Setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat, Stiassni

Vydáno: 
10. 5. 2017 10:15
Datum konce výběrového řízení: 
15. 5. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat, Stiassni

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Ing. Jana Rychlá, tel.: +420 542 427 174,+420 727 984 899, e-mail: rychla@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

 • ubytování + strava + pronájem konferenčních prostor (včetně konferenčního servisu) pro akci „Setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat, Stiassni“ pro předpokládaný počet 115 osob, pořádanou v rámci projektu Meeting Brno 2017 v Brně, v termínu od 19. 5. – 24. 5. 2017.

Popis požadavků

 • všechny požadované prostory a poskytované služby se budou nacházet v jednom objektu
 • objekt, v němž se akce koná, se nachází v Brně a je dobře dostupný MHD (max. vzdálenost místa konání od nejbližší stanice/zastávky MHD je max. 200metrů)
 • u objektu budou zajištěny po celou délku trvání min. 3 parkovací místa pro účastníky akce a realizační tým a 2 parkovací místa pro autobusy (nástup/výstup)
 • všechny požadované prostory mají reprezentativní charakter
 • hotelová recepce bude k dispozici 24 hodin denně
 • recepce bude zajištěna osobami komunikujícími v anglickém a německém jazyce
 • prostory, resp. pořadatelské zázemí pro pořadatele akce bude přístupné již jeden den před konáním akce.
 • 1 konferenční sál s kapacitou pro min. 120 osob ve školním uspořádání

Vítězný uchazeč poskytne v souvislosti se zajištěním prostor následující služby:

 • o   zajistí technickou podporu v místě konání akce po celou délku trvání
 • o   zajistí barevnou laserovou tiskárnu s kopírkou pro operativní tisk organizačního týmu
 • o   zajistí volný WIFI přístup pro všechny účastníky akce ve všech prostorách

 

2. Harmonogram služeb

Vítězný uchazeč v souvislosti se zajištěním a realizací předmětu zakázky pro tuzemské účastníky konferencí zajistí služby v následujícím rozsahu a termínech:

a)  UBYTOVÁNÍ

 • Termín: od  19.5. – 24.5.2017   od  12:00 hod.
 • Cena za jednolůžkový pokoj standard: max. do  1.000,- Kč / 38  EUR/noc/osoba
 • Typ pokoje:  jednolůžkové, popř. dvoulůžkové pokoje
 • o   všechny pokoje budou vybaveny koupelnou, sprchou nebo vanou, WC
 • ubytování bude zajištěno včetně snídaně formou bufetových stolů (teplá a studená kuchyň, čerstvé pečivo, sýry, uzeniny, pomazánky, džemy, cornflakes, sladké a slané pečivo)
  • Předpokládaný počet osob: 115 osob
  • Zadavatel požaduje neúčtovat poplatky za neobsazené lůžko v pokojí

Uchazeči doloží k nabídce fotodokumentaci navrhovaného zajištění ubytování (pokoje, koupelna, WC, recepce), podle nichž si zadavatel může udělat představu o nabízených prostorách.   

b)  RAUT - 2 x

Termín: 19. 5. 2017  a  20. 5. 2017

 1. 1.     dne 19. 5. 2017    od 20:30 hod. do 23:30 hod.

Předpokládaný počet osob: 115

Cena: max. 400,- Kč /osoba

Skladba občerstvení:

studený předkrm – obložené mísy, kanapky

teplý bufet – 3 varianty

ovocné mísy + dezert

ne/alkoholické nápoje – voda, džus, pivo, víno

 1. 2.     dne 20. 5. 2017    od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Předpokládaný počet osob: 115

400,- Kč /osoba

Skladba občerstvení:

polévka

teplý bufet – 3 varianty

ovocné mísy, popř. dezert

ne/alkoholické nápoje – voda, džus

c) OBĚD – 1x   

       -  Termín a čas: 21. 5. 2017  ve 12:00 hod. 

-  Předpokládaný počet osob: 50 osob menu v prostorách hotelu

Cena: max. 250,- Kč / osoba

Skladba oběda – 2 varianty (polévka, hl. jídlo, nápoj, dezert)

Vítězný uchazeč zajistí požadovanou službu včetně servírování občerstvení hostům akce podle rozsahu plnění v souladu s požadovanou skladbou sortimentu v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou.

