SILVESTR na náměstí Svobody – světelná show

Vydáno: 
25. 10. 2019 22:15
Datum konce výběrového řízení: 
31. 10. 2019 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„SILVESTR na náměstí Svobody – světelná show“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba (program): BcA. David Velčovský, tel.: +420 725 415 622, e-mail: velcovsky@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Zajištění světelné show dne 31. 12. 2019 na náměstí Svobody v Brně.

Požadavky na zajištění světelné show (ne ohňostroj)

 • vytvoření a realizace světelné show k oslavě příchodu nového roku
 • cílové skupiny: občané Brna a turisté vyhledávající kultivovanou oslavu Silvestra ve veřejném prostoru města v kulisách vánočních trhů (trvají do 5. 1. 2020)
 • předpokládaný obsah programu: formát vrcholící světelnou show, předchází mu hudební program na podiu  - v produkci TIC BRNO
 • předpokládá se, že program nebude extrémně hlučný, preferujeme příjemnou, komfortní atmosféru vhodnou pro setkávání
 • předpokládá se součinnost s dodavatelem ozvučení TIC BRNO
 • předpokládá se součinnost s TIC BRNO, realizátorem Brněnských Vánoc
 • světelná show navazuje na program, který bude od 18 do 21 hod., začátek show s předpokladem v 21:00 hod., finální scénář večera bude vytvořen společně s dodavatelem
 • Statutární město Brno poskytne součinnost při administrativně-technickém řešení světelné show v celkovém rozsahu 40h. (administrace záboru, komunikace s dalšími subjekty, atd.)

Předpokládaná doba plnění VZ

31. 12. 2019 cca 21:00

Maximální hodnota VZ:

 

537.000,- Kč bez DPH

 

Celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

Místo plnění VZ:

náměstí Svobody v Brně

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Zhotovitel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)    splněním podmínek technické kvalifikace

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní způsobilost:

1)    Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně

2)    Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3)    Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

c) Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění podmínek technické kvalifikace uvedením min. 3 významných zakázek srovnatelného rozsahu, jejichž předmětem byla:

-       komplexní realizace světelné show

V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

 1. období realizace zakázky a její rozsah
 2. název zakázky nebo stručný popis kontaktní osoby zadavatele, jemuž byla veřejná zakázka poskytnuta,
 3. zadavatelem potvrzená reference 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 1. 1.    Návrh programu světelné show  - váha kritéria 90%

Návrh světelné show (storyboard, technologické řešení, představení tvůrců). Nejlépe bude hodnocen návrh, který bude na nejvyšší úrovni z hlediska použité technologie, vizuality, narace, tempa, kompozice a celkového dojmu. Hodnocena bude také realizovatelnost díla v daném prostoru.

 1. 2.    Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč) - váha kritéria 10%

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby

bez DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena každým členem hodnoticí komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2.

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu s touto výzvou. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Obchodní podmínky zadavatele:

 1. Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 1. 1. 2020 včetně.
 3. Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.
 4. Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena do 5 dnů po uskutečnění akce. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 5. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 6. Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 7. Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 8. Pro případ porušení povinnosti dodavatele specifikovaných odst. 8. Obchodních podmínek sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
 9. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 10. Návrh smlouvy předloží dodavatel.
 11. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 12. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 13. Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),
   1. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,
   2. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
   3. Soupis referenčních zakázek
  3. Návrh světelné show (představení konceptu / storyboard, technologické řešení včetně uvedení použité techniky, představení tvůrců)
  4. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ SILVESTR na náměstí Svobody – světelná show“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:         Datum: 31. 10. 2019                                   Hodina: 10:00 hod.

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Úřední hodiny sekretariátu:

Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Pátek 9:00 – 11:00

V Brně dne:

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

 

 

Přílohy:                     

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Informace o GDPR
 5. Situační mapa náměstí Svobody

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111