Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem

Vydáno: 
3. 12. 2019 17:45
Datum konce výběrového řízení: 
9. 12. 2019 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem„

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Martina Výrková  e-mail: martina@cityofmusic.cz, tel: 739 372 309

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO“)

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

-       zajištění tisku včetně svázání brožury Hudební průvodce Brnem

-       uskladnění této tiskoviny po dobu 2 let

 

Zadavatel požaduje zajištění tisku a svázání brožury Hudební průvodce Brnem s těmito parametry:

Počet kusů: Česká verze 50 000 kusů | anglická verze 15 000 kusů

Dokončení V1 – vazba.

Počet stran:       48 (44 stran textu a 4 strany obálky)

Výsledný formát: B5

Formát: 176 x 250 mm / rozložený 352 x 250 mm

Barevnost: 4/4

Papír: křída mat 100 g/m2

Papír obálka: křída mat 200g/m křída

 

 

Doba plnění VZ / termín dodání tiskoviny

20. 12. 2019

 

Maximální hodnota VZ:

do 800 000,- Kč s DPH

 

Maximální celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena

maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že

nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 800.000,-

Kč s DPH, bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění

zadávacích podmínek.

 

Místo plnění VZ:

Brno

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním podmínek technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěných dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Kritérium pro hodnocení nabídek:

 

1. cena tisku včetně svázání brožury s DPH - váha kritéria 70 %

2. cena uskladnění tiskoviny s DPH - váha kritéria 30 %

 

Nejlépe budou hodnoceny nabídky s nejnižší nabízenou cenou s DPH.

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100, body budou přidělovány následovně:

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1. V případě rovnosti bodových hodnot i v tomto kritériu, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2.

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena

-       Zadavatel požaduje nacenění

-        Tisku včetně svázání brožury

-        Uskladnění tiskoviny po dobu dvou let

 

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH

 

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výší nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-       Dodavatelem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke  
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů. která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím  
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem.
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 11. 12. 2019 (k tomuto datu budou dodána tisková data)

Termín ukončení plnění veřejné zakázky / termín dodání: 20. 12. 2019

 • Zálohy nejsou přípustné.
 • Cena tisku a svázání brožury
 • je splatná po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu, tedy den řádného plnění. Splatnost faktury: 21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 31. 12. 2019. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem a za škodu z důvodu ztráty možnosti čerpání účelového příspěvku pro úhradu ceny veřejné zakázky.
 • 1 x ročně, a to vždy k 31. lednu splatnost nákladů uskladnění na daný kalendářní rok. Faktura bude vystavena k 31. 1. a doručena zadavateli, splatnost faktury 21 dní
 • Cena uskladnění
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den prodlení dodavatele v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle čl. II. bod 1
 • Sankce za prodlení zadavatele ve splatnosti faktury: 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka VŘ, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za účastníka VŘ zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

 

Vlastní sestavení nabídky:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),
   1. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,
   2. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
   3. Soupis referenčních zakázek
   4. Přílohy (nepovinné).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do: 9. 12. 2019, 10:00 hod.

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

Sekretariát ředitelky

Radnická 365/2

602 00 Brno.

Pondělí – čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

      

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
  1. Informace o GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111