Úklidové služby v nebytových prostorech ve správě zadavatele pro období září 2016 – srpen 2017

Vydáno: 
9. 6. 2016 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
22. 6. 2016 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Úklidové služby v nebytových prostorech ve správě zadavatele pro období září 2016 – srpen 2017“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Ivan Ondra, tel.: +420 606 020 806, e-mail: ondra@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby ve formě úklidových prací nebytových prostorů, které jsou ve správě zadavatele v průběhu platnosti smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky.

Práce budou prováděny v prostorách budov Radnická 2 – přízemí,1.patro, 2.patro, Radnická 4 – přízemí, 1.patro, Radnická 6 – přízemí, 1.patro, 2.patro, Radnická 8, - přízemí, 1.patro, 2.patro, 3.patro, Radnická 10 – přízemí, 1.patro, 2.patro, 3.patro, v Sále Břetislava Bakaly-Žerotínovo nám. 6 - přízemí, v kině Art- Cihlářská 19 -- přízemí, 1.patro, 2.patro.

Každý den:

a)     Vytírání sociálních zařízení, kuchyněk, schodišť, chodeb, atd..

b)    Vyprázdnění odpadkových košů z kanceláří, kuchyněk, hygienických zařízení a vynášení komunálního odpadu do popelnic

c)     Ve všech prostorách vysypávání třídících nádob na papír, plasty, skla do příslušných kontejnerů

d)    Umytí vybavení WC a kuchyněk (umyvadel, klozetů, pisoárů, dřezů, výlevek, vodovodních baterií, kuchyňských linek, odkapávačů na nádobí atd.) včetně jejich dezinfekce

e)     Doplňování toaletních potřeb (mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, WC gel) a potřeb na mytí nádobí (jar, houbičky)

f)     Úklid kanceláří a zasedacích místností

g)    Vynášení odpadkových pytlů naplněných papírem ze skartovacích strojů do tříděného odpadu.

h)     Údržba dvora a nádvoří (zametání dvora a nádvoří – v letním období, shrabání sněhu – v zimním období)

 

Každý týden 1x v rámci denního úklidu:

i)      Vysávání koberců v místnostech (v případě nepříznivého počasí nebo jiných okolností dle požadavků zadavatele)

j)      Vysátí a vyčistění čistící zóny ve vstupních halách.

k)     Otírání nečistot a skvrn kolem klik dveří.

l)      Utírání prachu ze všech volně dosažitelných míst (max. do výšky 1,70 m) kanceláří a dalších místností (stoly, skříně, PC, tiskárny apod.)

m)   Otření odpadkových košů a košů na tříděný odpad z obou stran.

n)     Mytí dveří a zárubní vč. vstupních.

o)    Mytí keramických obkladů v kuchyňkách a na sociálních zařízeních.

p)    Mytí a čištění zrcadel na sociálních zařízeních, v kancelářích a v zasedacích místnostech.

q)    Ošetření dřevěného schodiště, mramoru, žuly a parket dle požadavků na údržbu.

r)      Mytí zábradlí schodišť.

s)     Vytírání ostatních kanceláří (v případě nepříznivého počasí nebo jiných okolností dle požadavků zadavatele i častěji, maximálně však 5x týdně.)

t)      Otírání prachu na vnějším parapetu oken v přízemí budov na ulici Radnická.

 

Každý měsíc 1 x v rámci denního úklidu:

u)     Setření prachu z předmětů a kancelářského zařízení, ke kterému je obtížnější přístup, otření předmětů na stěnách (obrazy, radiátory).

v)     Otření telefonů, stolních svítidel, PC a vypínačů.

w)    Otírání prachu z květin.

x)     Mytí lednic a mikrovlnných trub (termín dle domluvy uchazeče s pověřeným zaměstnancem zadavatele.)

 

1x ročně:

y)     Umytí prosklených ploch ve všech budovách

 

Úklid na výzvu zadavatele dle jeho potřeb:

z)     Prostory v budovách Radnická 8 a Radnická 10 budou uklízeny po kulturních akcích pořádaných v těchto místnostech na výzvu zadavatele (jedná se o položky uvedené v ocenění za 1 úklid)

aa)  Na vyžádání zadavatele zajištění mimořádného úklidu v rozsahu a náplni uvedené v objednávce zadavatele

 

V přílohách č. 1 - 3 je uveden počet místností v jednotlivých budovách, podlažích včetně jejich výměry a povrchu podlah a požadované četnosti úklidu.

 

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 500.000,- Kč bez DPH

Místo plnění VZ:

nebytové prostory ve správě zadavatele

Prohlídka místa plnění VZ:

Prohlídka místa plnění VZ je možná po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele.

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)     splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.

a)     Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a zároveň
 2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Nedoložení kvalifikačních dokladů je důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za veřejnou zakázku bez DPH stanovená v krycím listu nabídky.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dle položkového rozpočtu tvořícího přílohy č. 1 - 3 této výzvy uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Uchazeč dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena zboží neuvedeného v položkovém rozpočtu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena na dobu určitou do 31. 8. 2017.

Dílčí služby nad rámec smlouvy o poskytování služeb budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby objednatele.

Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

Lhůta pro poskytnutí dílčích služeb nad rámec smlouvy bude stanovena v jednotlivých objednávkách a budou provedeny vždy max. do 14 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. Cena dílčí služby bude stanovena v souladu s cenami uvedenými ve smlouvě o poskytování služeb.

Pro případ prodlení dodavatele s provedením služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši alespoň 0,05 %
z ceny služby za každý den prodlení s dodáním.

Platby za řádně poskytnuté služby budou prováděny měsíčně na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy nejpozději 10. den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly služby poskytovány. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a její přílohou bude oprávněnou osobou objednatele odsouhlasený položkový rozpočet.

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury objednateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Smlouvu o poskytování služeb bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V případě opakovaného porušování smlouvy o poskytování služeb ze strany dodavatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit s platností dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (příloha č. 5 této zadávací dokumentace),
  2. Oprávnění k podnikání,
  3. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán.
 3. Položkový rozpočet (příloha č. 1 - 3 této zadávací dokumentace),
 4. Ceník,
 5. Návrh smlouvy o poskytování úklidových služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
 6. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Úklidové služby v nebytových prostorech ve správě zadavatele pro období září 2016 – srpen 2017“.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v této Výzvě pro podání nabídek bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit podmínky výběrového řízení.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy uchazeči nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 22. 6. 2016                            Hodina: 10:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

V Brně dne:

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Přílohy:                      

 1. Položkový rozpočet – Radnická
 2. Položkový rozpočet – Sál Břetislava Bakaly
 3. Položkový rozpočet – Kino Art
 4. Krycí list nabídky
 5. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům


Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111