min. 2,0m x 2,0 m,  max. 2,5 x 2,0 m
 • Materiál stánku – dřevo, masiv
 • Barva: bezbarvý, přírodní dřevo bez laku
 • Prodejní okno – šířka cca 2m, uzamykatelné
 • Uzamykatelné dveře
 • Izolace střechy proti zatékání 
 • Doba nájmu: 23.11.2015 – 23.12.2015.

 

Údaje o zadavateli:

Název:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Pracoviště zadavatele, pro nějž

je VZ určena:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Provozní oddělení

Radnická 2 - 10, Brno 658 78

 

Pověřená osoba:

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

Sídlo:

Radnická 2 – 10, Brno 658 78

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČ:

00101460

DIČ:

CZ00101460

Odpovědný pracovník:

Ivan Ondra

telefon:

606 020 860

e-mail:

 ondra@ticbrno.cz

Předpokládaná doba plnění VZ:

Od: 23.11 2015

Do: 23.12. 2015

Předpokládaná hodnota VZ:

Do 180 000,- Kč bez DPH

Místo plnění VZ:

Radnická ul.  v Brně

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní po telefonické dohodě prohlídku místa plnění ve všední dny ve lhůtě pro podání nabídek v době od 8,00 do 14,00 hod.

kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek

     prokázat svoji kvalifikaci

a)       Splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)       Splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

Další součásti zadávací dokumentace

Součástí nabídky uchazeče bude dále (tj. mimo výše uvedené) krycí list nabídky (příloha č. 1) a návrh smluvních podmínek (příloha č. 3).

Hodnocení nabídek:   Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu. Nabídková cena bude zahrnovat výši nájemného za celou dobu nájmu, náklady na dopravu, instalaci a deinstalaci prodejních stánků.

 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 • samostatně DPH,
 • nabídková cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

 

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu:

pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů

Platební podmínky:

 • zálohy nejsou přípustné
 • úhrada jednorázově po předání předmětu veřejné zakázky zadavateli do užívání
·         splatnost faktur 14 kalendářních dnů od doručení faktury zadavateli
·         pronajímatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Pronajímatel odpovídá za škodu, která vznikne nájemci z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH nájemce z důvodu pozdního dodání daňového dokladu pronajímatelem.

 

Obchodní podmínky:

Součástí zadávací dokumentace je návrh smluvních podmínek (Příloha č. 3). Uchazeč ve své nabídce předloží tento návrh ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

 

Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni uchazeči, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Další požadavky zadavatele

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

Pokyny pro zpracování nabídky

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel písemně oznámí uchazeči.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

 

"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pronájem 6 ks stánků v rámci akce Brněnské Vánoce 2015.  

 

Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče

 

 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou zadavatelem hrazeny.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených § 84 zákona, dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
  • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:

Datum: 5. 11. 2015

Hodina: 10:00

Místo pro předání nabídek: Nabídky mohou být předány osobně nebo zaslány poštou.

Adresa: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát (I. patro), Radnická 4, 658 78 Brno, úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00.

Datum: 27.10. 2015

                              

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

 

Podpis:

 

       

Přílohy:                

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 3. Návrh smlouvy o nájmu

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111