Velkoformátový tisk propagačních materiálů pro rok 2017

Vydáno: 
24. 1. 2017 16:15
Datum konce výběrového řízení: 
9. 2. 2017 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Velkoformátový tisk propagačních materiálů pro rok 2017“

dále jen „veřejná zakázka“

 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, tel.: 606717732, e-mail: janulikova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 31 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více, maximálně dvěma dodavateli na dobu určitou do 31. 12. 2017, jejímž předmětem je dodání služby spočívající v celoročním velkoformátovém tisku propagačních materiálů pro zadavatele dle v příloze uvedené technické specifikace a nákladu.

Služby mají být dodány minimálně v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1, jenž může být doplněn / upraven zadavatelem dle aktuálních potřeb.

 

Požadavky na zpracování nabídky uchazeče:

Pro účely výběrového řízení, tj. porovnání nabídek budou sloužit vzorové příklady specifikované přílohou č. 4. Uchazeč je tedy povinen v rámci nabídky předložit přehlednou cenovou nabídku vztahující se ke každému z dodavatelem vymezených příkladů poptávky z hlediska předmětu služby a jejího rozsahu (nákladu).

 

Nabídka ceny bude specifikována v těchto dvou variantách:

a)     Cena tisku

b)    Cena tisku včetně dopravy do sídla zadavatele

 

Doba plnění VZ:

Od uzavření smlouvy (předpoklad v měsíci lednu 2017)
do 31. 12. 2017

 

Předpokládaná hodnota VZ

Rozmezí 200.000,- Kč – 1.200.000,- Kč včetně DPH

Maximálně 2.000.000,- Kč včetně DPH

 

Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

 

Místo plnění VZ:

Sídlo zadavatele

 

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)     splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů.

 

a)     Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří 2této výzvy.

 

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)     Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti zajištěné uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Další součásti zadávací dokumentace

Součástí nabídky uchazeče bude dále

-       krycí list nabídky (příloha č. 2).

-       Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

 

 

Obchodní podmínky:

 • Budou ujednány s vybraným uchazečem
 • Úhrada ceny dle faktury, jejíž splatnost bude 14 kalendářních dnů po jejich doručení zakázky zadavateli
 • sankce za prodlení v termínu dodací lhůty: 0,05% smluvní ceny konkrétní zakázky za každý i započatý den prodlení,
 • sankce za prodlení ve splatnosti faktury: 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017.

 

Další požadavky zadavatele

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka může být podána maximálně dvěma uchazeči současně, přičemž každý z uchazečů musí prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VZMR: „Velkoformátový tisk propagačních materiálů pro rok 2017“.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů, škody či jiných výdajů včetně ušlého zisku.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do: 2. 2. 2017                            Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:   Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne: 24. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Přílohy:                      

 1. Předpokládaný / orientační odhad požadovaného objemu práce
 2. Krycí list nabídky
 3. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 4. Příklady poptávky pro specifikaci cenové nabídky


Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111