Stánky na nám. Svobody 2.kolo

Vydáno: 
2. 8. 2018 17:30
Datum konce výběrového řízení: 
20. 8. 2018 11:00

Brněnské Vánoce 2018
Výzva a podmínky nabídkového řízení „Stánky na nám. Svobody“

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2018“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

 

1. Zadavatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, 831621/0100        

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18  (dále jen „TIC“)

 

Kontaktní osoba: Radka Sedláčková

Tel.: 542 427 177

Email: sedlackova@ticbrno.cz

 

 

2. Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2018 (dále jen „smlouva“) na náměstí Svobody v Brně:

 

2.1 Specifikace stánku:

 

a) Počet stánků – 11

 

b) Půdorysné rozměry stánku: 3,0 m x 3,0 m

 

c) Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti. Nebudou vybaveny prodejními a výčepními zařízeními, ani nádobím.

 

d) Rozdělení stánků co do druhu sortimentu:

 

Zadavatel si dovoluje upozornit na nový model rozmístění stánků, nově zavedeny následující zóny, jejichž specifikace je podána přílohou č. 2 této výzvy.

 

ZONA VIP

2x                           Gastro stánek, jídlo

3x                           Prodejní stánek (potraviny)

 

ZÓNA I.

1x                           Gastro stánek, nápoje

3x                           Gastro stánek, jídlo

 

ZÓNA II.

2x                           Prodejní stánek

 

 

Specifikace výše uvedených druhů stánků je podána přílohou č. 1 této výzvy.

               

 

 

2.2 Termíny prodeje / doba trvání podnájmu

 

a/ západní část náměstí (u KB)                       od 23. 11. 2018 do 28. 12. 2018

denní otvírací doba:                           9:00 – 21:45 hod, s možností otevření od 8:00

 

dne 24. 12. 2018                                9:00 – 12:00 hod., s možností do 13:00 hod.

 

b/ východní část náměstí (u OD Omega)       od 23. 11. 2018 do 23. 12. 2018

denní otvírací doba:                           min. 10:00 – 20:00 hod.

                                                                                               max.  9:00 – 21:45 hod.

 

Specifikace východní a západní části náměstí – viz přiložený plán – Příloha č. 2 této výzvy.

 

 

 

2. 3 Minimální požadované podnájemné bez DPH:

 

ZONA VIP

Gastro stánek, nápoje          -           250.000,- Kč bez DPH

Gastro stánek, občerstvení  -           160.000,- Kč bez DPH

Prodejní stánek                      -           90.000,- Kč bez DPH

Kavárna                                   -           150.000,- Kč bez DPH

 

 

ZONA I.

Gastro stánek, nápoje          -           200.000,- Kč bez DPH

Gastro stánek, občerstvení  -           150.000,- Kč bez DPH

Prodejní stánek                      -           85.000,- Kč bez DPH

 

ZONA II.

Prodejní stánek                      -           75.000,- Kč bez DPH

Řemesla                                  -           40.000,- Kč bez DPH

 

 

 

Podmínkou získání stánku se sníženým podnájmem – řemeslné stánky – je zajištění ukázek pro veřejnost. Ukázky budou realizované denně na základě rozpisu, který bude upřesněn po podpisu smlouvy. Řemeslné ukázky budou vždy od pondělí do pátku v rozsahu 3 hodin. O víkendu v rozsahu 4 hodin. Jednotlivá řemesla se budou střídat po dnech. Na každý stánek připadne jedna ukázka, jež se má uskutečnit o víkendu, a 4 ukázky, jež se mají uskutečnit ve všední den.

 

 

3. Finanční podmínky

Forma úhrady energií:

V ceně podnájemného nejsou zahrnuty energie.

 

Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2018, a to ve výši 8.470,-Kč vč. DPH za každý jeden stánek.  Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2019.

 

Forma úhrady podnájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného navrhovaného zájemcem, včetně DPH, zbývající část podnájemného (tzn. 60 % + DPH) bude uhrazena na základě faktury nejpozději do 15. 10. 2018.

 

Kauce: před předáním stánků, nejpozději do 15. 10. 2018, bude vyžadováno složení kauce na účet TIC za účelem náhrady újmy zadavateli případně vzniklé poškozením stánku, a to ve výši:

                a/ gastro                                8.000,- Kč + DPH

                b/ prodejní stánek               5.000,- Kč + DPH

                c/ řemeslný stánek             5.000,- Kč + DPH

               

Tato kauce bude v průběhu měsíce února 2019 zúčtována, a to v závislosti na rozsahu případného poškození stánku. V případě poškození stánku bude cena vyčíslena vč. DPH.