 

d) PRONÁJEM  KONFERENČÍCH  PROSTOR VČETNĚ KONFERENČNÍHO SERVISU– 1x

- Termín a čas: 19.5.2017  od 20:30 do 23:30 hod a 

20.5.2017  od 9:00 do 16:00 hod, (celkem 7 hodin)

- Předpokládaný počet osob: 115

max. 10.000,- Kč

Vítězný uchazeč zajistí v souvislosti s konferenčním servisem:

 • o   info desk v hotelu (informační místo pro hosty a pro 1 osobu pořadatele akce)
 • o   minimální požadované vybavení konferenčního sálu: počítač s připojením na internet, telefon,
  tiskárna, dataprojektor, promítací plátno, ozvučení + mikrofon)

Vítězný uchazeč zajistí požadovanou službu včetně servírování občerstvení hostům akce podle rozsahu plnění v souladu s požadovanou skladbou sortimentu v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou.

 

Předpokládaná doba plnění VZ

 

19- 5. – 24. 5. 2017

Předpokládaná hodnota VZ:

do 850.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena

jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že

nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 1.500.000,-

Kč bez DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění

zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

Sídlo zadavatele

Prohlídka místa plnění VZ:

 

ne

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůta pro podání nabídek.

a)    Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c)    Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěných uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nejnižší celková nabídková cena vč. DPH (v Kč) 100

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH a v členění na cenu
za ubytování, stravování a pronájem prostor včetně techniky v krycím listu nabídky a v příloze smlouvy.

V rámci části plnění:

 • 1. Zajištění ubytování pro účastníky konferencí včetně snídaně
 • ·         2. Zajištění stravování pro účastníky konferencí
 • ·         3. Zajištění pronájmu konferenčních prostor včetně servisu

je požadováno uvedení jednotkové ceny (na osobu/den, na osobu/noc) bez DPH a včetně DPH. Jednotková cena bude brána jako závazná a nepřekročitelná. Skutečná cena bude fakturována na základě skutečného počtu účastníků x jednotková cena. Skutečný počet účastníků se může změnit +- 10.% oproti uváděným počtům v části 2. Harmonogram a rozpis plnění. Pronájem prostor bude nastaven jako jedna suma.   

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výší nabídkové ceny a veškeré náklady  dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-       Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke  
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů. která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po  celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Uchazeč dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené   
 v položkovém rozpočtu.

-       Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o zajištění ubytování a služeb souvisejících (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem.

Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:    19. 5. 2017

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:    24. 5. 2017

 

 • Cena za stravu a nocleh účastníků bude vyčíslena dle skutečného počtu zúčastněných osob dle jednotkových cen.
 • Výše jednotkové nabídkové ceny bude považována za cenu nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření smlouvy.
 • Cena je splatná po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu.
  Splatnost faktury:  21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

×           prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle
čl. II. bod 1

×           nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

×           poskytování plnění prostřednictvím osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek

×           nedodržení zásad hygieny a čistoty při poskytování plnění

-       nedodržení kvality občerstvení a nápojů

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktury:     0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.1)
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou (Příloha č. 3)
 4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 5. Podrobný popis nabízeného plnění dle požadavků zadavatele zvlášť pro ubytování, stravování
  a pronájem konferenčních prostor a servisu, včetně fotodokumentace navrhovaných prostor (ubytovacích, stravovacích, konferenčních) a nabízeného sortimentu občerstvení, podle nichž
  si zadavatel může udělat představu o nabízených prostorách
 6. Ceník ubytování, pronájmů, občerstvení
 7. Návrh smlouvy o zajištění ubytování, stravování a pronájmu prostor včetně servisu v souladu
  s požadavky této zadávací dokumentace v českém jazyce, vyplněné údaji nezbytnými pro vznik smlouvy, a budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Jako přílohu smlouvy předloží uchazeč Krycí list zadávací dokumentace této veřejné zakázky
 8. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 9. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat, Stiassni

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy uchazeči nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do 15.  5. 2017, 12:00 hod.


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

V Brně dne:

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 


TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111