Realizace dočasné venkovní mobilní stavby určené ke kulturním účelům, vč. zpracování projektové dokumentace

Vydáno: 
18. 4. 2019 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
30. 4. 2019 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

 

„Realizace dočasné venkovní mobilní stavby určené ke kulturním účelům, vč. zpracování projektové dokumentace„

 

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Monica Taufarová, e-mail: taufarova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je:

-       zpracování projektové dokumentace,

-       včetně realizace venkovní mobilní a dočasné stavby určené ke kulturním účelům,

-       včetně dozoru architekta/projektanta nad realizací celého projektu.

 

Popis požadavků

-       Mobilní a dočasná stavba k pořádání kulturních akcí o rozměrech 6x4 m

-       technické požadavky – viz příloha č. 5

-       umístění projektu – viz příloha č. 4

 

Dále požadujeme:

-       realizace stavby – co možná nejdříve, nejpozději do 17. 6. 2019

-       supervize architekta při realizaci

Doba plnění VZ

DO 17. 6. 2019

Maximální hodnota VZ:

500.000,- Kč bez DPH

 

Maximální celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena překročí částku 500.000,-Kč bez DPH, bude taková nabídka dodavatele vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

Brno, Radnická ulice, nádvoří Staré radnice
- dle mapy v příloze

Prohlídka místa plnění VZ:

Ano

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)    splněním podmínek technické kvalifikace

a)    Základní způsobilost

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní způsobilost

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. §226 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c)    Technická kvalifikace

Splněním podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením přehledu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 400.000,- Kč) zajištěných dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny následovně:

 

1. Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč)                                  Váha kritéria 50%

-       Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby bez DPH

2. Vizualizace a celkové technické řešení                                                    Váha kritéria 50%

-       Nejlépe hodnocen bude ten návrh, který bude nejlépe dotvářet prostor a nebude narušovat vzhled objektu Staré radnice. Bude zpracován vkusným a nápaditým způsobem. Žádoucí je vysoká kvalita materiálu z hlediska vzhledu a trvanlivosti. Žádoucí je funkčnost stavby a kvalita konstrukce z hlediska účelu jejího využití.

Způsob hodnocení nabídek:

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

 

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

V krycím listu tvořícím přílohu č. 1  této výzvy dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění.

 

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

 

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

Obchodní podmínky:

 • Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. realizace venkovní mobilní a dočasné stavby určené ke kulturním účelům (hudební, divadelní, taneční, aj. představení) včetně dozor arch. projektanta nad realizací. Stavba bude umístěná na nádvoří Staré radnice dle požadavků zadavatele.
 • Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání
 • Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 • Sankce: 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle čl. II. bod 1
 • Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou
 • Výše jednotkové nabídkové ceny bude považována za cenu nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření smlouvy.
 • Cena je splatná po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu.
  Splatnost faktury:  21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

1)    Krycí list s cenovou nabídkou (Příloha č.1)

2)    Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

a)    Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2)

b)    Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou (Příloha č. 3)

c)     Výpis z živnostenského rejstříku

d)    Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán

e)    Soupis referenčních zakázek

3)    Návrh smlouvy o dílo

4)    Vizualizace projektu

a)    Prostorové schéma

b)    Kompletní dokumentace vč. vizualizace na běžném nosiči (cd..)

Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na vhodném paměťovém médiu, jako je USB flash disk, CD, DVD apod., a to ve formátu PDF (naskenovaný originál nabídky), případně ve formátu MS Office nebo kompatibilním. Na paměťovém médiu bude dále ve standardní editovatelné podobě (MS Word nebo obdobný) přiložen dodavatele vyplněný závazný návrh smlouvy v té podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele přiložena jako součást nabídky a dále ve standardní editovatelné podobě (MS Excel nebo obdobný) oceněný výkaz výměr a časový harmonogram postupu stavebních prací v té podobě, v jaké jsou součástí nabídky. Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí, platí tištěná podoba.

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Realizace dočasné venkovní mobilní stavby určené ke kulturním účelům, vč. zpracování projektové dokumentace“

 

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:  30. 4. 2019        12:00 hod.


Místo pro předání nabídek: 

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání v následujících úředních hodinách:

Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00,

 

v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn.

nejpozději dne 27. 4. 2019 včetně.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

     

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Mapa prostoru
 5. Technický popis a požadavky na stavbu

 

Inzerce