 

Pokud nebude vítězným uchazečem do 15. 10. 2018 uhrazena plná výše celkové částky podnájemného, záloha na energie a kauce, bude stánek předán do podnájmu jinému zájemci dle podaných nabídek, který se umístil jako další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

 

 

4. Podmínky podání nabídek

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:

 

Zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2018 zašlou své nabídky zadavateli do 20. 8. 2018. Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady, přiloží

 

 1. 1.     bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz příloha č. 3) a uvedou následující údaje:

-         jméno a příjmení/název firmy zájemce;

-         kontakt:            mobil, e-mail

-         adresa/sídlo;   korespondenční adresa

-         IČO; DIČ (pokud je přiděleno), doklad o registraci plátce DPH

-         bankovní spojení;

-         označení čísla stánku, o který má zájemce zájem (dle přílohy č. 1);

-         navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. 2., bod 2.3 bez DPH, která bude následně připočteno v zákonné výši);

-         součástí nabídky gastroprodeje, bude soupis jídel a nápojů

 

 1. aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující  živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky;
 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 30. 9. 2018 a akceptaci výhrad (viz příloha č. 5).

 

 

 

UPOZORNĚNÍ / PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDEK, PRODEJE:

 

a)       Typ nabízeného sortimentu vánočního zboží je předem daný pro každý jednotlivý stánek zvlášť 
(viz příloha č. 1).  Do smlouvy bude zahrnut pouze odpovídající a zadavatelem schválený sortiment.

b)       Zájemce může podat v jedné obálce vždy pouze jednu nabídku na jeden konkrétní prodejní stánek, maximálně však na tři stánky. 

c)       Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

d)       Způsob zpracování nabídky:

 • Formulář č. 1 s označením stánku a s nabídkou ceny
 • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.  včetně Čestného prohlášení
 • Čestné prohlášení o vázanosti lhůtou a akceptaci výhrad

e)       Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

f)       Způsob označení jednotlivých listů.

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí,  opatřenou  razítkem a podpisem oprávněného zástupce. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

g)       Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

h)       Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

i)       Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

j)       Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

k)       Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v podmínkách této výzvy bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené lhůtě 3 pracovních dnů.

l)       Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

m)      Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

n)       Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

 • o)       Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

p)       Koordinační skupina pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

q)       Rozhodnutí koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2018 je konečné a není možné se proti němu odvolat.

r)        V případě odstoupení vybraného zájemce

-        postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-        pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 15 dní ode dne počátku podnájmu, je uchazeč povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu v rozsahu / ve výši ujednaného podnájemného.

s)       Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

t)       Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

u)       Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – příloha č. 6 této výzvy.

v)       V případě nedodržení sortimentu určeného dle výběru stánku v nabídce (viz příloha č. 1), termínu platby nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření smlouvy uplatňována smluvní pokuta ve výši 10 % z minimálního požadovaného nájemného pro daný stánek, minimálně však ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a každý den trvajícího protiprávního jednání,

w)      Podmínkou pro výběr zájemce je správně a úplně vyplněný formulář zájemce doložený povinnými dokumenty dle bodu 4. a doručený v požadovaném termínu.

x)       Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb.

y)       Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

z)       Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako příloha č. 7 nedílnou součást této výzvy.

aa)     Zájemce prohlásí, že uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů.

bb)    Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

 • nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto výzvou zadavatele,
 • porušení povinnosti dle čl. 4, (Upozornění)
 • opožděného podání nabídky,
 • jedná-li se o uchazeče, který svou nabídkou překročil povolené maximum tří stánků,
 • jedná - li  se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

 

5. Předání/zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Brněnské Vánoce 2018 – Stánky“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

 

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace – sekretariát ředitelky, Radnická 365/2, 602 00 Brno, do 20. 8. 2018 do 11:00 hod. Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 20. 8. 2018  - Pondělí  – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00, v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k  poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 17. 8. 2018 včetně.

 

6. Kritérium pro hodnocení nabídek

Nejvyšší nabídková cena podnájemného bez DPH, které se zájemce zavazuje uhradit.

 

V případě shody podaných nabídek bude o vítězi losováno za účasti uchazečů shodných nabídek s vyhotovením zápisu o průběhu losování.

 

V Brně, dne

 

 

 

                             Mgr. et Mgr Jana Tichá Janulíková

                                           Ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1:    Seznam stánků s pořadovými čísly a skladbou sortimentu
Příloha č. 2:    Plánek rozmístění stánků v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018 nám. Svobody
Příloha č. 3:    Formulář zájemce s označením stánku a nabídkou ceny
Příloha č. 4:    Čestné prohlášení o kvalifikaci a souhlas
Příloha č. 5:    Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad
Příloha č. 6     Informace o GDPR
Příloha č. 7     Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 8     Vzor smlouvy o podnájmu

 

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111